Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2013/37. III. 5.
Szociális Közlöny
2013/3. III. 28.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.30.

Hatálytalan: 2014.12.31.
Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1300019EMM_20130308_000
WKHU-QJ-XML-00000A1300019EMM
0
19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

  a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés
  k)
pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
  o)
pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
  b)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
  p)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében (a továbbiakban együtt: európai uniós forrás) létrejött Biztos Kezdet Gyerekházat (a továbbiakban: Gyerekház) működtető települési önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 16. pontja szerinti, egyedi elbírálás alapján nyújtható támogatást (a továbbiakban: támogatás) az e rendeletben meghatározottak szerint veheti igénybe.

2. §  (1) 
  A támogatást az a települési önkormányzat és az az önkormányzati társulás (a továbbiakban együtt: támogatást igénylő) igényelheti, amely

a) 
  európai uniós forrásból létrehozott Gyerekházat működtet saját fenntartásban vagy feladat-ellátási szerződés keretében civil vagy egyházi fenntartó bevonásával,

b) 
  feladat-ellátási szerződéssel átvállalt Gyerekház működtetése esetén határozatban rendelkezett a Gyerekház működtetéséről, mint önként vállalt önkormányzati feladatról,

c) 
  az európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási időszaka e rendelet hatálybalépésekor már lejárt vagy 2013. november 30-áig lejár, és

d) 
  az általa fenntartott vagy feladat-ellátási szerződéssel működtetett Gyerekház tekintetében vállalja a Gyerekháznak a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: szakmai rendelet) II. Fejezet 1/A. Cím alatt meghatározott feltételek szerinti további működtetését.

(2) 
  A támogatás igénybevételének feltétele

a) 
  a Gyerekház működtetésének olyan megszervezése, hogy a támogatás időtartama alatt

    a) 
  a szolgáltatást a szakmai rendelet 5/A. § (5) bekezdés szerint rendszeresen igénybe vevő 0–5 éves gyermekek száma legalább 10 fő, 1000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településen legalább 7 fő legyen,

    b) 
  a működtető vállalja, hogy a támogatási időszakban a Gyerekházban biztosítja a szakmai rendelet 5/A. § (1) bekezdése szerinti kötelező tevékenységeket,

    c) 
  a Gyerekház vállalja, hogy igénybe veszi a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által biztosított mentor szakmai támogatását, valamint vezeti a kiemelt projekt által működtetett dokumentációs rendszert;

b) 
  a működtetőnek a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet alapján 2012. évben nyújtott támogatás tekintetében készült szakmai beszámolónak a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter általi elfogadása.

3. §  (1) 
  Támogatás a 2013. január 1. és 2013. december 31. közé eső, olyan egybefüggő időszakra igényelhető, amelyre a támogatást igénylő európai uniós forrásból támogatásban nem részesül.

(2) 
  Feladat-ellátási szerződéssel működtetett Gyerekház tekintetében a támogatás a feladat-ellátási szerződés hatálybalépésének napjától a 7. §¬ban meghatározott határidőig igényelhető.

(3) 
  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely működtetett Gyerekházanként igényelhető.

4. § 
  A támogatás összegét a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a beérkező támogatási kérelmek és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével határozza meg.

5. §  (1) 
  A támogatásból Gyerekházanként a következő költségtípusok számolhatók el:

a) 
  illetmények legfeljebb 320 000 Ft/hó mértékig és azok járulékai,

b) 
  szakmai szolgáltatások vásárlása átlagosan legfeljebb összesen 80 000 Ft/hó mértékben, de tevékenységenként átlagosan legfeljebb 20 000 Ft/hó mértékben,

c) 
  étkeztetés legfeljebb 300 Ft/gyermek/nap mértékben,

d) 
  a szakmai tevékenységhez kapcsolódó, különösen a szakmai rendelet 5/C. §¬ában meghatározott eszközök, berendezések beszerzése, cseréje, kisebb mértékű felújítások elvégzése a Gyerekházban legfeljebb 350 000 Ft mértékig,

e) 
  a Gyerekház működéséhez kapcsolódó – a
  d)
ponton kívüli – egyéb dologi kiadások legfeljebb 50 000 Ft/hó mértékben,

f) 
  rezsiköltség legfeljebb 80 000 Ft/hó mértékig,

g) 
  a Gyerekház tevékenységével szorosan összefüggő szakmai képzéshez, szakmai rendezvényhez, a Gyerekházat látogató gyermekek és szüleik, a Gyerekház dolgozói és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek utaztatásához kapcsolódó költség legfeljebb 150 000 Ft mértékben.

(2) 
  Nem számolhatóak el olyan költségek, amelyeket más hazai támogatásból legalább részben finanszíroztak.

2. Előleg biztosítása

6. §  (1) 
Az 1. mellékletben felsorolt települési önkormányzatokat a Gyerekházak folyamatos működtetése érdekében Gyerekházanként kétmillió forint előleg illeti meg.

(2) 
  A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az e rendelet hatálybalépését követő öt munkanapon belül rendelkezik a Kincstár felé a támogatási előlegnek az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatok felé történő utalásáról.

(3) 
  Ha az 1. melléklet szerinti települési önkormányzat nem igényel támogatást, vagy támogatási kérelme alapján nem állapítanak meg számára támogatást, vagy az előlegnél kisebb összegű támogatást állapítanak meg számára, a települési önkormányzatnak az előleg összegét vagy az előleg és a támogatási összeg különbözetét a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.

3. A támogatás igénylése

7. §  (1) 
A támogatást a 2. és 3. melléklet szerinti nyomtatványoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a Kincstár támogatást igénylő székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) postai úton 2013. március 22-éig történő benyújtásával lehet igényelni.

(2) 
  A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a támogatást igénylő az informatikai rendszerben a támogatási kérelmet 2013. március 22-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2013. március 23-án postára adta. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

8. § 
  A támogatási kérelemhez feladat-ellátási szerződéssel működtetett Gyerekház esetében csatolni kell:

a) 
  a feladat-ellátási szerződés, és

b) 
  a támogatást igénylőnek a Gyerekház működtetésére, mint önként vállalt feladatra vonatkozó határozatának másolatát.

4. A támogatási döntés

9. § 
Az Igazgatóság a támogatási kérelmek egy eredeti példányát 2013. április 12-éig megküldi a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek.

10. § 
  A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a kérelmek alapján 2013. április 26-áig dönt a támogatás igénylőnkénti összegéről és időpontjáról.

11. §  (1) 
  A támogatásban részesült támogatást igénylő (a továbbiakban: kedvezményezett) nevét, KSH-kódját és a megítélt támogatás összegét a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter utalványozás céljából 2013. május 3-áig megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(2) 
  A helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2013. május 10-éig rendelkezik a Kincstár felé a támogatás kedvezményezettek részére történő utalásáról.

(3) 
  Az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak járó éves támogatási összeg utalásakor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Kincstár felé a támogatási előleggel csökkentett támogatási összeg utalásáról rendelkezik.

(4) 
  A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár Gyerekházanként egy összegben az utalvány beérkezését követő öt napon belül folyósítja a kedvezményezett részére.

(5) 
  A kedvezményezett a támogatást a fizetési számláján való jóváírást követő öt napon belül egy összegben az erre a célra létrehozott olyan elkülönített fizetési számlájára vezeti át, amely felett a Gyerekház vezetője rendelkezési jogot gyakorol.

12. § 
  A támogatási döntés alapján a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki.

5. Az elszámolás és az ellenőrzés rendje

13. §  (1) 
A támogatás 2013. december 31-éig használható fel, a támogatásból ezen időpont után kifizetés nem teljesíthető. A támogatás fel nem használt maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.

(2) 
  Ha a kedvezményezett tudomására jut, hogy a hazai támogatási időszak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt befejezésének elhúzódása miatt lerövidül, e változásról az Igazgatóságot haladéktalanul értesíti, és ha a támogatás kifizetése már megtörtént, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásrészt visszautalja.

14. §  (1) 
  Az igénybe vett támogatásról a kedvezményezett

a) 
  az éves költségvetési beszámoló keretében az Igazgatóság, és

b) 
  2014. január 31-éig a 4. melléklet szerinti szakmai beszámolónak két eredeti példányban a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

részére történő benyújtásával számol el.

(2) 
A pénzügyi és szakmai beszámolóban kimutatott adatok valódiságát analitikus nyilvántartásokkal kell alátámasztani. A támogatás az e rendeletnek megfelelő, de a 2. melléklet szerinti támogatási kérelem által nem nevesített, vagy az e rendeletben meghatározott mértéket el nem érő költségek fedezetére az eszközbeszerzés és felújítás, valamint a szakmai képzés és szakmai rendezvények terhére átcsoportosítható. Az átcsoportosítást a pénzügyi és szakmai beszámoló során jelezni kell.

(3) 
  A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a benyújtott szakmai beszámolót – egyszeri hiánypótlás lehetősége mellett – 2014. március 31-éig megvizsgálja, valamint a szakmai teljesítés és a támogatás mértékének összhangjáról szóló véleményét, az esetleges visszakövetelés összegének megjelölésével megküldi a Kincstár részére.

(4) 
  A Kincstár az elszámolás felülvizsgálata során figyelembe veszi a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (3) bekezdés szerinti véleményét.

15. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és 2014. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez

A Biztos Kezdet Gyerekházak működtetéséhez támogatási előlegre jogosult önkormányzatok

   
  A
 
  B
   
  KSH kód
 
  Önkormányzat neve
 
  1.
 
  0125405
  BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 
  2.
 
  0129586
  BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  3.
 
  0207773
  DENCSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (eredetileg egyházi fenntartású Gyerekház)
 
  4.
 
  0213347
  GERÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 
  5.
 
  0218333
  GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  6.
 
  0219415
  PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  7.
 
  0221023
  HEGYSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  8.
 
  0232072
  TEKLAFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 
  9.
 
  0309469
  JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 
  10.
 
  0311280
  KATYMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 
  11.
 
  0400055
  KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 
  12.
 
  0406257
  ZSADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 
  13.
 
  0418102
  BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  14.
 
  0503823
  ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  15.
 
  0505120
  SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  16.
 
  0531200
  HERNÁDNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  17.
 
  0604349
  MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 
  18.
 
  0631024
  KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 
  19.
 
  0717376
  ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  20.
 
  1600055
  SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 
  21.
 
  1627313
  TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 
  22.
 
  1206628
  SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  23.
 
  1221102
  NAGYLÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  24.
 
  1224439
  DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  25.
 
  1225496
  ENDREFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  26.
 
  1226967
  MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  27.
 
  1227340
  NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  28.
 
  1228884
  RIMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  29.
 
  1229498
  VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  30.
 
  1500082
  SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
 
  31.
 
  1502325
  BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  32.
 
  1504774
  SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  33.
 
  1512274
  NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  34.
 
  1513550
  NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  35.
 
  1513860
  PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  36.
 
  1514508
  DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  37.
 
  1516522
  NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  38.
 
  1517215
  PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 
  39.
 
  1525636
  IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
  40.
 
  1531404
  KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (eredetileg civil fenntartású Gyerekház)
 
  41.
 
  1707685
  DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet a 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM „Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása 2013.”

  A borítékra szükséges ráírni: „Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása 2013”.
 
 
 
  1. Azonosító adatok
  A támogatást igénylő  
  neve:  
  címe:  
  adószáma:  
  KSH-kódja:  
  PIR törzsszáma (költségvetési szerv esetében):  
  számlavezető bankjának neve:  
  bankszámlaszáma:  
  A polgármester/képviselő neve:  
  A kapcsolattartó  
  neve:  
  e-mail címe:  
  telefonszáma:  
  faxszáma:  
  A Biztos Kezdet Gyerekház  
  neve:  
  címe:  
  vezetőjének neve:  
  A feladat-ellátási szerződés hatályának kezdete (ha releváns):    
  év
   
  hó
   
  nap
 
 
  2. A tervezett tevékenységek bemutatása
 
 
 
  2.1. Alkalmazottak
 
  Alkalmazottak
 
  Neve
 
  Végzettsége
 
  Bruttó illetménye (Ft)
  Egy fő vezetői munkakörben foglalkoztatott személy      
  Egy fő nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személy      
  Egyéb alkalmazott (korlátlanul bővíthető sor)      
 
 
  2.2. Szakmai szolgáltatások – Kötelezően ellátandó tevékenységek
 
  A biztosított foglalkozás/szolgáltatás megnevezése
 
  A biztosított foglalkozás/szolgáltatás tartalma
 
  A biztosított foglalkozás/szolgáltatás rendszeressége (A közösségi rendezvények esetében azok száma)
 
  A biztosított foglalkozás/szolgáltatás célcsoportja
 
  Igénybe vevők tervezett száma (fő)
 
  2.2.1. A támogatási időszakra tervezett szakmai tevékenységek
  (korlátlanul bővíthető sor)        
 
  2.2.2. Külön a szülők számára tervezett foglalkozások
  (korlátlanul bővíthető sor)        
 
  2.2.3. A tervezett közösségi rendezvények
  (korlátlanul bővíthető sor)        
 
  2.2.4. Étkeztetést (tízórai vagy uzsonna) igénybe vevő 0–5 éves
  gyermekek száma
(nem csak rendszeresen járó gyermekek vehetik igénybe)
   
 
  2.2.5. Tervezett eszközbeszerzés*
  Eszköz megnevezése  
  Tervezett költsége (Ft)
  (korlátlanul bővíthető sor)  
 
  2.2.6. Tervezett felújítás*
  Felújítandó eszköz, berendezés, helyiség stb. megnevezése  
  Tervezett költsége (Ft)
  (korlátlanul bővíthető sor)  
 
  2.2.7. Egyéb dologi kiadások:
  Egyéb dologi kiadások megnevezése  
  Tervezett költsége (Ft)
  (korlátlanul bővíthető sor)  
 
  * Különösen a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben a Gyerekház tekintetében meghatározott eszközök, berendezések beszerzése, cseréje, illetve a Gyerekházhoz kapcsolódó kisebb felújítások.
 
 
 
  2.3. Szakmai szolgáltatások – A helyi szükségleteknek megfelelően meghatározott egyéb tevékenységek
 
  A tevékenység megnevezése
 
  Indoklása
 
  Tartalma
 
  Rendszeressége
 
  Célcsoportja
 
  Igénybe vevők tervezett száma (fő)
  (korlátlanul bővíthető sor)          
 
 
 
  2.4. Tervezett képzések, szakmai rendezvények**, utaztatás.
 
  Tervezett képzés, szakmai rendezvény
 
  Megnevezése
 
  Célja
 
  Tervezett költsége (Ft)
  (korlátlanul bővíthető sor)    
  Összesen    
 
  **A TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt által szervezett képzéshez kapcsolódóan csak az útiköltség és szállásköltség számolható el.
 
 
 
  3. Az igényelhető maximális támogatás kiszámítása
  3.1. A támogatással érintett hónapok száma a Rendelet 3. § (1) bekezdésealapján, amely a következő hónapokat fogja át:  
  választható 1–12 között
 
  hónap
 
  2013. I.
 
  2013. II.
 
  2013. III.
 
  2013. IV.
 
  2013. V.
 
  2013. VI.
 
  2013. VII.
 
  2013. VIII.
 
  2013. IX.
 
  2013. X.
 
  2013. XI.
 
  2013. XII.
                       
 
  3.2. Egy hónapra kalkulált működési költség összesen:    
  Ft
  Ebből:    
  illetmények és járulékaik    
  Ft
  szolgáltatásvásárlás***    
  Ft
  közösségi rendezvények    
  Ft
  étkeztetés (tízórai vagy uzsonna)    
  Ft
  rezsiköltség    
  Ft
  a Gyerekház működéséhez kapcsolódó dologi kiadások    
  Ft
 
  3.3. További költségek összesen:    
  Ft
  Ebből:    
  eszközbeszerzés és felújítás értéke    
  Ft
  a Biztos Kezdet Gyerekház munkájához kapcsolódó szakmai képzésen való részvétel utazási és szállás költsége, a Gyerekházat látogató gyermekek és szüleik, a Gyerekház dolgozói és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek utaztatási költségei    
  Ft
 
 
  Igényelt támogatás összege a teljes támogatási
  időszakra
(=3.1.*3.2.+3.3.):
   
  Ft
  *** A kötelező és a helyi szükségleteknek megfelelően meghatározott egyéb tevékenységgel kapcsolatos költségekből csak azon költségek kalkulálhatók, amelyeket nem a Biztos Kezdet Gyerekház alkalmazásában álló személyek végeznek vagy az illetményen túl egyéb költség is felmerül.

  ..........................., 2013 .............

  P. H.

  ................................................................................

  a támogatást igénylő képviselője

3. melléklet a 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez

Nyilatkozat az európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt időtartamáról és az európai uniós forrás, valamint a hazai támogatás közötti átfedés-mentességről, a szakmai vállalásokról

1. 
A(z) ............................................................ (Biztos Kezdet Gyerekház neve és címe) által megvalósított, a Társadalmi Megújulás Operatív Programból vagy a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból (a megfelelő rész aláhúzandó) finanszírozott ............................................................... azonosító számú projekt megvalósításának időszaka

  .................... év ...................................... hónap ...................... napjától

  .................... év ...................................... hónap ...................... napjáig tart.

  Ennek megfelelően a támogatási kérelem ............................................................ (Biztos Kezdet Gyerekház neve és címe) működését támogató időszaka nincs átfedésben az európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt megvalósításának időszakával.

2. 
  Vállalom, hogy a támogatási időszakban biztosítom a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó kötelező tevékenységeket.

3. 
  Vállalom, hogy a támogatási időszakban a Biztos Kezdet Gyerekház legalább átlagosan 10 fő, illetve 1000 lakos alatti településen legalább 7 fő rendszeresen járó gyermeket fogad heti átlagban. (Rendszeresen járó gyermekek: 0–2 éves gyermekek esetében hetente legalább 1 alkalom, 2–5 éves – nem óvodás – gyermekek esetében legalább heti 3 alkalom.)

4. 
  Vállalom, hogy a támogatás időszakában is biztosítom a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által működtetett dokumentációs rendszer vezetését a Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozóan.

5. 
  Vállalom, hogy együttműködöm a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által biztosított mentorral.

  Dátum:

  P. H.

  ................................................................................

  a támogatást igénylő képviselője

  ............................................................

  Ellenjegyző: a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartója (ha nem ugyanaz, mint a támogatást igénylő)

4. melléklet a 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez

Biztos Kezdet Gyerekház neve és címe:

  Szakmai beszámoló készítőjének neve, e-mail címe, telefonszáma:

1. 
  A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő 0–5 éves korú gyermekek átlagos száma: .......... fő.

2. 
  A Biztos Kezdet Gyerekház alkalmazásában állók feladatainak bemutatása, illetményjellegű költségei (legalább 5 mondat):

3. 
  A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szakmai szolgáltatások bemutatása az alábbiak szerint: a kötelezően ellátandó tevékenyégi körbe tartozó szakmai szolgáltatások megnevezése, célja, tartalma, rendszeressége, igénybe vevők száma, az illetményjellegű kiadásokon túl felmerült költségek (legalább 5 mondat tevékenységtípusonként):

4. 
  Külön a szülők számára szervezett tevékenységek (foglalkozások) szakmai célja, tartalma, száma, résztvevők száma, az illetményjellegű kiadásokon túl felmerült költségek (legalább 5 mondat tevékenységtípusonként):

5. 
  A Biztos Kezdet Gyerekház szervezésében vagy közreműködésével szervezett olyan team ülések száma, témája, időpontja, ahol részt vettek legalább a következő szakemberek: a Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja, védőnő, a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja és a családsegítő szolgálat alkalmazottja:

6. 
  Közösségi rendezvények, programok szakmai célja, rövid leírása, időpontja és a résztvevők jellege (szülők, települési közösség, egyéb), száma rendezvényenkénti bontásban, az illetményjellegű kiadásokon túl felmerült költségek (legalább 5 mondat rendezvényenként):

7. 
  A vállalt és teljesített, a helyi szükségleteknek megfelelően meghatározott egyéb tevékenységek bemutatása az alábbiak szerint: a szolgáltatások megnevezése, célja, tartalma, rendszeressége, költsége, igénybe vevők száma (legalább 5 mondat tevékenységtípusonként):

8. 
  A Biztos Kezdet Gyerekház munkájához kapcsolódó szakmai képzések, szakmai rendezvények, utaztatás tartalma, indokoltsága, költségei (Figyelem! A TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által szervezett képzéshez kapcsolódóan csak az útiköltség és szállásköltség számolható el):

9. 
  A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott étkeztetést igénybe vett 0–5 éves gyermekek száma:

10. 
  Eszközbeszerzések, felújítások szakmai célja és indokoltsága, költsége (legalább 10 mondat):

11. 
  Költségösszesítő:

  Felhasznált működési költség összesen:    
  Ft
  Ebből:    
  illetmények és járulékaik    
  Ft
  szolgáltatásvásárlás    
  Ft
  közösségi rendezvények    
  Ft
  étkeztetés (tízórai vagy uzsonna)    
  Ft
  rezsiköltség    
  Ft
  a Gyerekház működéséhez kapcsolódó dologi kiadások    
  Ft
 
  További felhasznált költségek összesen:    
  Ft
  Ebből:    
  eszközbeszerzés és felújítás értéke    
  Ft
  a Biztos Kezdet Gyerekház munkájához kapcsolódó szakmai képzések, szakmai rendezvények, utaztatás költsége    
  Ft

12. 
  A költségek közötti átcsoportosítás szakmai indokolása:

A szakmai beszámolót legkésőbb 2014. január 31-ig postai úton, papír alapon két példányban kell benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkára részére (1055 Budapest, Báthory u. 10.)

  Dátum:

  P. H.

  .............................................................                    .........................................................

a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője                     a támogatást igénylő képviselője