Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1300018KIM_20130719_000
WKHU-QJ-XML-00000A1300018KIM
0
18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. §
  a)
,
  b)
,
  d)
és
  e)
pontjában
, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
  f)
pontjában
megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § 
  A választási iroda vezetője

a) 
  felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) 
  felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) 
  gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

d) 
  gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezeléséről.

2. §  (1) 
  A választás helyi és területi feladatai előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. és 2. mellékletben felsorolt tételek, normatívák szolgálnak.

(2) 
  A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint a névjegyzékhez összeállított adatállományt kell figyelembe venni.

3. §  (1) 
  A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a választások pénzügyi fedezetének a helyi választási irodát (a továbbiakban: HVI) megillető részét közvetlenül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) pénzforgalmi számlaszámára, a területi választási irodát (a továbbiakban: TVI) megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának pénzforgalmi számlaszámára folyósítja.

(2) 
  Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, az 1. és 2. mellékletben meghatározott normatívák szerinti összeget utólag, a pénzügyi elszámolás elfogadását követően 10 banki napon belül folyósítja.

4. § 
  Az 1. és 2. mellékletben meghatározott normatív pénzeszközök felhasználása a következők szerint történik:

a) 
  a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket (személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az 1. és 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani,

b) 
  az időközi választások pénzügyi fedezete az átadónál működési célú támogatásértékű kiadásként, az átvevőnél működési célú támogatásértékű bevételként kerül elszámolásra,

c) 
  többlettámogatást bizonylattal igazoltan, különösen a szavazatszámláló bizottságba a szavazás napján bevont póttagok számának növekedése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés
  b)
pontja
alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti kiadások miatt lehet igényelni,

d) 
  többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket,

e) 
  a HVI többletkiadásainak, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI vezetőjénél.

5. §  (1) 
  A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról – feladatonként és választásonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) főkönyvében a választási feladatokkal kapcsolatos szakfeladatokon nyilvántartást vezet. A szakfeladaton meg kell jeleníteni mind a kapott támogatásértékű bevételt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) 
  A feladattípusú elszámolást az 1. és 2. mellékletben feltüntetett normatívák tekintetében a 3. és 4. mellékletek szerint kell elkészíteni.

6. §  (1) 
  A HVI vezetője – a 3. melléklet szerinti – feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő 10 naptári napon belül.

(2) 
  A TVI a HVI elszámolását – melyben a dologi kiadások és személyi juttatások tételeit is szerepeltetni kell – a választás napját követő 30 naptári napon belül ellenőrzi, jóváhagyja és a TVI – a 4. melléklet szerinti – elszámolásával együtt kifizetésre felterjeszti az NVI elnöke részére. Az elszámolás elfogadásáról az NVI elnöke dönt.

(3) 
  A HVI és a TVI vezetője a választás pénzügyi ellenőrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.

7. §  (1) 
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 
  E rendelet 2014. augusztus 31-én hatályát veszti.

8. § 
  Ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek e rendelet hatálybalépését megelőzően kitűzött időközi választására előleg utalására került sor, az előleg összegével csökkenteni kell az NVI által a 3. § (2) bekezdése alapján utalandó összeget.

1. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

Időközi helyi önkormányzati választás

Tételek és normatívák

 
  Kód
 
  Jogcím
 
  Normatíva (Ft)
 
  HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
 
  1. Dologi kiadások
 
  1.01.
 
  Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
 
  3 000
 
  1.02.
 
  Egyéb kiadások a szavazás napján.
 
 
  1.02.01.
 
  Kiadás a szavazás napján a szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.
 
  6 000
 
  1.02.02.
 
  Kiadás a szavazás napján a helyi választási irodákban önálló településeken és közös önkormányzati hivatali székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia, gépjárműhasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai.
 
  10 000
 
  1.02.03.
 
  Kiadás a szavazás napján a közös önkormányzati hivatali HVI részére kapcsolódó településenként, pótelőirányzat. Közös önkormányzati hivatal kapcsolattartása a településekkel, gépjárműhasználat, telefon, fax kiadásai.
 
  2 000
 
  1.02.04.
 
  Választásnapi ellátás költsége szavazókörökben.
 
  4 000
 
  1.03.
 
  Választói névjegyzék, értesítő és ajánlószelvények elkészítése választópolgáronként. Névjegyzék és értesítő megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása, mely tartalmazza a papír költségét is.
 
  50
 
  1.04.
 
  Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése, lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása választópolgáronként.
 
  50
 
  1.05.
 
  Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása.
 
  9 000
 
  1.56.01.
 
  Szavazólapok, boríték (választópolgáronként)
 
 
  1.56.01.01.
 
  polgármesteri, főpolgármesteri
 
  14
 
  1.56.01.02.
 
  egyéni listás, egyéni választókerületi
 
  16
 
  1.56.01.03.
 
  boríték (központosított közbeszerzés hatályos ára alapján)
 
 
  1.56.01.04.
 
  jegyzőkönyvek (db)
 
  60
 
  2. Személyi juttatások
 
  2.01.
 
  Szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.
 
 
  2.01.01.
 
  Az SZSZB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fő díja a szavazókörökben. A szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő, a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.
 
  45 000
 
  2.01.02.
 
  Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 15 000 Ft/fő díja szavazókörönként, akik egyben ellátják az SZSZB feladatait is. A szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő, a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.
 
  30 000
 
  2.55.02.
 
  Szavazatszámláló bizottsági póttagok díja, több szavazókörös településen jogszabály alapján, szavazókör (15 000 Ft/fő) igény szerint.
 
 
  2.02.
 
  Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 15 000 Ft/fő díja szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.
 
  15 000
 
  2.03.
 
  A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája 15 000 Ft. Az iroda feladatait a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 35–39. §¬ai határozzák meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a választással érintett választókerület lakosságszámához, közös önkormányzati hivatal esetén a választással érintett település lakosságszámához viszonyítva):
 
 
  2.03.01.
 
  –1 000 lakosig 3 tag
   
  45 000
 
  2.03.02.
 
  1 001–5 000 lakosig 4 tag
   
  60 000
 
  2.03.03.
 
  5 001–10 000 lakosig 5 tag
   
  75 000
 
  2.03.04.
 
  10 001–20 000 lakosig 9 tag
   
  135 000
 
  2.03.05.
 
  20 001–50 000 lakosig 13 tag
   
  195 000
 
  2.03.06.
 
  50 001–100 000 lakosig 15 tag
   
  225 000
 
  2.03.07.
 
  100 001 lakos felett 20 tag
   
  300 000
 
  2.04.
 
  HVB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fő tiszteletdíja több szavazókörös településen.
 
  45 000
 
  3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 
  3.01.01.
 
  Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó hatályos jogszabály szerint.
 
 
  3.01.02.
 
  Választásnapi ellátás után fizetendő járulék hatályos jogszabály szerint.
 
     
 
  MEGYEI KIADÁSOK
 
  2. Személyi juttatások
 
  2.31.
 
  Helyi választási iroda vezetőjének díja a választással érintett választókerület lakosságszáma alapján. Feladatai a választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai felügyelete, választói névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése jegyzőkönyvek levéltárba helyezése.
 
 
  2.31.01.
 
  –1 000 lakosig HVI vezetői díj
   
  22 000
 
  2.31.02.
 
  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj
   
  27 000
 
  2.31.03.
 
  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj
   
  32 000
 
  2.31.04.
 
  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj
   
  44 000
 
  2.31.05.
 
  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj
   
  65 000
 
  2.31.06.
 
  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj
   
  80 000
 
  2.31.07.
 
  100 001 lakos felett HVI vezetői díj
   
  100 000
 
  2.34.
 
  TVB 3 választott tagjának díja jogorvoslat esetén 15 000 Ft/fő.
 
  45 000
 
  2.36.
 
  TVI vezetők helyetteseinek díja.
 
 
  2.36.03.
 
  TVI pénzügyi felelősének díja, időközi választásonként.
 
  10 000
 
  3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 
  3.01.03.
 
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.
 

2. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás Tételek és normatívák

 
  Kód
 
  Jogcím
 
  Normatíva (Ft)
 
  HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
 
  1. Dologi kiadások
 
 
  1.02.
 
  Kiadások a szavazás napján.
 
 
  1.02.01.
 
  Kiadás a szavazás napján szavazókörökben településenként.
 
  1 000
 
  1.05.
 
  Választással összefüggő egyéb dologi kiadások nemzetiségenként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége stb.
 
  750
 
  2. Személyi juttatások
 
  2.01.
 
  A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.
 
 
  2.01.02.
 
  Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 5000 Ft/fő díja szavazókörönként [Ve 31. § (1) bekezdés]. Szavazás napján 05 órától 20 óráig elvégzendő feladatok.
 
  10 000
 
  2.04.
 
  HVB 3 választott tagjának 5000 Ft/fő díja településenként. Szavazás napján 05 órától 20 óráig elvégzendő feladatok.
 
  15 000
 
  3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 
  3.01.01.
 
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó településnél, hatályos jogszabályok szerint.
 
 
  MEGYEI KIADÁSOK
 
  1. Dologi kiadások
 
  1.31.
 
  A választás lebonyolításának területi szinten jelentkező dologi kiadásai.
 
 
  1.31.02.
 
  TVI dologi kiadásai megyénként. A szavazásnapi működés biztosítása, kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok elbírálása.
 
  100 000
 
  2. Személyi juttatások
 
  2.31.
 
  Helyi választási iroda vezetőinek díja. Feladatai a választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai felügyelete, elektori jegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, ellenőrzése.
 
  10 000
 
  2.34.
 
  TVB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fő tiszteletdíja.
 
  30 000
 
  2.35.
 
  TVI 5 tagjának 10 000 Ft/fő díja. Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart.
 
  50 000
 
  2.37.
 
  TVI vezetők díja, megyénként.
 
  50 000
 
  3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 
  3.01.03.
 
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megyénél, hatályos jogszabályok szerint.
 

3. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők ... évi időközi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI

   
  Főváros, megye:
   
 
  1.
 
  Tájékoztató adatok
   
 
  1.1.
 
  Település megnevezése:
   
 
  1.2.
 
  Közös önkormányzati hivatal esetén székhelytelepülés megnevezése:
   
   
  hozzá kapcsolódó települések száma:
   
   
  hozzá kapcsolódó települések megnevezése:
   
 
  1.4.
 
  Település lakosságszáma:
   
 
  1.5.
 
  Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma:
   
 
  1.6.
 
  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:
   
 
  1.7.
 
  Szavazókörök száma:
   
   
  támogatásszámításnál figyelembe vett:
   
   
  tényleges:
   
 
  1.8.
 
  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
   
 
  1.9.
 
  Megismételt szavazás Igen/Nem:
   
 
  2.
 
  Elszámolás adatai (Ft-ban)
   
 
  2.1.
 
  Kapott támogatás összege:
   
  L
 
  2.2.
 
  Norma szerint számolt összeg:
   
  N
 
  2.3.
 
  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg:
 
  T
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
 
  2.4.
 
  A települést, közös önkormányzati hivatalt megillető pénzügyi fedezet összege:
 
  N+T=F
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
 
  2.5.
 
  Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:
 
  F–L
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
   
  Utalandó összeg (2.4.–2.1.):
   
 
  2.6.
 
  A Nemzeti Választási Iroda részére visszautalandó összeg:
   
  L–F
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
   
  Visszafizetendő összeg (2.1.–2.4.):
   

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás/személyi juttatások részletezése HVI

 
  Főváros, megye:
 
  Település megnevezése:
 
  Összeg Ft
 
  Jogcím
         
 
  kód
 
  név
 
  Személyi juttatások
 
  Munkaadói járulék és szoc. hozz. adó
 
  Dologi kiadások
 
  Átlagbér
 
  Összesen
             
             
             
             
             
             
             
             
 
  Összesen:
         

  Dátum: ...........................

  P. H.

  .....................................................

  aláírás

 
  Készült:
 
  3 példányban
 
  Kapja:
 
  1 példányt a helyi választási iroda vezetője
   
  1 példányt a területi választási iroda vezetője
   
  1 példányt a Nemzeti Választási Iroda elnöke (TVI-n keresztül)

4. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek /a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők ... évi időközi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI

   
  Főváros, megye:
   
 
  1.
 
  Tájékoztató adatok
   
 
  1.1.
 
  Szerv megnevezése:
   
 
  1.2.
 
  Közös önkormányzati hivatal esetén székhely település megnevezése:
   
   
  hozzá kapcsolódó települések száma:
   
 
  1.4.
 
  Település lakosságszáma:
   
 
  1.5.
 
  Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma:
   
 
  1.6.
 
  Választópolgárok száma:
   
 
  1.7.
 
  Szavazókörök száma:
   
   
  támogatásnál figyelembe vett:
   
   
  tényleges:
   
 
  1.8.
 
  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
   
 
  1.9.
 
  Megismételt szavazás Igen/Nem:
   
 
  2.
 
  Elszámolás adatai (Ft-ban)
   
 
  2.1.
 
  Kapott támogatás összege:
   
  L
 
  2.2.
 
  Norma szerint számolt összeg:
   
  N
 
  2.3.
 
  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg:
 
  T
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
 
  2.4.
 
  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:
 
  N+T=F
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
 
  2.5.
 
  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:
 
  F–L
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
   
  Utalandó összeg (2.4.–2.1.):
   
 
  2.6.
 
  A Nemzeti Választási Iroda részére visszautalandó összeg:
   
  L–F
   
  Ebből: személyi juttatások:
   
   
  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
   
   
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):
   
   
  átlagbér [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. §¬ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
   
   
  Visszafizetendő összeg (2.1.–2.4.):
   

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás/személyi juttatások részletezése TVI

 
  Főváros, megye:
 
 
  Összeg Ft
 
  Jogcím
         
 
  kód
 
  név
 
  Személyi juttatások
 
  Munkaadói járulék és szoc. hozz. adó
 
  Dologi kiadások
 
  Átlagbér
 
  Összesen
             
             
             
             
             
             
             
             
 
  Összesen:
         

  Dátum: ...........................

  P. H.

  .....................................................

  aláírás

 
  Készült:
 
  2 példányban
 
  Kapja:
 
  1 példányt a területi választási iroda vezetője
   
  1 példányt a Nemzeti Választási Iroda elnöke

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. VII. 19-től.