Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2013/6. I. 11.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.28.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1300004KOR_20140701_003
WKHU-QJ-XML-00000A1300004KOR
3

n) 
  az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és – ezzel egyező összegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.

24.
1
  A nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok

54. § 
2
 (1) 
A költségvetési év kezdetére – a 7. § (5) bekezdése szerinti esetben az alapítás időpontjára – el kell végezni az 1–4. számlaosztály könyvviteli számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben.

(2) 
  A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul – a folyó könyvelésben – el kell végezni:

a) 
  a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára,

b) 
  a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését, és

c) 
  a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt.

(3) 
  A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az elemi költségvetés jóváhagyását követően kell megnyitni.

(4) 
  Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba venni.

25. Hatályba léptető rendelkezések

55. § 
Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

26. Átmeneti rendelkezések

56. §  (1) 
A 2013. évre vonatkozó beszámolási kötelezettséget a 2013. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.

(2) 
  Eltérő döntés hiányában e rendelet hatálybalépése nem érinti a 2014. január 1-ét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközök korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsát, korábban elszámolt terv szerint értékcsökkenését, és a hátralévő időszakban még elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának szabályait, azonban saját döntés alapján a számviteli politikában e rendelet szabályai kiterjeszthetők ezen eszközökre is.

  (2a)
3
  E rendelet hatálybalépése nem érinti a 2014. január 1-jét megelőzően beszerzett, de még üzembe nem helyezett, használatba nem vett tárgyi eszközök – ide értve a kisértékű tárgyi eszközöket is –, fel nem használt készletek korábban megállapított bekerülési értékét.

(3) 
  A 2014. évről készített éves költségvetési beszámolók eredménykimutatásában az előző időszakra vonatkozó adat nem szerepeltethető.

(4) 
4
 
  A 2014. évben a 40. § (2)–(4) bekezdésétől eltérően a Nyugdíjbiztosítási Alapnál

a) 
  kifizetett és jogalap nélkül felvett ellátások követeléseire befolyt bevételeket a legmagasabb összegű befolyt költségvetési bevétel jogcímének megfelelő rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni,

b) 
  a véglegesen visszaérkezett ellátásokat a legmagasabb összegű költségvetési kiadás és a hozzá kapcsolódó kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkenéseként kell elszámolni.

27.
5
 

57. § 
6
 

58. § 
7
 
  Az 56. § 2015. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok

1. 
Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. 
  az Áht. 14. § (4) bekezdés
  c)
és
  d)
pontja
szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. 
8
 
  a központi költségvetésről szóló törvény I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. 
  a központi költségvetésről szóló törvény X. fejezet 24. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. 
9
 
  a központi költségvetésről szóló törvény XI. fejezet 17. és 18. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. 
10
 
  a központi költségvetésről szóló törvény XVII. fejezet 21., 24. és 25. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. 
11
 
  a központi költségvetésről szóló törvény XX. fejezet 21. és 22. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, és

8. 
12
 
  a központi költségvetésről szóló törvény XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 4. jogcímcsoportjába és a 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok.

2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
13
 

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

 
 
  Sor-
  szám
 
 
  Címrendi
  besorolás
 
 
  Adatszolgáltatásra
  kötelezett
 
 
  Adatszolgáltatási kör
 
 
  Adatszolgáltatás gyakorisága
 
  1.
 
  IX. fejezet
 
  Belügyminisztérium
 
  A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  2.
 
  XVII. fejezet 24. cím
 
  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 
  A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos követelések
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  3.
 
  XLI. fejezet
 
  Államadósság Kezelő Központ Zrt.
 
  A kincstári, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok
 
  A kincstári, elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig
 
  4.
     
  A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, más finanszírozási célú műveletekkel (pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, betétek, devizaszámlák) adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  5.
 
  XVII. fejezet 21. cím, XLII. fejezet 1. cím 1–6. és 8–17. alcím, 2–3. cím, 4. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport, 7. cím 2. alcím, 30–31. cím, 33. cím 14–20. alcím
 
  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 
  A kincstári, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok
 
  A kincstári, elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig
 
  6.
     
  Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi bevételekkel (pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett eszközök, ÁFA deviza bevételi számlával kapcsolatos adatok
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  7.
 
  XLII. fejezet 1. cím 7. alcím
 
  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
 
  Bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  8.
 
  XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 1. és 3. jogcímcsoport
 
  A bírságot, egyéb központosított bevételt beszedő szervezet
 
  A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  9.
 
  XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 4. jogcímcsoport
 
  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 
  A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  10.
 
  XLII. fejezet 7. cím 3. alcím
 
  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 
  A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  11.
 
  XLII. fejezet 29. cím
 
  Erste Lakástakarék-pénztár Zrt., Fundamenta – Lakáskassza Zrt., OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
 
  Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  12.
 
  XLII. fejezet 33. cím 3. és 4. alcím
 
  EXIM Export Bank Biztosító Magyar Export-Import Bank Zrt.
 
  A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai. Állami kezességbeváltásból eredő követelések, a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, egyéb állammal szembeni követelések és kötelezettségek adatai.
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  13.
 
  XLII. fejezet 33. cím 5. alcím
 
  Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
 
  A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai. Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai.
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  14.
 
  XLII. fejezet 33. cím 7. alcím
 
  Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
 
  A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  15.
 
  XLII. 37. cím
 
  Nemzetgazdasági Minisztérium
 
  Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek.
 
  Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  16.
 
  nincs címrendhez kötve
 
  Magyar Nemzeti Bank
 
  Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez
 
  Évente egyszer, a beszámoló elfogadását követően
 
  17.
 
  nincs címrendhez kötve
 
  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
 
  Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya adatai
 
  Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
   
  nincs címrendhez kötve
 
  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 
  Az Európai Uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek adatai A központi költségvetés által korábban megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő Európai Unióval szembeni követelések devizában és forintban
 
  Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
 
  19.
 
  nincs címrendhez kötve
 
  Európai Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításában, illetve ehhez kapcsolódó beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésében részt vevő szervezetek
 
  Az Európai Uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek adatai A központi költségvetés által korábban megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő Európai Unióval szembeni követelések adatai
 
  Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

01. 
Alaptevékenység költségvetési bevételei

02. 
  Alaptevékenység költségvetési kiadásai

  I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02)

03. 
  Alaptevékenység finanszírozási bevételei

04. 
  Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

  II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04)

A) 
 
  Alaptevékenység maradványa (±I±II)

05. 
  Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06. 
  Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

  III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06)

07. 
  Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08. 
  Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

  IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08)

B) 
 
  Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)

C) 
 
  Összes maradvány (A+B)

D) 
 
  Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) 
 
  Alaptevékenység szabad maradványa (A–D)

F) 
 
  Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

G) 
 
  Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)

4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
15
 

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1. 
A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:

  – öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,

  – rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj.

2. 
  A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:

  – özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,

  – özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

  – özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

  – özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,

  – özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,

  – özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,

  – özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

3. 
  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

  – praxisfinanszírozás,

  – eseti ellátás díjazása,

  – ügyeleti szolgálat.

4. 
  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

  – iskola-egészségügyi ellátás,

  – védőnői ellátás,

  – anya-, gyermek- és csecsemővédelem,

  – MSZSZ: gyermekgyógyászat,

  – MSZSZ: nőgyógyászat.

5. 
  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

  – bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás,

  – méltányossági alapon történő térítések,

  – alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

  – tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

  – a 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2014. évi fedezete,

  – egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,

  – az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése.

6. 
  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

  – járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül),

  – aktív fekvőbeteg szakellátás,

  – krónikus fekvőbeteg szakellátás,

  – bázis finanszírozású szakellátás (BVOP),

  – extrafinanszírozás,

  – speciális finanszírozású szakellátás.

5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

  Eszközök

A) 
  Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

  I. Immateriális javak

1. 
  Vagyoni értékű jogok

2. 
  Szellemi termékek

3. 
  Immateriális javak értékhelyesbítése

  II. Tárgyi eszközök

1. 
  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. 
  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3. 
  Tenyészállatok

4. 
  Beruházások, felújítások

5. 
  Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

  III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. 
  Tartós részesedések

  – ebből: tartós részesedések jegybankban

  – ebből: tartós részesedések társulásban

2. 
  Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

  – ebből: államkötvények

  – ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

3. 
  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

  IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. 
  Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

2. 
  Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

B) 
  Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

  I. Készletek

1. 
  Vásárolt készletek

2. 
  Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. 
  Egyéb készletek

4. 
  Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. 
  Növendék-, hízó és egyéb állatok

  II. Értékpapírok

1. 
  Nem tartós részesedések

2. 
  Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

  – ebből: kárpótlási jegyek

  – ebből: kincstárjegyek

  – ebből: államkötvények

  – ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

  – ebből: befektetési jegyek

C) 
  Pénzeszközök

  I. Hosszú lejáratú betétek

  II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

  III. Forintszámlák

  IV. Devizaszámlák

  V. Idegen pénzeszközök

D) 
  Követelések

  I. Költségvetési évben esedékes követelések

1. 
  Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

  – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. 
  Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

  – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. 
  Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

4. 
  Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

5. 
  Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

6. 
  Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

  – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. 
  Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

  – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. 
  Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

  – ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

  II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

4. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

5. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

6. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. 
  Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

  III.
16
  Követelés jellegű sajátos elszámolások

1. 
  Adott előlegek

  – ebből: immateriális javakra adott előlegek

  – ebből: beruházásokra adott előlegek

  – ebből: készletekre adott előlegek

  – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

  – ebből: egyéb adott előlegek

2. 
  Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. 
  Más által beszedett bevételek elszámolása

4. 
  Forgótőke elszámolása

5. 
  Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

6. 
  Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. 
  Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

E) 
  Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

F) 
  Aktív időbeli elhatárolások

1. 
  Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. 
  Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. 
  Halasztott ráfordítások

  Eszközök összesen

 
  Források

G) 
  Saját tőke

  I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

  II. Nemzeti vagyon változásai

  III.
17
  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

  IV. Felhalmozott eredmény

  V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

  VI. Mérleg szerinti eredmény

H) 
  Kötelezettségek

  I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

6. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

8. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

9. 
  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

  – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

  II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

6. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

8. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

9. 
  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

  – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

  III.
18
  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1. 
  Kapott előlegek

2. 
  Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. 
  Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4. 
  Forgótőke elszámolása (Kincstár)

5. 
  Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

6. 
  Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. 
  Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

I) 
  Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

J) 
  Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

K) 
  Passzív időbeli elhatárolások

1. 
  Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. 
  Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. 
  Halasztott eredményszemléletű bevételek

  Források összesen

6. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Eredménykimutatás/konszolidált eredménykimutatás

01. 
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02. 
  Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

03. 
  Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

  I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

04. 
  Saját termelésű készletek állományváltozása

05. 
  Saját előállítású eszközök aktivált értéke

  II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)

06. 
  Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

07. 
  Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

08. 
  Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

  III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)

09. 
  Anyagköltség

10. 
  Igénybe vett szolgáltatások értéke

11. 
  Eladott áruk beszerzési értéke

12. 
  Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

  IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)

13. 
  Bérköltség

14. 
  Személyi jellegű egyéb kifizetések

15. 
  Bérjárulékok

  V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)

  VI. Értékcsökkenési leírás

  VII. Egyéb ráfordítások

A) 
 
  Tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII.)

16. 
  Kapott (járó) osztalék és részesedés

17. 
  Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

18. 
  Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

  – ebből: árfolyamnyereség

  VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)

19. 
  Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20. 
  Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

21. 
  Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

  – ebből: árfolyamveszteség

  IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)

B) 
 
  Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX.)

C) 
 
  Szokásos eredmény (±A±B)

22. 
  Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23. 
  Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

  X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)

  XI. Rendkívüli ráfordítások

D) 
 
  Rendkívüli eredmény (X–XI)

E) 
 
  Mérleg szerinti eredmény (±C±D)

7. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

A kimutatásban a használt szakfeladatokra elszámolt költségekről és eredményszemléletű bevételekről szakfeladatonként a következő bontásban kell elszámolni

1. 
  Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek a következő bontásban

a) 
  anyagköltség,

b) 
  igénybe vett szolgáltatások értéke,

c) 
  bérköltség,

d) 
  személyi jellegű egyéb kifizetések,

e) 
  bérjárulékok, és

f) 
  értékcsökkenési leírás.

2. 
  Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek a következő bontásban

a) 
  központi irányítás költségei (66. számlacsoport), és

b) 
  egyéb általános költségek (61–65. számlacsoportokon elszámolt költségek).

3. 
  Közvetlen önköltség (1. pontban és 2. pont
  b)
alpontjában elszámolt költségek összesen).

4. 
20
 
  Szakfeladatot jellemző mutatószám értéke a szakfeladatrendben meghatározottak szerint (több mutatószám esetén külön-külön).

5. 
  A mutatószám egy egységére jutó közvetlen önköltség a 3. és 4. pontban foglaltak hányadosaként (több mutatószám esetén külön-külön).

6. 
  A szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek a következő bontásban

a) 
  eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei,

b) 
  egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei,

c) 
  felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei.

7. 
  Megtérült önköltség a 3. pont szerinti közvetlen önköltség és a 6. pont szerinti eredményszemléletű bevételek különbségeként.

8. 
  A 4. és 5. pont szerinti mutatószám egy egységére jutó megtérült önköltség a 7. és 4. pontban foglaltak hányadosaként (több mutatószám esetén külön-külön).

8. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
21
 

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

A kimutatásban az immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok, a beruházások és felújítások és – a 02–05. és 09–11. pont kivételével – a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök alakulásáról a következő bontásban kell elszámolni:

01. 
  Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02. 
  Nem aktivált beruházások

03. 
  Nem aktivált felújítások

04. 
  Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

05. 
  Térítésmentes átvétel

06. 
  Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

07. 
  Egyéb növekedés

08. 
  Összes növekedés (02+...+07)

09. 
  Értékesítés

10. 
  Hiány, selejtezés, megsemmisülés

11. 
  Térítésmentes átadás

12. 
  Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

13. 
  Egyéb csökkenés

14. 
  Összes csökkenés (09+...+13)

15. 
  Bruttó érték összesen (01+08–14)

16. 
  Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

17. 
  Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

18. 
  Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

19. 
  Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17–18)

20. 
  Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

21. 
  Terven felüli értékcsökkenés növekedés

22. 
  Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

23. 
  Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21–22)

24. 
  Értékcsökkenés összesen (19+23)

25. 
  Eszközök nettó értéke (15–24)

26. 
  Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 108. § szerinti szöveggel lép hatályba.
A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 108. § szerinti szöveggel lép hatályba.
A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 109. § szerinti szöveggel lép hatályba.
A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 109. § (2) szerinti szöveggel lép hatályba.
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. I. 2-től.
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. I. 2-től.
A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 110. § szerinti szöveggel lép hatályba.
20 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 112. § 34. szerint módosított szöveggel lép hatályba.