Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2012/32. III. 20.
Időállapot
keresés dátuma:2014.09.01.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1200045KOR_20140315_000
WKHU-QJ-XML-00000A1200045KOR
0

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont
  a)–d)
alpontjaiban
és 16. pontban, és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés
  m)
pontjában
, valamint az e rendelet 30. §
  e)
pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdés
  b)
pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  (1) 
1
 
  E rendelet hatálya – a (2)–(9) bekezdésekben meghatározott kivétellel –

a) 
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1–2. § szerinti szervekre (a továbbiakban: közigazgatási szervek), és

b) 
  a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott

    a) 
  kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint

    b) 
  közszolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony) álló közszolgálati tisztviselőkre

terjed ki.

(2) 
A 8. § és az 1. melléklet hatálya azon magyar állampolgárokra is kiterjed, akik pályázati eljárásban vesznek részt, illetve felvételüket kérik a toborzási adatbázisba.

(3) 
A 9. § és a 2. melléklet hatálya a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.

(4) 
  A 3–7. §¬ok, a 16. § és 6. melléklet hatálya a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra is kiterjed.

(5) 
A 17–23. §¬ok hatálya a közigazgatási szervnél foglalkoztatott

a) 
szakmai vezetőre,

b) 
vezetői munkakörrel rendelkező közszolgálati tisztviselőre,

c) 
  politikai tanácsadóra, politikai főtanácsadóra,

d) 
  önkormányzati tanácsadóra, önkormányzati főtanácsadóra,

e) 
jegyzőre (ideértve a jegyzőt, körjegyzőt, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjét, aljegyzőt, főjegyzőt, és körzetközponti jegyzőt),

f) 
kormányzati ügykezelőre,

g) 
közszolgálati ügykezelőre

nem terjed ki.

(6) 
A 2. §
  c)
pont, a 17–18. §¬ok, valamint a 20–22. §¬ok hatálya

a) 
  a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott fegyveres szervekre (a továbbiakban: fegyveres szervek), és

b) 
  a fegyveres szerveknél foglalkoztatott szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszony) álló vagy a Hszt. 66/C. § (2) bekezdése alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban állt hivatásos állomány tagjára (a továbbiakban együtt: hivatásos állományúra)

is kiterjed.

(7) 
A 2. §
  d)–e)
pontjai, a 24–26. §¬ok, és a 9–12. mellékletek hatálya a fegyveres szervekre és a hivatásos állományúakra terjed ki.

(8) 
2
 
  A 2. §
  c)
pont, a 17–18. §, a 20. §, a 21. § (1)–(3) és (6) bekezdés, valamint a 22. § hatálya a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés
  r)
és
  s)
pontja
alapján a Honvédség rendelkezési állományába helyezett katonára (a továbbiakban együtt: rendelkezési állományú katona) is kiterjed.

(9) 
3
 
A 26/A–26/C. §, valamint a 13. melléklet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra és a rendelkezési állományú katonára terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

a) 
 
  személyi irat:
bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a szolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közszolgálati tisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz,

b) 
 
  munkavállaló személyi anyaga:
a munkavállaló öt évnél nem régebbi fényképe, önéletrajza, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, a munkavállaló titoktartási nyilatkozata, munkaszerződése és annak módosítása, munkaköri leírása, teljesítményértékelése, a munkaviszonyt megszüntető irat, és a munkáltatói igazolás másolata,

c) 
4
 
 
  tartalékállományba helyezett:

    a) 
  az a közszolgálati tisztviselő, akinek tartalékállományba helyezéséről az őt foglalkoztató közigazgatási szerv intézkedett;

    b) 
  az a hivatásos állományú, akinek tartalékállományba helyezéséről az őt foglalkoztató fegyveres szerv országos parancsnoksága intézkedett;

    c) 
  az a hivatásos állományú, akinek tartalékállományba helyezéséről a személyügyi központ a hivatásos állományú hozzá intézett kérelmére intézkedett;

    d) 
  az a rendelkezési állományú katona, akinek adatait a Honvédelmi Minisztérium személyügyi szervének (a továbbiakban: HM személyügyi szerve) vezetője a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 11. § (3) bekezdés
  a)
pontja
alapján megküldte,

d) 
5
 
 
  országos parancsnok:
a Hszt. 2. §
  e)
pontja
szerinti személyek,

e) 
  országos parancsnokság:
az országos parancsnok által vezetett szerv,

f) 
  üres álláshely:
a közigazgatási szervnél betöltetlen közszolgálati tisztviselői állás, amelynek betöltése érdekében a munkáltatói jogkörgyakorlója megteszi a szükséges intézkedéseket – így különösen meghívásos vagy pályázati eljárást kezdeményez, valamint a tartalékállományba helyezettek között keresést kér –, ugyanakkor nem tekinthető üres álláshelynek a Kttv. alapján munkavégzési kötelezettsége alól mentesített közszolgálati tisztviselők álláshelye,

g) 
 
  irányító szerv:
a kormányhivatal a központi hivatal, valamint a megyei, fővárosi kormányhivatal,

h) 
 
  irányított szerv:
az irányító szerv irányítása alatt álló területi, illetve helyi államigazgatási szerv.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. §  (1) 
A közigazgatási szerv – az általa foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő írásbeli kérelmére – a közszolgálati tisztviselő olyan adatait is kezelheti, amelyek átadására törvény a közszolgálati tisztviselőt nem kötelezi. Ezen adatok csak a közszolgálati tisztviselő által megjelölt célra használhatók fel, illetve csak hozzájárulásával továbbíthatók más szerv részére.

(2) 
A közszolgálati tisztviselő (1) bekezdés szerinti adatait elkülönítetten kell kezelni, és az ezekben szereplő személyazonosító adatokat a közszolgálati tisztviselő kérésére haladéktalanul törölni kell. Az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatók, illetve ezekből adatszolgáltatás végezhető.

(3) 
A közigazgatási szerv köteles biztosítani, hogy a közszolgálati tisztviselő a róla nyilvántartott iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.

(4) 
A közszolgálati tisztviselő adatainak rögzítése közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján történhet.

4. § 
A közszolgálati tisztviselő e rendelet szerinti határidő mulasztását akkor mentheti ki, ha az akadályoztatása megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül igazolja a mulasztás okát, és egyúttal pótolja az elmulasztott cselekményt.

5. § 
  Az irányító szerv az irányított szerv által kezelt adatok vonatkozásában adatfeldolgozói tevékenységet végezhet az irányított szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő, munkaviszonyban álló munkavállaló személyi anyagával, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában egyéb személyi irataival, a közszolgálati alapnyilvántartással, valamint a Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással kapcsolatban.

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK SZEMÉLYI IRATAI

a) 
  a személyi anyag Kttv. 184. § (1) bekezdésében meghatározott iratai (a továbbiakban: személyzeti irat);

b) 
  a szolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (ide nem értve a külön törvény által szabályozott vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatos iratokat);

c) 
  a szolgálati jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok;

d) 
  a közszolgálati tisztviselő saját kérelmére kiállított vagy a közigazgatási szervnek önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

(2) 
  A szolgálati jogviszony létrehozásának elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést követő nyolc napon belül vissza kell adni a szolgálati jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte.

7. §  (1) 
  A személyi iratokat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – külön számtartományon belül gyűjtőszámon vagy ezzel egyenértékű módon kell iktatni.

(2) 
A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja

a) 
  közokirat vagy a közszolgálati tisztviselő írásbeli nyilatkozata;

b) 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése;

c) 
bíróság vagy más hatóság döntése;

d) 
  jogszabályi rendelkezés.

(3) 
A szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése (a továbbiakban: megszűnés) után a közszolgálati tisztviselő személyi iratait a közigazgatási szerv irattárában kell elhelyezni.

(4) 
  A szolgálati jogviszony létesítésekor a közigazgatási szerv összeállítja, illetve végleges áthelyezés esetén megkéri a közszolgálati tisztviselő személyi anyagát, s azt e rendeletben meghatározottak szerint kezeli. A személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett személyzeti iratokról tartalomjegyzéket (a továbbiakban: tartalomjegyzék) kell készíteni, amelyen a közigazgatási szerv dokumentálja az irat megnevezését, iktatószámát és keltezését. A tartalomjegyzékre azonnal rávezeti a változást.

(5) 
A határozott időre történő áthelyezést, illetve a kirendelést követően keletkező és a személyi anyag részét képező személyzeti iratot a személyi anyagban kell elhelyezni.

(6) 
Végleges áthelyezés ( Kttv. 59. §) esetén a közszolgálati tisztviselő személyi anyagát a személyzeti iratokról készített átadási jegyzékkel együtt az áthelyezés időpontjában – legkésőbb az áthelyezés időpontját követő munkanapon – meg kell küldeni az áthelyezés helye szerinti közigazgatási szervnek, amely nyolc napon belül visszaigazolja azok átvételét.

(7) 
  A személyi anyagot „Betekintési lap” (a továbbiakban: betekintési lap) kimutatással kell ellátni, amelyen dokumentálni kell a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját.

(8) 
  A szolgálati jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot a közigazgatási szerv lezárja és a személyi anyagot – a végleges áthelyezés miatti szolgálati jogviszony megszűnés kivételével – irattárazza. A személyi anyag tárolásáról és levéltárba helyezéséről a közigazgatási szervnek az iratkezelési szabályzatában és irattárazási tervében kell rendelkeznie.

(9) 
  A szolgálati jogviszony megszűnése után a közszolgálati tisztviselő egyéb személyi iratait a közigazgatási szerv irattárában kell elhelyezni az iratkezelési szabályzat és irattárazási terv szerint.

8. § 
  A Kttv. alapján önéletrajz benyújtására kötelezett személy az 1. mellékletben meghatározott önéletrajzot nyújt be az őt foglalkoztató, vagy a pályázati eljárást lefolytató közigazgatási szervnek, vagy a toborzási adatbázist kezelő személyügyi központnak.

KÖZSZOLGÁLATI MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYI IRATAI, MUNKAÜGYI NYILVÁNTARTÁS

9. §  (1) 
A közigazgatási szerv az általa foglalkoztatott munkavállaló (2) bekezdés
  a)–c)
pontjában meghatározott személyi iratait a munkavállaló írásbeli hozzájárulása esetén kezelheti.

(2) 
A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló személyi iratainak köre:

a) 
a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával kezelt személyi anyaga [2. §
  b)
pont] körébe tartozó iratok;

b) 
a munkaviszonnyal összefüggő egyéb iratok;

c) 
a munkaviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok;

d) 
a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy a közigazgatási szervnek önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

(3) 
  A munkavállaló munkába állását megelőzően a 2. melléklet szerinti írásbeli titoktartási nyilatkozatot teszi meg.

(4) 
  A 3–7. §¬ok rendelkezései a munkavállaló személyi irataira megfelelően alkalmazandók.

KÖZSZOLGÁLATI NYILVÁNTARTÁS

10. §  (1) 
A közigazgatási szervnek e fejezetben foglaltak szerint kell ellátnia a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésével és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtés végrehajtásával (a továbbiakban együtt: közszolgálati nyilvántartás) kapcsolatos feladatokat.

(2) 
E fejezet rendelkezéseit a szolgálati jogviszony megszűnése után, illetve az e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra is megfelelően alkalmazni kell.

(3) 
A közszolgálati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat csak a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által e feladattal megbízott szervezeti egység vagy közszolgálati tisztviselő láthatja el.

3. Közszolgálati alapnyilvántartás

11. §  (1) 
A közszolgálati alapnyilvántartás a közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonnyal összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait rendszerezetten tárolja és feldolgozza.

(2) 
  A közszolgálati alapnyilvántartást a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv az általa rendszeresített adatlapon a Kttv. 2. mellékletében meghatározott adattartalommal az e rendelet 3. mellékletében meghatározottakra figyelemmel folyamatosan köteles vezetni.

(3) 
  A közszolgálati tisztviselő az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki a változás tudomására jutásától számított nyolc napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

(4) 
  A közigazgatási szerv haladéktalanul köteles az adatlapra rávezetni a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése alapján a személyi iraton átvezetett és igazolt adatváltozásokat.

(5) 
  A közigazgatási szerv köteles gondoskodni a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése alapján a hatályát vesztett fegyelmi büntetés teljes és végleges törléséről mind a számítógépes adatállományból, mind a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapjáról.

12. §  (1) 
A közszolgálati alapnyilvántartás papír alapon vagy elektronikusan is vezethető.

(2) 
Az elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartás esetén papír alapú adatlapot – a szolgálati jogviszony első alkalommal történő létesítését és a szolgálati jogviszony megszűnését kivéve – nem kell vezetni.

(3) 
A Kttv. 180. § (1) bekezdése alapján betekintési joggal rendelkező szerv vagy személy erre irányuló külön kérelmére ki kell nyomtatni azokat az adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed.

(4) 
A (2)–(3) bekezdés alapján kinyomtatott iratokat személyzeti iratként kell kezelni.

(5) 
  Az elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartásból a szolgálati jogviszony megszűnése esetén haladéktalanul és véglegesen törölni kell a közszolgálati tisztviselő személyazonosító adatait. Statisztikai adatfeldolgozás vagy adatszolgáltatás céljából a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók.

13. §  (1) 
  A közigazgatási szerv a közszolgálati tisztviselő kinevezésekor, a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásakor – a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – köteles a közszolgálati tisztviselő számára közszolgálati alapnyilvántartási technikai azonosító kódot (a továbbiakban: technikai azonosító) megállapítani. A technikai azonosító a közszolgálati tisztviselő azonosítását biztosító tizenegy számjegyből álló számsor. Az első hat számjegye a szervazonosító kód (a továbbiakban: szervazonosító), az utolsó öt számjegye a közszolgálati tisztviselő egyéni azonosítására szolgáló, folyamatos és egyszer használható számsor (a továbbiakban: egyéni azonosító).

(2) 
  A szervazonosítót a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg a közigazgatási szerv e rendelet 4. mellékletében meghatározott szervezeti adatok jelentőlapja (a továbbiakban: jelentőlap) alapján. A jelentő lapot a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője írásban köteles megküldeni a miniszter részére.

(3) 
Új közigazgatási szerv létrehozása esetén a jelentő lapot az alapító okirat aláírásával vagy a létrehozásról szóló jogszabály kihirdetésével, illetve a képviselő-testületnek a létrehozásról rendelkező döntésével egy időben kell megküldeni.

(4) 
A szervazonosítót a miniszter öt munkanapon belül megküldi a bejelentkező közigazgatási szervnek. Adatfeldolgozási megállapodás esetén az irányított szerv nyolc napon belül tájékoztatja az irányító szervet a szervazonosítójáról, illetve annak változásáról.

(5) 
  Az egyéni azonosítót – kivéve a (6) bekezdésben foglalt esetet – a közigazgatási szerv állapítja meg, amelyet nem változtathat meg a szolgálati jogviszony fennállása alatt.

(6) 
Adatfeldolgozási megállapodás esetén – az egyéni azonosítókhoz kapcsolódóan – a megállapodásban kell meghatározni az egyéni azonosítók

a) 
megállapításának és nyilvántartásának módját,

b) 
védelmét,

c) 
  kezelésével összefüggő felelősség szabályait.

14. § 
6
 
  A Kormány a Kttv. 185. § (6) bekezdése szerinti államigazgatási szervként a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

4. Közszolgálati statisztikai adatgyűjtés

15. §  (1) 
A Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti közszolgálati statisztikai adatgyűjtés keretében az adatszolgáltatást elektronikusan, az erre szolgáló informatikai rendszerben kell teljesíteni.

(2) 
  Az adatgyűjtésért, az adatkezelésre vonatkozó döntésekért és a feldolgozott adatokból történő adatszolgáltatásokért a miniszter a felelős.

(3) 
A miniszter gondoskodik az adatgyűjtésről, a feldolgozásról, az elemzésről, továbbá a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges informatikai rendszer kifejlesztéséről, működtetéséről, rendszeres karbantartásáról és továbbfejlesztéséről.

(4) 
Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv a (3) bekezdés szerinti informatikai rendszerbe a közszolgálati statisztikai adatgyűjtési bejelentkezési kóddal (a továbbiakban: KSA-kód) és jelszóval jelentkezik be. A KSA-kód megegyezik a közigazgatási szerv részére e rendelet hatálybalépéséig kiadott e-Közigtad bejelentkezési kóddal és jelszóval.

(5) 
  Új közigazgatási szerv létrehozása esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti jelentőlap alapján adott szervazonosító kóddal egyidejűleg kerül sor a KSA-kód igénylésére és kiadására.

(6) 
Az adatszolgáltatás teljesítéséről a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője gondoskodik.

(7) 
A közigazgatási szerv a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően legkésőbb tárgyév március 31-éig köteles évente az 5. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.

16. §  (1) 
  A Kttv. 178. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár a miniszter részére a közigazgatási szerv a 6. mellékletben meghatározottakra figyelemmel adja át a létszám- és illetményadatokat, valamint kereseti adatokat.

(2) 
  Az adatok átadásának időpontjával, valamint az átadással kapcsolatos feldolgozási és technikai szempontokról a miniszter közvetlenül tájékoztatja a Magyar Államkincstárt.

17. §  (1) 
A tartalékállományba helyezett adatait valamint a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait a személyügyi központ az ezek nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben (a továbbiakban: TARTINFO-rendszer) tartja nyilván.

(2) 
  A TARTINFO-rendszer az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a következő funkciókra alkalmazható:

a) 
a tartalékállományba helyezett adatainak rögzítése, módosítása, törlése;

b) 
  az üres vagy megüresedő álláshelyre alkalmas tartalékállományba helyezett keresése;

c) 
7
 
  a közigazgatási szerv, az országos parancsnokság és a HM személyügyi szerv adatainak kezelése;

d) 
a közigazgatási szervnél megüresedett álláshely bejelentése, törlése.

(3) 
8
 
  E fejezet alkalmazásában a Kormány a Kttv. 73. § (5) bekezdése vonatkozásában a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt személyügyi központként jelöli ki.

(4) 
A személyügyi központ a TARTINFO-rendszerben kezelt elérhetőségén keresztül közvetlenül értesíti a tartalékállományba helyezettet a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését elősegítő programban való részvétel lehetőségéről és annak feltételeiről. Az állami foglalkoztatási szerv köteles a személyügyi központtal együttműködni, és részére előzetesen tájékoztatást adni az említett programok tervezett kezdetéről, és az azokban való részvétel feltételeiről.

(5) 
9
 
  A TARTINFO-rendszer a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselőről a Kttv. 3. mellékletében, a tartalékállományba helyezett hivatásos állományúakról a Hszt. 11. mellékletében, valamint a tartalékállományba helyezett rendelkezési állományú katonákról a Hatv. 7. mellékletében meghatározott adatokat, továbbá statisztikai célra szolgáló, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatokat tartalmaz. A közszolgálati tisztviselő Kttv. 3. mellékletében, a hivatásos állományú Hszt. 11. mellékletében, valamint a rendelkezési állományú katonák Hatv. 7. mellékletében meghatározott adatainak 20. § (5) bekezdése céljából történő továbbításához az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.

(6) 
10
 
  A TARTINFO-rendszeren keresztül küldött elektronikus értesítéseket aláírás és bélyegző lenyomat nélkül is hitelesnek kell tekinteni.

18. §  (1) 
A közszolgálati tisztviselő adatainak a TARTINFO-rendszerben történő rögzítéséről, módosításáról, törléséről, valamint a közigazgatási szerv adataiban történő változás átvezetéséről a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által megbízott személy gondoskodik. A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője legfeljebb öt közszolgálati tisztviselő számára biztosíthat hozzáférést a TARTINFO-rendszerhez.

(2) 
  A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerbe bejelentkezési kóddal és jelszóval (a továbbiakban együtt: TARTINFO azonosítók) lép be.

(3) 
  A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerbe a 2010. január 1-jei eKözigtad adatszolgáltatás során használt bejelentkezési kóddal és jelszóval lép be.

(4) 
  Annak a közigazgatási szervnek kell regisztrálnia a TARTINFO-rendszerbe, amely nem rendelkezik eKözigtad bejelentkezési kóddal és jelszóval.

(5) 
  A regisztrációhoz szükséges TARTINFO azonosítók kiadását a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője igényelheti a 7. melléklet szerinti regisztrációs bejelentő lap megküldésével. A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjének aláírásával ellátott regisztrációs bejelentő lapot a személyügyi központnak kell postai úton megküldeni legalább tizenöt munkanappal a TARTINFO-rendszer használatának megkezdése előtt.

(6) 
  A személyügyi központ a közigazgatási szerv vezetőjének a TARTINFO azonosítókat a regisztrációs bejelentő lap megérkezésétől számított nyolc munkanapon belül, postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.

(7) 
  A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerbe történő első bejelentkezéskor megváltoztatja a jelszavát. A megváltoztatott jelszóról a TARTINFO-rendszer elektronikus úton értesíti a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjét.

6. TARTINFO-rendszer egyes funkciói

19. §  (1) 
A közszolgálati tisztviselő tartalékállományba helyezéséről a közigazgatási szerv felmentésre vonatkozó munkáltatói intézkedésében kell rendelkezni.

(2) 
  A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a közszolgálati tisztviselő adatait a tartalékállományba helyezésétől számított öt munkanapon belül rögzíti a TARTINFO-rendszerben.

(3) 
  A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője haladéktalanul intézkedik a közszolgálati tisztviselő adatainak a TARTINFO-rendszerből való törléséről, ha

a) 
végleges áthelyezésére kerül sor;

b) 
  új munkakörbe helyezik át;

c) 
  megszűnik a szolgálati jogviszonya;

d) 
  a közszolgálati tisztviselő kéri a törlését.

(4) 
A felmentési idő lejártával a TARTINFO-rendszer automatikusan törli a közszolgálati tisztviselő adatait.

20. §  (1) 
A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője megkeresheti a személyügyi központot, hogy a TARTINFO-rendszerben tartalékállományba helyezettek között keresést végezzen.

(2) 
  A személyügyi központ az üres álláshely betöltése érdekében – a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjének megkeresése nélkül is – keresést végez a TARTINFO-rendszerben, ha a közigazgatási szerv a 23. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint üres álláshelyet jelentett be.

(3) 
A személyügyi központ a keresést a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjének megkeresésétől – a (2) bekezdésben foglalt esetben az üres álláshely bejelentésétől – számított öt munkanapon belül lefolytatja, és abc sorrendben ajánlati listát állít össze az álláshely betöltésére alkalmas tartalékállományba helyezettekről.

(4) 
A személyügyi központ a lefolytatott keresésről értesíti a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjét. A keresést kérő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője abban az esetben is kap értesítést, ha a személyügyi központ keresése eredménytelen.

(5) 
11
 
  Az eredményes keresésről szóló értesítéssel egyidejűleg a személyügyi központ a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati listán szereplő tartalékállományba helyezetteknek a Kttv. 3. mellékletében, a Hszt. 11. mellékletében, valamint a Hatv. 7. mellékletében meghatározott adatait.

21. §  (1) 
Az ajánlati listán szereplők adatai alapján a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv közvetlenül a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselőnél kezdeményezheti a szóbeli meghallgatást továbbfoglalkoztatása céljából.

(2) 
A szóbeli meghallgatás helyét és időpontját úgy kell meghatározni, hogy a közszolgálati tisztviselő eleget tudjon tenni a szóbeli meghallgatáson való megjelenésnek. Az erről szóló tájékoztatást a meghallgatás időpontját megelőzően legalább három munkanappal kell a közszolgálati tisztviselőnek kézbesíteni. A szóbeli meghallgatáson való megjelenést a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztató munkáltatói jogkör gyakorlója köteles lehetővé tenni.

(3) 
A szóbeli meghallgatást követően a keresést kérő, illetve üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője haladéktalanul írásban tájékoztatja a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv vezetőjét a közszolgálati tisztviselő továbbfoglalkoztatására irányuló szándékáról és kezdeményezi az áthelyezést.

(4) 
Az áthelyezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban tájékoztatja a közszolgálati tisztviselőt, aki a tájékoztatás kézhezvételét követő nyolc napon belül nyilatkozik, hogy az áthelyezést elfogadja-e. Amennyiben a közszolgálati tisztviselő felmentési idejéből kevesebb, mint nyolc nap van hátra, a közszolgálati tisztviselőnek legkésőbb a felmentési idő utolsó napján kell nyilatkoznia az áthelyezés elfogadásáról.

(5) 
A közszolgálati tisztviselő hozzájárulása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik az áthelyezésről, s visszavonja a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő felmentését.

(6) 
  A keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az ajánlati lista kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül a TARTINFO-rendszeren keresztül értesíti a személyügyi központot az ajánlati listán szereplőkre vonatkozó döntéséről.

22. §  (1) 
  A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a változás bekövetkeztétől számított öt munkanapon belül intézkedik a közigazgatási szerv adataiban történő változás átvezetéséről a TARTINFO-rendszerben.

(2) 
  Ha a közigazgatási szerv megszűnik, akkor a megszűnő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerben rögzíti a megszűnés időpontját, annak módját (jogutóddal vagy jogutód nélkül). A megszűnés időpontjától kezdve a megszűnő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője nem jogosult a TARTINFO-rendszerhez hozzáférni.

(3) 
  Ha a megszűnő közigazgatási szervnek van jogutódja, akkor a Kttv. 58. § (2) bekezdése szerint kell eljárni azzal, hogy több jogutód szerv esetén a megszűnő közigazgatási szervnek minden közszolgálati tisztviselő esetében meg kell határozni a jogutód szervet.

(4) 
  A közigazgatási szerv vezetőjének személyében történő változás esetén az új vezető haladéktalanul postai úton kéri a személyügyi központtól a korábbi vezető jogosultságának megszüntetését és a TARTINFO-rendszerhez való hozzáférés biztosítását a közigazgatási szerv nevének és az e rendelet 7. mellékletében szereplő regisztrációs adatlapnak a közigazgatási szerv vezetőjére vonatkozó adatainak megadásával. A személyügyi központ öt munkanapon belül módosítja a vezető adatait, és elektronikus úton elküldi a TARTINFO azonosítókat.

23. §  (1) 
  A közigazgatási szerv üres álláshelyének betöltése érdekében tett intézkedések megtételétől számított tizenöt napon belül a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője rögzíti az üres álláshely 8. mellékletében meghatározott adatait a TARTINFO-rendszerben.

(2) 
  Az üres álláshelyre történő kinevezés – határozott idejű áthelyezés esetén kinevezés-módosítás – napjától számított nyolc napon belül a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője törli az üres álláshely adatait a TARTINFO-rendszerből.

7. Hivatásos állományúakra vonatkozó eltérő rendelkezések

24. §  (1) 
Az országos parancsnokság a TARTINFO-rendszer a 17. § (2) bekezdés
  a)–c)
pontjaiban meghatározott funkcióit alkalmazza.

(2) 
12
 

(3) 
  Az országos parancsnok a 9. melléklet szerinti regisztrációs bejelentő lap megküldésével igényel TARTINFO azonosítókat, amelyet a 18. § (5) bekezdésében meghatározott módon kell megküldenie a személyügyi központnak. Az országos parancsnok csak az így igényelt TARTINFO azonosítókkal léphet be a TARTINFO-rendszerbe. Az országos parancsnok – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hivatásos állományú adatait a tartalékállományba helyezésétől számított öt munkanapon belül rögzíti a TARTINFO-rendszerben.

(4) 
  A Hszt. 66/C. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő hivatásos állományú a 10. melléklet szerinti tartalommal, a Hszt. 66/C. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő hivatásos állományú a 11. melléklet szerinti tartalommal tartalékállományba helyezése iránt kérelmet nyújthat be a személyügyi központnak. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglalkoztatott hivatásos állományú köteles csatolni a kérelméhez a főigazgató hozzájáruló nyilatkozatát. A személyügyi központ a kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül rögzíti a TARTINFO-rendszerben a hivatásos állományú adatait.

(5) 
  A hivatásos állományú adatainak (4) bekezdés szerinti TARTINFO-rendszerbe történő rögzítését követő öt munkanapon belül a személyügyi központ tájékoztatja a hivatásos állományút foglalkoztató fegyveres szerv országos parancsnokságát a tartalékállományba helyezésről.

(6) 
  A (4) bekezdés alapján tartalékállományba helyezett hivatásos állományú köteles az adataiban történő változásokat öt munkanapon belül postai úton bejelenteni a személyügyi központ felé.

25. §  (1) 
  Az országos parancsnok a hivatásos állományú adatait törli a TARTINFO-rendszerből, ha

a) 
  a felmentési ideje lejár és nem kerül sor a Hszt. 66/A. § (2) bekezdése szerinti tartalékállományban tartására;

b) 
a Hszt. 66/A. § (2) bekezdése szerinti tartalékállományban tartásának időtartama letelt;

c) 
  a továbbfoglalkoztatásra kerül sor;

d) 
a hivatásos állományú a Hszt. 66/A. § (8) bekezdésében meghatározott okból kérelmet nyújt be az országos parancsnokság részére.

(2) 
13
 
  A hivatásos állományúnak a Hszt. 66/A. § (2) bekezdése szerinti tartalékállományban tartására irányuló kérelmét a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnését legalább tizenöt nappal megelőzően írásban be kell nyújtania az országos parancsnokság részére. Az országos parancsnok a Hszt. 66/A. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén módosítja a TARTINFO-rendszerben a tartalékállományba helyezés időtartamát.

(3) 
Az (1) bekezdés
  c)
pontja szerinti továbbfoglalkoztatás megkezdésének azt a napot kell tekinteni, amelyen a hivatásos állományút áthelyezik vagy közigazgatási szervnél közszolgálati tisztviselővé kinevezik.

(4) 
A 24. § (4) bekezdése alapján tartalékállományba helyezett hivatásos állományú a 12. melléklet szerinti tartalommal bármely okból törlés iránt postai úton kérelmet nyújthat be a személyügyi központhoz. A személyügyi központ vezetője a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül törli a TARTINFO-rendszerből a tartalékállományba helyezett hivatásos állományú adatait.

(5) 
14
 
  A TARTINFO-rendszerből történő (4) bekezdés szerinti törlést követően a személyügyi központ haladéktalanul tájékoztatja a hivatásos állományút foglalkoztató fegyveres szerv országos parancsnokságát a tartalékállományból történő törlésről.

26. §  (1) 
15
 
  A 21. § (3)–(5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy áthelyezés alatt a hivatásos állományú kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyba történő áthelyezését, valamint közigazgatási szervnél közszolgálati tisztviselővé történő kinevezését kell érteni.

(2) 
  A 24. § (4) bekezdése alapján tartalékállományba helyezett hivatásos állományúra a 21. § (3) és (5) bekezdést nem kell alkalmazni. A Hszt. 66/C. § (1) bekezdése alapján tartalékállományba helyezését kérő hivatásos állományú áthelyezéséhez vagy közigazgatási szervnél közszolgálati tisztviselővé történő kinevezéséhez történő előzetes hozzájárulása esetén, a hivatásos szolgálati jogviszonyát a Hszt. 53. §
  d)
pontja
alapján kell megszüntetni.

(3) 
  A tartalékállományba helyezett hivatásos állományúra – a 24–26. §¬okban foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell a 18. §, 20–22. §¬okban foglaltakat.

8.
16
  Rendelkezési állományú katonákra vonatkozó eltérő rendelkezések

26/A. § 
17
 (1) 
A HM személyügyi szerve a TARTINFO-rendszer 17. § (2) bekezdés
  a)–c)
pontjaiban meghatározott funkcióit alkalmazza a rendelkezési állományú katonák vonatkozásában.

(2) 
  A HM személyügyi szervének vezetője a 13. melléklet szerinti regisztrációs bejelentő lap megküldésével igényel TARTINFO azonosítókat, amelyet a 18. § (5) bekezdésében meghatározott módon meg kell küldenie a személyügyi központnak. A HM személyügyi szervének vezetője csak az így igényelt TARTINFO azonosítókkal léphet be a TARTINFO-rendszerbe. A HM személyügyi szervének vezetője a rendelkezési állományú katona adatait a rendelkezési állományba helyezésétől számított öt munkanapon belül rögzíti a TARTINFO-rendszerben.

26/B. § 
18
 (1) 
  A HM személyügyi szervének vezetője a rendelkezési állományú katona adatait törli a TARTINFO-rendszerből, ha

a) 
19
 
  a Hjt. 47. § (2) bekezdés
  a)
pontjában
meghatározottak szerint megszűnik a rendelkezési állományba helyezés, vagy

b) 
20
 
  a Hjt. 47. § (2) bekezdés
  b)
pontjában
meghatározottak szerint megszüntetik a rendelkezési állományba helyezést.

(2) 
21
 
  A 21. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendelkezési állományú katona továbbfoglalkoztatásáról a HM személyügyi szerv vezetőjét kell haladéktalanul írásban tájékoztatni, és áthelyezés alatt a Hjt. 69. § szerinti intézkedést kell érteni.

(3) 
22
 
  A HM személyügyi szervének vezetője írásban tájékoztatja a rendelkezési állományú katonát a Hjt. 69. §¬a szerinti áthelyezés kezdeményezéséről, aki a tájékoztatást követő tizenöt napon belül írásban nyilatkozik a HM személyügyi szerve vezetőjének arról, hogy beleegyezik-e az áthelyezésbe.

(4) 
23
 
  A rendelkezési állományú katona (3) bekezdés szerinti hozzájárulását követő öt munkanapon belül írásban kérelmet nyújt be a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a Hjt. 69. §¬a szerinti áthelyezés alkalmazása érdekében. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelem alapján haladéktalanul gondoskodik az áthelyezéséről.

26/C. § 
24
 
  A tartalékállományba helyezett rendelkezési állományú katonára – a 26/A–26/B. §¬ban foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell a 18. §¬t, 20. §¬t, 21. § (1)–(3) és (6) bekezdését, 22. §¬t.

27. §  (1) 
Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) 
  A rendelet 1. § (6)–(7) bekezdése, 2. §
  d)
pontja, 23–26. §¬ok, 29. §, valamint a 8–12. mellékletek 2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

(3) 
A 30. §
  d)
pontja 2012. szeptember 2-án lép hatályba.

(4) 
  A 30. §
  c)
pontja 2012. december 31-én lép hatályba.

28. §  (1) 
E rendelet hatálybalépéséig a közigazgatási szerv számára kiadott szervazonosító kód megegyezik a 13. § (2) bekezdés szerinti szervazonosító kóddal.

(2) 
25
 

(3) 
  E rendelet 23. §¬át azokra az üres álláshelyekre kell alkalmazni, amelyek betöltése érdekében a közigazgatási szerv e rendelet hatálybalépését követően tett intézkedést.

29. § 
26
 
  E rendelet 15. § (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb 2014. március 31-ig a közigazgatási szerv szervezeti adatairól, a közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszámáról, életkoráról, nemek szerinti megoszlásáról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői beosztásáról, valamint a szolgálati jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről.

a)-b) 
27
 

c) 
28
 

d) 
29
 

e)-f) 
30
 

31. §  (1) 
A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) 
  köztisztviselőn kormánytisztviselőt is érteni kell,

b) 
  ügykezelőn kormányzati ügykezelőt és közszolgálati ügykezelőt kell érteni,

c) 
  köztisztviselői vizsgarendszeren közszolgálati tisztviselői vizsgarendszert kell érteni,

d) 
köztisztviselői illetményalapon a költségvetési törvény által megállapított illetményalapot kell érteni,

e) 
ügykezelő közszolgálati jogviszonyán kormányzati ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonyát, illetve közszolgálati ügykezelő közszolgálati jogviszonyát kell érteni.

(2) 
  A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) 
  köztisztviselőn kormánytisztviselőt is érteni kell,

b) 
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervén a fővárosi és megyei kormányhivatalokat kell érteni,

c) 
közszolgálati jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt is érteni kell,

d) 
köztisztviselői illetményalapon a költségvetési törvény által megállapított illetményalapot kell érteni,

e) 
  vezetői megbízáson vezetői kinevezést kell érteni.

(3) 
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) 
köztisztviselőn közszolgálati tisztviselőt kell érteni,

b) 
köztisztviselői álláson közszolgálati tisztviselői állást kell érteni,

c) 
köztisztviselői pályázati lehetőségeken közszolgálati tisztviselői lehetőségeket kell érteni,

d) 
  KÖZIGTAD azonosítón szerv azonosítót kell érteni.

(4) 
  A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) 
  kormánytisztviselői jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt kell érteni,

b) 
  köztisztviselői jogviszonyon közszolgálati jogviszonyt kell érteni,

c) 
közigazgatási szerven – a 8. § (3) bekezdésének a kivételével – államigazgatási szervet kell érteni.

(5) 
  A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) 
köztisztviselőn közszolgálati tisztviselőt kell érteni,

b) 
  köztisztviselői továbbképzésen közszolgálati tisztviselői továbbképzést kell érteni,

c) 
  önkormányzatok köztisztviselőin közszolgálati ügykezelőt is érteni kell,

d) 
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszteren közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert kell érteni,

e) 
  a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervén a fővárosi és megyei kormányhivatalokat kell érteni,

f) 
közszolgálati jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt is érteni kell.

(6) 
Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) 
köztisztviselőn kormánytisztviselőt kell érteni,

b) 
  közszolgálati jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt kell érteni,

Megállapította: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
Megállapította: 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től.
Beiktatta: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
Megállapította: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
A 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.
Megállapította: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
Megállapította: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
10 Beiktatta: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (4). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
12 Nem lép hatályba a 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján.
13 A 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) szerinti szöveggel lép hatályba.
14 A 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) szerinti szöveggel lép hatályba.
15 A 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) szerinti szöveggel lép hatályba.
16 Beiktatta: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
17 Beiktatta: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
18 Beiktatta: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
24 Beiktatta: 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
25 Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 30. § c). Hatálytalan: 2012. XII. 31-től.
26 Megállapította: 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.
27 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. III. 24-től.
28 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
29 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. IX. 3-tól.
30 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. III. 24-től.