Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1200029NEM_20120428_000
WKHU-QJ-XML-00000A1200029NEM
0

29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

  a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
  i)
pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
  p)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
  b)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,

  a 13. § (1) bekezdés
  b)
pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
  b)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –

  a következőket rendelem el:

1. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás

1. §  (1) 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 5. pont
  a)
és
  b)
alpontjában
meghatározott támogatás (a továbbiakban együtt: fenntartói támogatás) igénylésének feltétele, hogy a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító óvodában, illetve iskolában (a továbbiakban együtt: intézmény) a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók összes tanulóhoz viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.

(2) 
  Több oktatási forma esetén, az 1100 fő lakosságszám feletti településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a fenntartói támogatás.

(3) 
  A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  b)
alpontja
szerinti fenntartó esetében további feltétel, hogy az óvoda, illetve iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya ne érje el a hatvan százalékot.

(4) 
  A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodára tekintettel csak akkor igényelhető, ha az óvodai nevelés teljes időtartamában minden nemzetiségi program szerint működő csoportban biztosítva van a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) e rendelet hatálybalépésének napján hatályos 17. § (3) bekezdésében és 128. § (3) bekezdés
  d)
pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus alkalmazása.

(5) 
  A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető.

2. § 
  A fenntartói támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehető igénybe.

3. § 
  A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító intézmény működésének biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások fedezésére fordítható. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a fenntartói támogatás nem használható fel.

4. §  (1) 
  A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  a)
alpontja
szerinti támogatás mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) 
  a kettő vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatást megvalósító iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra történő kiegészítése,

b) 
  az egy nemzetiségi nyelvű vagy az egy nemzetiségi kétnyelvű iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történő kiegészítése.

(2) 
  Az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az azonos nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezette, a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  a)
alpontja
szerinti támogatás mértéke az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történő kiegészítése.

(3) 
  A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  b)
alpontja
szerinti támogatás mértéke gyermekenként, tanulónként legfeljebb 50 000 forint.

(4) 
  A fenntartói támogatás mértéke önálló intézményenként, és a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

2. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése

5. §  (1) 
A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  c)
alpontja
szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a 6. mellékletben meghatározott nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, illetve nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.

(2) 
  A tankönyvtámogatás mértéke

a) 
  az anyanyelvi, népismereti és közismereti tankönyvek esetében megegyezik a beszerzési árral,

b) 
  a munkatankönyvek és munkafüzetek esetében a beszerzési árnak a tanulók által a 6. mellékletben meghatározott térítési díjjal csökkentett összege.

(3) 
  A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 6. mellékletben megállapított térítési díjért vásárolják meg.

(4) 
  A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése, a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhető tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.

(5) 
  A tankönyvtámogatás igénylésének feltétele, hogy a tankönyvtámogatás negyven százaléka a tankönyvtámogatás folyósítását követően a kiadó részére előlegként átutalásra kerüljön, és a tankönyvek ára a tankönyvek leszállítása után, a kiadó által kiállított számla kézhezvételét követő harminc napon belül kiegyenlítésre kerüljön.

6. §  (1) 
  A tankönyveket – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2011/2012–2014/2015-ös tanévek tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet megrendelni.

(2) 
A középiskolai tankönyvekből és szöveggyűjteményekből – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel – olyan példányszám rendelhető, amely biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését.

7. § 
  A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idő alatt – az 5. § (4) bekezdésben meghatározott pótlólagos tankönyvrendelés kivételével – további tankönyvtámogatás nem igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.

3. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

8. §  (1) 
A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  c)
alpontja
szerinti támogatás (a továbbiakban: szakmai szolgáltatás támogatása) a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és a nemzetiségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához igényelhető.

(2) 
  A szakmai szolgáltatás támogatása csak olyan szolgáltatáshoz vehető igénybe, amelyet az alapító okirata szerint nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai intézet az adott nemzetiségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkező, az országos szakértői névjegyzéken szereplő, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember útján lát el.

(3) 
  A szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 000 forint és legfeljebb 200 000 forint lehet.

4. A költségvetési támogatás igénylése és folyósítása

9. §  (1) 
A támogatási kérelmet legkésőbb 2012. május 30-ig lehet benyújtani.

(2) 
  A támogatási kérelmet

a) 
  a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott adatlapokat egy eredeti példányban postai úton,

b) 
  a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a Kincstár honlapjáról letöltött adatlapokon rögzített és onnan kinyomtatott igénylést egy eredeti példányban postai úton

a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtják be.

(3) 
A 8. melléklet szerinti indokolást, ha benyújtása szükséges, két példányban kell benyújtani.

(4) 
  Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet

a) 
  a (2) bekezdés
  a)
pontja szerinti fenntartó esetén a beadási határidő utolsó napján éjfélig rögzítettek az informatikai rendszerben és az ilyen módon rögzített, elküldött igényt legkésőbb másnap postára adták,

b) 
  a (2) bekezdés
  b)
pontja szerinti fenntartó esetén a beadási határidő utolsó napján postára adtak.

(5) 
  Ha a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: fenntartó) az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott szervhez, amely a benyújtástól számított 3 napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt, önkormányzati fenntartók esetén az elektronikus rendszerben történő rögzítés kivételével, az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az elektronikus rendszerben történő rögzítést az Igazgatóság szóbeli felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által előállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésőbb a rögzítést követő munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

10. §  (1) 
  A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a költségvetési támogatás jogcímének megfelelő, a 2–4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével lehet benyújtani azzal, hogy az 1. mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni.

(2) 
  A fenntartónak a támogatási kérelem minden rá vonatkozó mezőjét kötelező kitöltenie.

(3) 
  A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) 
  az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 105. §¬ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,

b) 
  a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

(4) 
  Az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot többcélú kistérségi társulás esetében a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

(5) 
  A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

11. §  (1) 
  A támogatási kérelemhez a fenntartói támogatás esetén csatolni kell

a) 
  az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés, oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelvoktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,

b) 
  a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.

(2) 
  A támogatási kérelemhez a tankönyvtámogatás esetén csatolni kell

a) 
  az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és

b) 
  az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást két eredeti példányban a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3) 
  A támogatási kérelemhez a szakmai szolgáltatás támogatása esetén csatolni kell

a) 
  a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és

b) 
  a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.

12. §  (1) 
  Az Igazgatóság a 11. § (2) bekezdés
  b)
pontja szerinti indokolások egy eredeti példányát és a kérelmeket tartalmazó elektronikus adatbázist 2012. június 30-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) 
  A miniszter 2012. július 30-ig – a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel – dönt a költségvetési támogatásról.

(3) 
  A miniszter döntését az Igazgatóság közli a fenntartóval.

(4) 
  A miniszter a támogatott helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén a település, a többcélú kistérségi társulás nevét, KSH azonosítóját és a költségvetési támogatás összegét 2012. július 31-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

13. §  (1) 
  A költségvetési támogatást

a) 
  a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi önkormányzat esetében a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított előirányzatok cím terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a nettó finanszírozás keretében,

b) 
  a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a kincstáron keresztül a miniszter utalványozása alapján a döntést követő húsz munkanapon belül

a (3) és (4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével folyósítja.

(2) 
A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény részére nyújtható költségvetési támogatást a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím biztosítja, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter 12. § (2) bekezdése szerinti döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.

(3) 
  A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  a)
alpontjában
meghatározott fenntartók kivételével – a fenntartói támogatás visszamenőlegesen egy összegben az utalványozást követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg, a fennmaradó összeg pedig ezt követően havi egyenlő részletekben a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg kerül folyósításra.

(4) 
  A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
  a)
alpontjában
meghatározott fenntartók fenntartói támogatásának a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pontja alapján folyósított előleggel csökkentett összege a miniszter döntését követően havi egyenlő részletekben, a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások esetében az utalványozást követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg kerül folyósításra.

(5) 
  A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának folyósítása egy összegben, a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg történik.

5. A költségvetési támogatás felhasználására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályok

14. §  (1) 
Az önkormányzati fenntartó a költségvetési támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) 
  A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó esetében a költségvetési támogatás elszámolása a 2012. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.

15. §  (1) 
  Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó e tényről haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot. Ebben az esetben a fenntartó a fenntartói támogatás időarányos részére jogosult.

(2) 
  Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos nemzetiséghez tartozó olyan intézménynek, amely a megállapodásban vállalja, hogy a 2013. évi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az átadó fenntartó a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül az Igazgatóság részére megküldi. A szakmai szolgáltatás támogatását a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) 
  A fenntartói támogatás esetében – a 2012-ben jogutód nélkül megszűnt intézmény kivételével – az elszámoláshoz az intézmény pedagógiai programja nemzetiségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy által elkészített értékelést kell csatolni. Az értékelést kiváltja a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértői jelentés.

(4) 
  A fenntartó a (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített szakértői jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követő húsz munkanapon belül, de legkésőbb 2013. január 31-éig az Igazgatóság részére megküldi.

16. §  (1) 
  A fenntartói jog átadásával is járó megszűnés vagy átszervezés esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A fenntartók által hitelesített megállapodás másolatát a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás az Igazgatósághoz nyújtja be legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül. A költségvetési támogatás teljes összegéről – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(2) 
  A fenntartói támogatás időarányos része az intézmény jogutóddal történő megszűnéséig a jogelőd, azt követően a jogutód fenntartót illeti meg.

(3) 
  A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére történő átadása, a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás részére történő átadása esetén a költségvetési támogatás a jogelőd részére kerül folyósításra, amely a támogatás időarányos, havonként folyósított részleteit 10 napon belül köteles továbbadni a jogutódnak. A költségvetési támogatás teljes összegéről a jogelőd számol el.

17. § 
  A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrzi.

6. Záró rendelkezések

18. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:

         
 
  Megye:
 
  Fenntartó neve:
     
 
  Címe:
   
  Polgármester/képviselő neve:
 
 
  KSH kód:
 
  A fenntartott iskolák száma
1
 :
   
 
  Adószáma:
 
  Bank:
   
  Számlaszám:
 
 
  Kapcsolattartó neve
2
 
   
  e-mail címe:
   
  telefonszáma:
 
  Nem állami intézményfenntartójára és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre vonatkozó további adatok: PIR törzsszám:
 
  ÁHT azonosító
       
 
  Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma)
3
 :

  A nemzetiségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges megjelölni.)

     
 
  Az intézmény neve:
   
 
  Településnév, lakosságszám
4
 :
   
 
  Oktatási forma
5
 :
 
  Érintett nemzetiség:
 
  OM azonosító száma:
 
  Az intézmény címe:
 
 
  Kapcsolattartó neve
6
 :
 
  e-mail címe:
 
  telefonszáma:
 
  Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette
7
 : igen/nem
 
  Az igénylés jogcímei
8
 
   
 
  Fenntartói támogatás 1–4. §
 
  Tankönyv-támogatás 5–7. §
 
  Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 8. §
     
     
 
  Az intézmény neve:
   
 
  Településnév, lakosságszám
9
 :
   
 
  Oktatási forma
10
 :
 
  Érintett nemzetiség:
 
  OM azonosító száma:
 
  Az intézmény címe:
 
 
  Kapcsolattartó neve
11
 :
 
  e-mail címe:
 
  telefonszáma:
 
  Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette
12
 : igen / nem
 
  Az igénylés jogcímei
13
 
   
 
  Fenntartói támogatás 1–4. §
 
  Tankönyv-támogatás 5–7. §
 
  Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 8. §
     
     
 
  Az intézmény neve:
   
 
  Településnév, lakosságszám
14
 :
   
 
  Oktatási forma
15
 :
 
  Érintett nemzetiség:
 
  OM azonosító száma:
 
  Az intézmény címe:
 
 
  Kapcsolattartó neve
16
 :
 
  e-mail címe:
 
  telefonszáma:
 
  Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette
17
 : igen/nem
 
  Az igénylés jogcímei
18
 
   
 
  Fenntartói támogatás 1–4. §
 
  Tankönyv-támogatás 5–7. §
 
  Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 8. §
     

  Kelt:................................., .......... év .................. hó ........ nap

  P. H.

  ................................................................ aláírás

  .............................................................. aláíró beosztása, titulusa

  A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) 
az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §¬ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,

b) 
  a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

  Beküldendő:

A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton

  A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

  Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.

2. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez

(az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni)

  A fenntartó neve:

Az intézmény neve:

         
 
  Sorszám
19
 
 
  Megnevezés
 
  2011. évi tény
 
  2012. évi terv
 
  2011
 
  2012
     
 
  103 (74)
 
  29 (30)
 
  Felhalmozási kiadások (E Ft)
   
 
  108 (79)
 
  34 (35)
 
  Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal együtt) (E Ft)
   
 
  128 (81)
 
  14 (14)
 
  Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (E Ft)
   
     
  A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatások (E Ft)
20
 
   
     
  Óvodai csoportok száma
   
     
  Nemzetiségi program szerint működő óvodai csoportok száma
   
     
  Iskolai tanulócsoportok száma
   
     
  Nemzetiségi program szerint működő iskolai tanulócsoportok száma
   
     
  Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma
21
 
   
     
  Az iskolai oktatásban résztvevő tanulók száma
22
 
   
     
  A nemzetiségi óvodai nevelési programban résztvevő gyermekek száma
23
 
   
     
  A nyelvoktató nemzetiségi oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma
24
 
   
     
  Az anyanyelvű, kétnyelvű nemzetiségi oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma
25
 
   
     
  Nemzetiségi óvónő végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógusok száma
26
 
   

  Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmények leírása:

Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

  P. H.

  ....................................................................... aláírás

  ..................................................................... aláíró beosztása, titulusa

  A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) 
az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés, oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelvoktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,

b) 
  a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.

  Beküldendő:

A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton

  A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

  Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.

3. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhető támogatáshoz

A fenntartó neve:

  Az intézmény neve:

                 
 
  Sorszám
 
  A tankönyv kiadói kódja
 
  A tankönyv címe
 
  Besorolása
27
 
 
  A tankönyv- igényt megalapozó tanulók száma
28
 (fő)
 
  Megrendelt példány szám (db)
 
  Ára
29
 (Ft)
 
  Tanuló által fizetendő térítési díj
30
  (Ft)
 
  Támogatás
31
  (Ft)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
           
  Igényelt támogatás mindösszesen:
 
   

  Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

  P. H.

  ............................................................. aláírás

  ........................................................... aláíró beosztása, titulusa

  A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) 
az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és

b) 
  az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást két eredeti példányban a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

  Beküldendő:

A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton.

  A 11. § (2) bekezdés
  b)
pontja szerinti indokolást a 8. melléklet felhasználásával 2 eredeti példányban kell beküldeni!

  A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

  Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.

4. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

A fenntartó neve:

  Az intézmény neve:

  A támogatást megalapozó nemzetiségi tanulók száma
32
 : ...........fő

       
 
  Feladat megnevezése
 
  Szolgáltató neve
 
  Szolgáltató árajánlata (Ft)
 
  Kért támogatás összege (Ft)
       
       
       
       
       
 
  Igényelt támogatás mindösszesen:
 

  Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

  P. H.

  ....................................................... aláírás

  ....................................................... aláíró beosztása, titulusa

  A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell

a) 
a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és

b) 
  a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.

  Beküldendő:

A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton

  A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

  Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell megküldeni.

5. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat – az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, illetve közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén (A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése:

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  Alulírott ............................................................................................................... polgármester/főpolgármester/többcélú kistérségi társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács (a megfelelő aláhúzandó) ............................ számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.
33
 

  Alulírott ................................................................, a fent nevezett közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................ OM azonosítóval rendelkező ............................................................................................................ közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a megfelelő aláhúzandó).
34
 

  Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

  ................................................................ polgármester/főpolgármester/a társulási tanács elnöke/ a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója / központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény képviseletében eljáró személy aláírása

A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi) száma mindösszesen.
Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
Az országos nemzetiségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük
2011. január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol a nemzetiségi feladat ellátásra kerül.
A nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő nemzetiségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
2011. január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol a nemzetiségi feladat ellátásra kerül.
10 A nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő nemzetiségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
11 Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
12 Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
13 Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
14 2011. január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol a nemzetiségi feladat ellátásra kerül.
15 A nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő nemzetiségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
16 Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
17 Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
18 Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
19 Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. űrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. űrlap megfelelő sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Önálló intézmény, önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások esetén a 21., ill. 22. űrlapok megfelelő adatait kell megadni. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói esetében az elfogadott 2011. évi költségvetési beszámoló és a 2012. évi költségvetési terv adatai alapján töltendő ki. 2012. évben az „Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül)” sorban a 07. sz. űrlap sorszámait jelölik a hivatkozások.
20 Az intézményi feladat mutatók alapján a 2011. évi költségvetési törvény 42. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti – beleértve a 8. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
21 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
22 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
23 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
24 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
25 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
26 Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
27 Tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet.
28 Az adott évfolyam nemzetiségi programban résztvevő összes tanulójának a 2012/2013. tanév október 1-jei várható száma.
29 A 6. számú mellékletben meghatározott fogyasztói ár.
30 Tankönyv esetén 0 Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a 6. számú mellékletben meghatározott tanulói ár.
31 A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal.
32 A 2011. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2011. februári létszámadat.
33 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
34 Kitöltendő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.