Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2012/120. IX. 14.
Egészségügyi Közlöny
2012/18. X. 25.
Oktatási és Kulturális Közlöny
2012/20. X. 18.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.28.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1200022EMM_20140311_000
WKHU-QJ-XML-00000A1200022EMM
0

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

  a 14. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés
  b)
pontjában

  kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
  d)
pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § 
  E rendelet alkalmazásában:

a) 
 
  teljes munkaidejű foglalkoztatás:
legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

b) 
 
  részmunkaidős foglalkoztatás:
legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

c) 
 
  törzsképzési tanfolyamok:
valamennyi alap szakképesítés keretében központilag meghatározott és az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett képzési program szerint teljesítendő, 1 hónap időtartamú képzés, amely az alábbi ismereteket tartalmazó tanfolyamokat foglalja magába:

    a) 
  egészségügyi menedzsment, ebben: gazdasági, etikai, jogi, vezetési és a csapatmunkát elősegítő ismeretek,

    b) 
  orvosi kommunikáció, pályaszocializáció, stresszkezelés,

    c) 
  akut és krónikus fájdalomcsillapítás, palliatív ellátás;

d) 
  jelölt:
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, szakpszichológus, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy;

e) 
 
  egyetem:
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem.

2. § 
  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  (1) 
1
 
  Szakorvosi szakképesítést

a) 
  általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

b) 
  a (3) bekezdés szerinti esetben higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

c) 
  a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

(2) 
  Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető alap szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) 
  Higiénikus orvosi oklevéllel megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) 
  A szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

  (4a)
2
  Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) 
  Ráépített szakképzésben csak az adott képzés bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítéssel rendelkező jelöltek vehetnek részt.

4. §  (1) 
  Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) 
  A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 4. melléklet tartalmazza.

(3) 
3
 
  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon általános orvosi végzettséggel rendelkezők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szakfogorvosi szakképesítést szereztek, a 4. melléklet szerinti, további szakfogorvosi szakképesítést is szerezhetnek.

5. §  (1) 
  Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) 
  A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket az 5. melléklet, ráépített szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) 
  A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) alapján megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint az e rendelet alapján megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7. melléklet tartalmazza.

6. §  (1) 
  Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

(2) 
  A pszichológus vagy egészségpszichológus szakképzettséggel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket a 8. melléklet, a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza.

7. §  (1) 
  A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhető egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéseket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) 
  A klinikai sugárfizikus szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális anatómia, sugárbiológia ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, felsőoktatási alapképzésben vagy mesterképzésben vagy posztgraduális képzés keretében, valamint egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam keretében megszerzett ismereteinek – a képző intézmény által kiállított – igazolása.

(3) 
  A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről – a kiadott igazolás figyelembevételével – a szakképzést folytató egyetem dönt.

(4) 
  Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkező igazolni nem tudja, vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a (3) bekezdés szerint az egyetem nem fogadja el, úgy a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekből a szakképző egyetem által szervezett vagy elismert, legalább 30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges. Az egyetem értesíti a szakképzésre jelentkezőt azokról a szintrehozó tanfolyamokról, amelyeknek az elvégzése szükséges.

(5) 
8. §  (1) 
  A szakorvosi, szakfogorvosi és szakgyógyszerészi alap szakképesítések törzsképzési és szakgyakorlati időből állnak.

(2) 
  Az igazságügyi orvostan, a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a patológia szakképesítések kivételével valamennyi szakorvosi alap szakképesítés kötelező elemét képezi a törzsképzési idő alatt letöltendő 6 hónap sürgősségi gyakorlat, amely magában foglal legalább 2 hét transzfúziós tanfolyamot, a reanimációra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket és legalább 1 hónap időtartamú mentő gyakorlatot.

(3) 
  Valamennyi szakorvosi alap szakképesítés esetén a szakvizsgára bocsátás feltétele a szakvizsga előkészítő tanfolyamon történő részvétel.

(4) 
4
 
  Az egyes szakorvosi alap- és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát az egészségügyi szakmai kollégium és az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács javaslatára a miniszter hagyja jóvá és a minisztérium honlapján teszi közzé.

(5) 
5
 
  Az e rendelet mellékleteiben az egyes képzésekre, képzési elemekre meghatározott időtartamok az adott képzés, képzési elem teljesítésével ténylegesen eltöltendő időt foglalják magukba. A képzési idők a szabadság időtartamát nem tartalmazzák. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §¬a szerinti képzési normatíva, valamint 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés
  b)
pontja
és (2) bekezdése szerinti támogatás a jogosultat a jelölt rendes évi szabadságának ideje alatt is megilleti.

9. §  (1) 
  A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendő tevékenységeket a jelölt részére kiállított gyakorlati leckekönyvben kell rögzíteni.

(2) 
  A gyakorlati leckekönyv tartalmazza:

a) 
  a teljesítendő tevékenység, elsajátítandó készség megnevezését,

b) 
  a teljesítés, elsajátítás szintjét,

c) 
  az előírt esetszámot és

d) 
  a tutor aláírását és pecsétjét.

(3) 
  A gyakorlati leckekönyvben szereplő elsajátítási szintek a következők:

a) 
  „L” látta a beavatkozást,

b) 
  „R” részvétel, tevékeny közreműködés (asszisztálás) a beavatkozásban,

c) 
  „V” a beavatkozás felügyelet melletti önálló végrehajtása.

10. § 
6
 
  Az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerint történik. A szakképesítést a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság által kiállított bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést az 1. mellékletben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

11. §  (1) 
  A szakképzési idő igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában

a) 
  teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy

b) 
  olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység jellegére figyelemmel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabályban foglalt munkaidő-kedvezményre figyelemmel a kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát eléri.

(2) 
7
 
  A szakképzés vagy annak egyes elemei – a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén – részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

(3) 
  Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések

a) 
8
 
  a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő öt évben,

b) 
  nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy

c) 
  újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt

az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.

(4) 
Egy jelölt a szakképzésben egyidejűleg egy, a (2) bekezdés szerinti esetben – a (3) bekezdés
  a)
és
  b)
pontja kivételével – legfeljebb két szakma vonatkozásában vehet részt.

12. §  (1) 
  Ha a jelölt az első szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni.

(2) 
  Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja dönt a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.

(3) 
  A (2) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.

(4) 
  A katonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati időnek minősül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte.

(5) 
  A szakgyakorlati időbe legfeljebb három hónap keresőképtelen állományban töltött idő számítható be.

(6) 
  A külföldön letöltött gyakorlati idő a szakképzésbe szakgyakorlati időként beszámítható. A gyakorlati idő beszámításáról az egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) 
  a gyakorlati idő olyan képző intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a szakképző hellyé minősítés tekintetében meghatározott feltételeknek,

b) 
  a képzés tartalma, tematikája, és az elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethető meg a hazai képzési követelményeknek.

(7) 
  Az egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja a külföldön töltött gyakorlati időnek a törzsképzési időbe történő beszámítását is engedélyezheti a (6) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a jelölt a szakgyakorlati időnél hosszabb külföldi, a szakképzésnek megfelelő gyakorlati időt igazol és kiemelkedő tudományos tevékenységet végez.

(8) 
  A nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból vagy a szakképesítés megkezdése előtt letöltött gyakorlati időből – az egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az egyetem a PhD tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, amennyiben a jelölt a szakképesítésnek megfelelő kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

(9) 
  Ráépített szakképzés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati időbe beszámítás nem lehetséges.

(10) 
  Az R.1. szerint ráépített, azonban e rendelet szerint alap szakképesítésként megszerezhető szakképesítések esetében a korábbi ismeretek beszámításával, az R.1.-ben meghatározott képzési idő alatt teljesíthető az alap szakképesítés, amennyiben a képzésre jelentkező az R.1.-ben bemeneti követelményként meghatározott, 5 évnél nem régebben megszerzett szakképesítéssel rendelkezik.

(11) 
  A (2) bekezdés és az (5)–(7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorához kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

13. §  (1) 
  Ez a rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) 
  A 8. § (4) bekezdése szerinti beavatkozási listákat, valamint a törzsképzési tanfolyamok tematikáját a miniszter első alkalommal 2012. szeptember 15-én teszi közzé.

(3) 
  Az a jelölt, aki az R.1. 2012. szeptember 14-ig hatályos 7. § (2)–(3) bekezdése szerint ráépített szakképzésben vesz részt, az ott meghatározottak szerint szakvizsgára bocsátható.

(4) 
9
 
  Az R.1. alapján megkezdett szakképzés az e rendeletben foglaltak alapján is teljesíthető, ha a jelölt az adott szakképesítés vonatkozásában valamennyi – e rendelet szerinti – képzési elem teljesítését igazolja.

14 - 16. § 
10
 

17. § 
  Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének, 28. cikkének, 35. cikkének és V. melléklete 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

1. Szakorvosi alap szakképesítések

   
 
  A
 
 
  B
 
 
  C
 
 
  D
 
  1.
 
 
  Szakképzés megnevezése
 
 
  Képzési idő
 
 
  Törzsképzési idő
 
 
  Szakgyakorlati idő
 
  2.
 
  1. Aneszteziológia és intenzív terápia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  3.
 
  2. Arc-, állcsont- és szájsebészet
 
  70 hó
 
  24 hó
 
  46 hó
 
  4.
 
  3. Belgyógyászat
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  5.
 
  4. Bőrgyógyászat
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  6.
 
  5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  7.
 
  6. Érsebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  8.
 
  7. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  9.
 
  8. Foglalkozás-orvostan
 
  48 hó
 
  24 hó
 
  24 hó
 
  10.
 
  9. Fül-orr-gégegyógyászat
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  11.
 
  10. Gasztroenterológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  12.
 
  11. Geriátria
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  13.
 
  12. Gyermek- és ifjúságpszichiátria
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  14.
 
  13. Gyermeksebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  15.
 
  14. Háziorvostan
 
  36 hó
 
  28 hó
 
  8 hó
 
  16.
 
  15. Hematológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  17.
 
  16. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  18.
 
  17. Idegsebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  19.
 
  18. Igazságügyi orvostan
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  20.
 
  19. Infektológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  21.
 
  20. Kardiológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  22.
 
  21. Klinikai genetika
 
  48 hó
 
  24 hó
 
  24 hó
 
  23.
 
  22. Klinikai onkológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  24.
 
  23. Megelőző orvostan és népegészségtan
 
  48 hó
 
  24 hó
 
  24 hó
 
  25.
 
  24. Mellkassebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  26.
 
  25. Nefrológia
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  27.
 
  26. Neurológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  28.
 
  27. Nukleáris medicina
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  29.
 
  28. Ortopédia és traumatológia
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  30.
 
  29. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  31.
 
  30. Orvosi mikrobiológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  32.
 
  31. Oxyológia és sürgősségi orvostan
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  33.
 
  32. Patológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  34.
 
  33. Plasztikai és égés-sebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  35.
 
  34. Pszichiátria
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  36.
 
  35. Radiológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  37.
 
  36. Repülőorvostan
 
  48 hó
 
  24 hó
 
  24 hó
 
  38.
 
  37. Reumatológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  39.
 
  38. Sebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  40.
 
  39. Sugárterápia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  41.
 
  40. Szemészet
 
  56 hó
 
  24 hó
 
  32 hó
 
  42.
 
  41. Szívsebészet
 
  72 hó
 
  24 hó
 
  48 hó
 
  43.
 
  42. Szülészet-nőgyógyászat
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  44.
 
  43. Transzfuziológia
 
  48 hó
 
  24 hó
 
  24 hó
 
  45.
 
  44. Tüdőgyógyászat
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó
 
  46.
 
  45. Urológia
 
  60 hó
 
  24 hó
 
  36 hó

2.
11
  Szakorvosi ráépített szakképesítések

 
   
  A
 
  B
 
  C
 
  1.
 
  Szakképzés megnevezése
 
  Bemeneti szakképesítés
 
  Képzési idő
 
  2.
 
  Addiktológia
 
  gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria
 
  (60) + 25 hó
 
  3.
   
  aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, tüdőgyógyászat
 
  (36–60) + 25 hó
 
  4.
 
  Allergológia és klinikai immunológia
 
  belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr- gégegyógyászat, infektológia, neurológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia, tüdőgyógyászat
 
  (48–72) + 24 hó
 
  5.
 
  Andrológia
 
  urológia
 
  (60) + 24 hó
 
  6.
   
  belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat
 
  (60) + 48 hó
 
  7.
 
  Audiológia
 
  fül-orr-gégegyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  8.
 
  Belgyógyászati angiológia
 
  belgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  9.
 
  Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
 
  fül-orr-gégegyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  10.
 
  Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
 
  aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  11.
 
  Csecsemő- és gyermek-kardiológia
 
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 36 hó
 
  12.
 
  Diagnosztikus cytológia
 
  patológia
 
  (60) + 24 hó
 
  13.
 
  Egészségbiztosítás
 
  bármely alap szakképesítés
 
  (36–72) + 24 hó
 
  14.
 
  Endokrinológia és anyagcsere-betegségek
 
  belgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  15.
   
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  16.
   
  szülészet-nőgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  17.
 
  Gyermek gasztroenterológia
 
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  18.
 
  Gyermek hemato-onkológia
 
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 36 hó
 
  19.
 
  Gyermek-neurológia
 
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  20.
   
  neurológia
 
  (60) + 24 hó
 
  21.
 
  Gyermek-nőgyógyászat
 
  szülészet-nőgyógyászat
 
  (60) + 36 hó
 
  22.
 
  Gyermek-radiológia
 
  radiológia
 
  (60) + 24 hó
 
  23.
   
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 30 hó
 
  24.
 
  Gyermek-tüdőgyógyászat
 
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 25 hó
 
  25.
12
 
 
  Igazságügyi pszichiátria
 
  pszichiátria
 
  (60) + 24 hó
 
  26.
13
 
   
  gyermek- és ifjúság-pszichiátria
 
  (60) + 24 hó
 
  27.
 
  Intenzív terápia
 
  belgyógyászat, kardiológia, neurológia, tüdőgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  28.
 
  Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
 
  belgyógyászat, foglalkozás-orvostan
 
  (48–60) + 33 hó
 
  29.
   
  csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan
 
  (36–60) + 24 hó
 
  30.
 
  Kézsebészet
 
  gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia), sebészet
 
  (72) + 24 hó
 
  31.
 
  Klinikai farmakológia
 
  bármely alap szakképesítés
 
  (36–72) + 25 hó
 
  32.
 
  Klinikai neurofiziológia
 
  aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúság-pszichiátria, idegsebészet, neurológia, pszichiátria
 
  (60–72) + 24 hó
 
  33.
 
  Laboratóriumi hematológia és immunológia
 
  orvosi laboratóriumi diagnosztika
 
  (60) + 24 hó
 
  34.
   
  transzfuziológia
 
  (48) + 24 hó
 
  35.
 
  Molekuláris genetikai diagnosztika
 
  igazságügyi orvostan, klinikai genetika, orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, patológia
 
  (60) +24 hó
 
  36.
 
  Munkahigiéné
 
  foglalkozás orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan
 
  (48) + 24 hó
 
  37.
 
  Neonatológia
 
  csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 24 hó
 
  38.
 
  Neuroradiológia
 
  radiológia
 
  (60) + 24 hó
 
  39.
 
  Nőgyógyászati daganatsebészet
 
  szülészet-nőgyógyászat
 
  (60) + 36 hó
 
  40.
 
  Orvosi rehabilitáció
 
  Mozgásszervi területen: bármely alap szakképesítés
 
  (36–72) + 24 hó
 
  41.
   
  Kardiológia területen: kardiológia
 
  (60) + 25 hó
 
  42.
   
  Gyermekgyógyászat területen: csecsemő- és gyermekgyógyászat
 
  (60) + 25 hó
 
  43.
   
  Pszichiátria területen: gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria
 
  (60) + 24 hó
 
  44.
   
  Pulmonológia területen: tüdőgyógyászat
 
  (60) + 25 hó
 
  45.
 
  Pszichoterápia
 
  gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria
 
  (60) + 24 hó
 
  46.
   
  bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi szakképesítés
 
  (36–72) + 36 hó
 
  47.
 
  Sportorvostan
 
  bármely alap szakképesítés
 
  (36–72) + 24 hó
 
  48.
 
  Trópusi betegségek
 
  belgyógyászat, infektológia
 
  (60) + 24 hó
       

3. Szakfogorvosi szakképesítések

   
 
  A
 
 
  B
 
 
  C
 
 
  D
 
  1.
 
 
  Szakképzés megnevezése
 
 
  Képzési idő
 
 
  Törzsképzési idő
 
 
  Szakgyakorlati idő
 
  2.
 
  1. Dento-alveoláris sebészet
 
  36 hó
 
  26 hó
 
  10 hó
 
  3.
 
  2. Fogszabályozás
 
  36 hó
 
  26 hó
 
  10 hó
 
  4.
 
  3. Gyermekfogászat
 
  36 hó
 
  26 hó
 
  10 hó
 
  5.
 
  4. Konzerváló fogászat és fogpótlástan
 
  36 hó
 
  26 hó
 
  10 hó
 
  6.
 
  5. Parodontológia
 
  36 hó
 
  26 hó
 
  10 hó

4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

   
 
  A
 
 
  B
 
 
  C
 
 
  D
 
 
  E
 
  1.
 
 
  Szakirányok
 
 
  Szakképesítés megnevezése
 
 
  Képzési idő
 
 
  Törzsképzés
 
 
  Szak. gyak.
 
  2.
 
  1. Gyógyszer-
 
  1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
 
  36 hó
 
  12 hó
 
  24 hó
 
  3.
 
  ellátási szak-
 
  1.2. Gyógyszerészi gondozás
 
  36 hó
 
  12 hó
 
  24 hó
 
  4.
 
  gyógyszerészet
 
  1.3. Gyógyszerkészítés
 
  36 hó
 
  12 hó
 
  24 hó
 
  5.
   
  1.4. Gyógyszertári minőségbiztosítás
 
  36 hó
 
  12 hó
 
  24 hó

Megállapította: 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 8. § (1). Hatályos: 2013. XI. 20-tól.
Beiktatta: 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 8. § (2). Hatályos: 2013. XI. 20-tól.
Beiktatta: 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 35. §. Hatályos: 2013. I. 3-tól.
Megállapította: 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 9. §. Hatályos: 2013. XI. 20-tól.
Megállapította: 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 10. § (1). Hatályos: 2013. XI. 20-tól.
Megállapította: 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 23. §. Hatályos: 2014. III. 11-től.
Beiktatta: 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 11. §. Hatályos: 2013. XI. 20-tól.
10 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. IX. 16-tól.
11 A táblázatot megállapította: 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 12. § a), 1. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 20-tól.
12 Megállapította: 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 24. § a), 6. melléklet. Hatályos: 2014. III. 11-től.
13 Megállapította: 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 24. § a), 6. melléklet. Hatályos: 2014. III. 11-től.