Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2010/196. XII. 22.
Időállapot
keresés dátuma:2014.09.02.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1000293KOR_20130701_000
WKHU-QJ-XML-00000A1000293KOR
0
293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

  a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

A Kormány

  az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az

1 - 6. § 
  , a 10–13. § és a 16. §
  a)
pontja tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés
  b)
,
  h)
és
  m)
pontjában
,

  a 7–9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés
  f)
pontjában
,

  a 15. § (1) bekezdése tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdésének
  b)
pontjában
,

  a 15. § (2) bekezdése tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében,

  a 15. § (3) bekezdése tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
  b)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Védelmi Szolgálat

1. §  (1) 
A Kormány a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervként a Nemzeti Védelmi Szolgálatot (a továbbiakban: NVSZ) jelöli ki.

(2) 
  Az NVSZ országos illetékességű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, székhelye Budapest.

2. § 
  Az NVSZ kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózatának munkájában, ellátja a hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

3. § 
  A rendőrségről szóló törvényben meghatározott védett állomány foglalkoztatását végző szerv (a továbbiakban: védett szerv) objektumaiba való belépés módját a védett szerv vezetője és az NVSZ főigazgatója külön megállapodásban rögzíti.

2. Az NVSZ együttműködése

4. §  (1) 
Az NVSZ főigazgatója a (2) és (3) bekezdésben meghatározott személyeknek az ott megjelölt rendszerességgel és módon átfogó tájékoztatást nyújt az általuk vezetett védett szerv ellenőrzésének tapasztalatairól.

(2) 
  Az NVSZ főigazgatója a védett állománnyal kapcsolatos összesített megállapításairól

a) 
  évente tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert, valamint a rendészetért felelős miniszter útján a védett szervek irányítását ellátó minisztereket,

b) 
  soron kívül tájékoztatja az
  a)
pontban meghatározott személyeket, ha az általuk irányított szervnek a miniszter kinevezési jogkörébe tartozó vezetőjével kapcsolatban titkos információgyűjtés elrendelésére került sor.

(3) 
  Az NVSZ főigazgatója a védett szervek vezetőit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az általuk vezetett szervek állományával kapcsolatos összesített megállapításairól.

5. §  (1) 
  Az NVSZ egyes szervezeti egységeinek elhelyezése a védett szervek objektumaiban történik.

(2) 
  A védett szerv biztosítja az NVSZ (1) bekezdés szerint elhelyezett szervezeti egységei számára a helyi adottságokkal azonos, a beosztási kategóriának megfelelő elhelyezési- és munkakörülményeket, valamint térítés nélkül viseli az elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.

6. §  (1) 
Az NVSZ felderítő tevékenységét a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú megállapításáig vagy kizárásáig folytatja.

(2) 
  Az NVSZ a következő bűncselekmények esetén folytat felderítést:

a) 
1
 
  a védett állomány tagja által elkövetett

    b) 
  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti személyes adattal visszaélés ( Btk. 219. §), bűnpártolás [ Btk. 282. § (3) bekezdés
  d)
pont
], XXVIII. Fejezete szerinti hivatali bűncselekmények, vesztegetés ( Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása ( Btk. 291. §), hivatali vesztegetés ( Btk. 293. §), hivatali vesztegetés elfogadása ( Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban ( Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban ( Btk. 296. §), közokirat-hamisítás ( Btk. 343. §), zsarolás [ Btk. 367. § (2) bekezdés
  c)
és
  d)
pont
],

    c) 
  szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett, az eddigiekben fel nem sorolt bűncselekmények, ha e bűncselekmények felderítése nem tartozik más szerv hatáskörébe,

    d) 
  katonai bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény XX. fejezet, illetve Btk. XLV. Fejezet), kivéve a szökést ( 1978. évi IV. törvény 343. §, illetve Btk. 434. §), a zendülést ( 1978. évi IV. törvény 352. §, illetve Btk. 442. §) és a harckészültség veszélyeztetését ( 1978. évi IV. törvény 363. §), illetve a készenlét fokozásának veszélyeztetését ( Btk. 454. §);

b) 
  a védett állományba nem tartozó személy által elkövetett, az
  a)
pontban felsorolt bűncselekmények, ha azt a védett állományba nem tartozó személy a védett állományba tartozó személlyel közösen, vagy annak segítségével követi el;

c) 
2
 
  a védett állomány tagjával szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt vagy reá tekintettel elkövetett bűncselekmények, továbbá a védett állomány közeli hozzátartozójával vagy a védett állomány tagjával kapcsolatban álló más személlyel szemben elkövetett emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás vagy zsarolás felderítése, feltéve, hogy e bűncselekményeket a védett állomány tagjának hivatali kötelessége teljesítése miatt vagy reá tekintettel követték el.

4. A kifogástalan életvitel ellenőrzése

7. §  (1) 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) az NVSZ

a) 
3
 
  a
  b)–d)
pontban foglaltak kivételével az állományilletékes parancsnok megkeresése,

b) 
  a miniszter kinevezési, valamint munkáltatói jogkörébe tartozó hivatásos állományúak esetében az illetékes miniszter megkeresése,

c) 
  a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerint más szervnél szolgálatot teljesítők esetén, ha a hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogok nem a miniszter hatáskörébe tartoznak, a védett szerv vezetőjének megkeresése,

d) 
4
 
  a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az ösztöndíjas hallgató és tanuló esetében az ösztöndíjas hallgatói, illetve tanulói szerződést kötő fegyveres szerv országos parancsnokának megkeresése

alapján végzi.

(2) 
5
 
  Az (1) bekezdés
  a)
,
  c)
és
  d)
pontja esetében a megkeresés tartalmazza:

a) 
  a hivatásos állományba jelentkező

    a) 
  által kitöltött – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, a hivatásos állományba jelentkező és a vele közös háztartásban élők Hszt. 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatát,

    b) 
  önéletrajzát, valamint

    c) 
  tervezett beosztását;

b) 
  a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező

    a) 
  által kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező és a vele közös háztartásban élők Hszt. 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatát, valamint

    b) 
  önéletrajzát;

c) 
  a hivatásos állomány tagja

    a) 
  jelenlegi vagy tervezett beosztását,

    b) 
  korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,

    c) 
  Hszt. 37/B. § (2) bekezdés
  b)
pontja
szerinti hozzájárulását,

    d) 
  által, a hivatásos állományba jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, ha az rendelkezésre áll;

d) 
  a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vagy tanulója

    a) 
  korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,

    b) 
  Hszt. 37/B. § (2) bekezdés
  b)
pontja
szerinti hozzájárulását,

    c) 
  által, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, ha az rendelkezésre áll.

  (2a)
6
  A soron kívüli ellenőrzés kérelmezése esetén – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – a megkeresésnek tartalmaznia kell az ellenőrzésre okot adó információkat is.

(3) 
7
 
  A kifogástalan életvitel ellenőrzést az NVSZ főigazgatója határozattal rendeli el.

(4) 
  A kifogástalan életvitel ellenőrzést az elrendelésétől számított 30 napon belül be kell fejezni. E határidőt az elrendelő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.

8. § 
8
 (1) 
A kifogástalan életvitel ellenőrzése felfüggeszthető, ha – a Hszt. 149. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a kifogástalan életvitel megállapítása bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozó döntéstől függ. Az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be az eljárás lefolytatására nyitva álló határidőbe.

(2) 
9
 
  A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha

a) 
  a jelentkező a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéstől eláll,

b) 
  a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan,

c) 
  a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszűnik,

d) 
  a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának vagy tanulójának ösztöndíjszerződése megszűnik vagy

e) 
  a 7. § (1) bekezdése szerint a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.

9. §  (1) 
  A kifogástalan életvitel ellenőrzésről az ellenőrzést végző összesítő jelentést készít és az NVSZ főigazgatója a kifogástalan életvitel ellenőrzést, ha az összesítő jelentés alapján

a) 
  kifogásolható életvitel nem állapítható meg, egyszerűsített határozattal,

b) 
  kifogásolható életvitel megállapítására tesz javaslatot, indokolt határozattal

befejezi.

(2) 
A kifogástalan életvitel ellenőrzés befejezéséről szóló határozatot az NVSZ főigazgatója megküldi a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezőjének.

5. Megbízhatósági vizsgálat

10. § 
A megbízhatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) elrendelő határozat tartalmazza

a) 
  a védett állomány vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét,

b) 
  a vizsgálat kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap megjelöléssel, valamint

c) 
  a megelőző egy éven belüli ellenőrzés időpontját és időtartamát.

11. §  (1) 
  A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:

a) 
  a védett állomány vizsgálattal érintett tagja nevét, szervezeti egységének megnevezését, beosztását, illetve munkakörét,

b) 
  a vizsgálat végrehajtásának indokát,

c) 
  a vizsgálat során alkalmazni kívánt módszer részletes leírását,

d) 
  a kialakítani tervezett élethelyzet leírását a tényállás és a helyszín részletes bemutatásával,

e) 
10
 
  a vizsgálat tervezett helyét – út, útvonal szakasz, kerület, városrész, város, település, járőr útvonala, megye, hivatalos helyiség, jármű –, időpontját,

f) 
  a vizsgálatot végzők nevét és rendfokozatát,

g) 
  a vizsgálatot végzők részletes feladatait,

h) 
  a végrehajtás dokumentálásának módját,

i) 
  a vizsgálat befejezését követő tájékoztatás érdekében a vizsgálattal érintett személyek felett munkáltatói jogkört gyakorló személyek nevét, beosztását.

(2) 
  Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetését tervezi, akkor a részletes terv tartalmazza annak indokát és az elkövetési magatartás részletes leírását.

(3) 
11
 
  Ha a törvényben meghatározottak szerint a vizsgálat során a vizsgálat technikai eszközök segítségével történő rögzítésére kerül sor, akkor a részletes terv az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a rögzítésre vonatkozó utalást, a helyszín vagy jármű leírását, körülhatárolását vagy pontos megjelölését.

(4) 
12
 
  A technikai eszközzel történő rögzítés során törekedni kell arra, hogy a vizsgálat célja szempontjából érdektelen adat, valamint az ügyben nem érintett személy adatai ne kerüljenek rögzítésre.

(5) 
13
 
  A rögzített adat kísérőjegyzékének tartalmaznia kell az ügyirat számát, a vizsgálat célját, a vizsgálattal érintett nevét, a helyszín és időpont megjelölését.

12. §  (1) 
  A vizsgálat érdekében kialakítandó élethelyzetnek olyannak kell lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga után. A kialakított élethelyzet nem korlátozhatja a vizsgálattal érintett személy döntési szabadságát az intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában.

(2) 
  A vizsgálat helyszínének és módszerének megválasztása nem akadályozhatja a vizsgálattal érintett személy kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését.

(3) 
  A vizsgálat módja nem járhat a vizsgálat alá vont személy megalázásával, becsületének, jó hírnevének sérelmével, a vizsgálat alá vont személy továbbá mások életének, testi épségének veszélyeztetésével.

(4) 
  A vizsgálat nem veszélyeztetheti más hatóság eljárását.

13. § 
  Ha a védett állomány tagjának állományviszonya a vizsgálat ideje alatt bármilyen okból megszűnik, a vizsgálatot határozattal be kell fejezni.

6. Záró rendelkezések

14. §  (1) 
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) 
  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) 
  A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának elnevezése Nemzeti Védelmi Szolgálatra változik.

(4) 
  Az NVSZ látja el a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti feladat- és hatásköreit, továbbá folytatja le az e rendelet hatálybalépését megelőzően a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata előtt indult, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat.

15 - 16. § 
14
 

1. melléklet a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelethez
15
 

Megállapította: 172/2013. (V. 30.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.
Megállapította: 376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
Megállapította: 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
Beiktatta: 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
Megállapította: 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
Beiktatta: 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (1). Hatályos: 2012. XI. 16-tól.
Megállapította: 376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
Megállapította: 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
11 Beiktatta: 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2012. I. 5-től.
12 Beiktatta: 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2012. I. 5-től.
13 Beiktatta: 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2012. I. 5-től.
14 Hatályon kívül helyezte: 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
15 Hatályon kívül helyezte: 376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.