Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2010/202. XII. 31.
Időállapot
keresés dátuma:2014.09.01.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1000029KIM_20140425_000
WKHU-QJ-XML-00000A1000029KIM
0
29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §
  d)
és
  e)
pontjában
, valamint a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 119. §
  b)–g)
pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 13. §
  c)
pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva és a 18–23. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
  c)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A hagyatéki leltár

1. §  (1) 
A hagyatéki leltár elkészítéséhez kitöltendő nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) 
  A nyomtatványt a leltárt készítő – az eljárása során felvett adatokkal – elektronikus úton tölti ki, a nyomtatványt kitöltése után kinyomtatja és aláírásával, valamint bélyegzőlenyomatával látja el.

2. §  (1) 
  Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nyomtatványt a minisztérium honlapján közzéteszi és a kitöltéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

(2) 
  Ha a nyomtatvány adattartalmának módosítására kerül sor, a miniszter ennek tényéről a honlapon az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad.

(3) 
  A miniszter az új nyomtatvány közzétételét követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

3. §  (1) 
  A leltár készítője a nyomtatványon bármely beírt adathoz megjegyzést fűzhet.

(2) 
  A leltárhoz külön irat is csatolható. A csatolt iratot a leltár készítője (több irat esetén növekvő) sorszámmal látja el, a leltár mellékletei közt felsorolja, továbbá e sorszámot feljegyzi a nyomtatványban szereplő azon adat megjegyzéseként, amelyre a csatolt irat vonatkozik.

4. §  (1) 
  A leltár kijavítása esetén a leltár készítője – a leltár elkészítésére vonatkozó szabályok szerint – kizárólag a helyes adatot veszi fel a leltárba, és a kijavítást az eredeti leltárhoz csatolja.

(2) 
  A leltár kiegészítése esetén a leltár készítője – a leltár elkészítésére vonatkozó szabályok szerint – kizárólag az új adatot veszi fel a leltárba, és a kiegészítést az eredeti leltárhoz csatolja.

(3) 
  A kijavítást és a kiegészítést közölni kell azzal, akivel az eredeti leltárt is közölték.

2. A közjegyző letétkezelése

5. § 
A közjegyző a hagyatéki eljárás során letétbe vehet

a) 
  biztosítási intézkedésként a leltárba felvett – ha az a leltárban nem szerepel, akkor a leltár egyidejű kiegészítésével – (örökségletét)

    a) 
  készpénzt, nyomdai úton előállított értékpapírt, okiratot és

    b) 
  olyan, az
  aa)
pontban nem szereplő vagyontárgyat vagy eszközt, amelynek őrzésére, illetve kezelésére képes;

b) 
  ügy- vagy eseti gondnok kirendelésével, valamint biztosítási intézkedéssel kapcsolatos díj vagy költség megelőlegezésére vagy viselésére szolgáló pénzösszeget (költségletét).

6. §  (1) 
  A közjegyző végzést hoz az örökségletétbe vételről, annak megszüntetéséről, valamint az örökségletétbe-vételi kérelem elutasításáról.

(2) 
  A közjegyző a költségletétbe-vételről jegyzőkönyvet vesz fel.

7. § 
  A közjegyző a letétbe vételről szóló végzésben, illetve jegyzőkönyvben rögzíti

a) 
  a készpénz összegét és a nyomdai úton előállított értékpapír, okirat, vagyontárgy vagy eszköz azonosításához szükséges adatokat (ideértve az értékére vonatkozó, rendelkezésre álló adatokat, illetve nyilatkozatokat), valamint

b) 
  a letétbevétel rendeltetését (5. §
  a)
vagy
  b)
pontja).

8. §  (1) 
  A közjegyző az örökségletétet a letétbevétel okának megszűnésekor – ha a letét tárgyának tulajdonjogáról ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzést hozott, akkor annak megfelelően – adja át a jogosultnak.

(2) 
  A közjegyző a költségletétet esedékessé válását követően haladéktalanul kifizeti a jogosultnak. Ha a költségletét összege meghaladja a kifizetendő összeget, a közjegyző a fennmaradó összeget a letevőnek fizeti ki.

(3) 
  Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az átadás, valamint a kifizetés a közjegyző irodájában, vagy – ha a jogosult azt kéri és az átutalás költségeit a közjegyzőnek megelőlegezi – a jogosult által megadott fizetési számlaszámra átutalással történik. A közjegyző az átadásról és a kifizetésről (átutalásról) jegyzőkönyvet készít.

9. § 
  Ha a közjegyző értesül arról, hogy a vagyontárgyhoz (sorsjegy, nyereménybetétkönyv) annak örökségletétként kezelésének ideje alatt nyeremény járult, azt pénznyeremény esetében közjegyzői letétbe veszi, tárgynyeremény esetében annak megőrzéséről a biztosítási intézkedésekre vonatkozó szabályok szerint dönt.

10. §  (1) 
  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet szerinti őrzési letét szabályait az örökségletétre, a teljesítési letét szabályait pedig a költségletétre megfelelően alkalmazni kell.

(2) 
  A közjegyző a letétkezelése során a bizalmi őrzés ügyviteli szabályait megfelelően alkalmazza, egyebekben pedig az (1) bekezdés szerint jár el.

3. A hirdetmények elektronikus nyilvántartása

11. § 
A hagyatéki eljárásban kibocsátott hirdetményeket és a hirdetményi kézbesítés adatait tartalmazó nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) e rendeletben meghatározott szabályok szerint működteti és vezeti.

12. §  (1) 
  A MOKK a nyilvántartást tartalmazó informatikai alkalmazás működtetésére szerződést köthet.

(2) 
  Az (1) bekezdés szerint kötött szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az informatikai alkalmazás működtetőjére a MOKK-ra vonatkozó adatvédelmi és titoktartási rendelkezések irányadóak (ideértve a titoktartási időre és a felmentésre vonatkozó rendelkezéseket is).

(3) 
  Az informatikai alkalmazás működtetője biztosítja a nyilvántartásban szereplő adatok védelmét szolgáló személyi feltételeket és technikai eszközöket.

13. §  (1) 
  Ha a közjegyző vagy a MOKK észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás miatt ki kell javítani, az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.

(2) 
  Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

14. § 
  Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan törölje a nyilvántartásból a hirdetményre vonatkozó valamennyi adatot, ha annak bejegyzése óta 50 év eltelt.

15. §  (1) 
  A MOKK – kérelemre vagy megkeresésre – tájékoztatást nyújt arról, hogy

a) 
  egy személlyel, szervezettel szemben vagy

b) 
  egy személy hagyatéki eljárásában

a nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján bocsátottak-e ki hirdetményt.

(2) 
Ha a keresett hirdetmény közzétételére sor került, a tájékoztatás a hirdetménynek a hirdetményi kézbesítésről vezetett nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazza.

(3) 
  A tájékoztatás írásban történik.

16. § 
  A hirdetményről való tájékoztatás iránti kérelemben vagy megkeresésben meg kell jelölni

a) 
  az örökhagyó nevét és a címzett nevét vagy

b) 
  az
  a)
pontban megjelölt valamelyik adatot és azt, hogy a hirdetményezés azért történt, mert

    a) 
  a címzett természetes személyazonosító adatainak – részben vagy egészben való – ismeretlensége miatt nem lehet azonosítani,

    b) 
  arra vonatkozó adat merül fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl, vagy

    c) 
  a hagyatéki tartozás jogosultja ismeretlen.

17. § 
  Ha a tájékoztatás iránti kérelem nem teljesíthető, e tényről és annak okáról a MOKK az ügyfelet írásban tájékoztatja.

18. §  (1) 
  A hirdetmény nyilvántartásba való rögzítésének és közzétételének költségtérítése 2000 Ft (a továbbiakban: közzétételi költségtérítés).

(2) 
  A közzétételi költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget a MOKK honlapján közzétett tájékoztatás szerint, az abban megjelölt számla javára kell teljesíteni.

(3) 
  A közzétételi költségtérítést a közjegyző a hirdetménynek a MOKK részére történő megküldésével egyidejűleg fizeti meg. Ha a hirdetményezés hivatalból történt és annak összegét nem előlegezték (fizették) meg, az átutalást a közjegyző azt követően teljesíti, hogy az összeget számára megfizették (megelőlegezték).

4. Az elrendelt biztosítási intézkedés foganatosításának költségei

19. §  (1) 
Ha a hagyatéki eljárásban elrendelt biztosítási intézkedést nem a jegyző vagy a közjegyző foganatosítja, a biztosítási intézkedést foganatosító a felmerült költségeinek megtérítésére és – a biztosítási intézkedés foganatosítására fordított idő alapján, minden megkezdett óráért – a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíjnál nem magasabb összegű munkadíjra tarthat igényt.

(2) 
  Költségtérítésként a készkiadások megtérítésére, ha pedig a biztosítási intézkedést foganatosító ezt kéri, a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.

20. § 
  A költségtérítés és a munkadíj (együtt: a biztosítási intézkedés költsége) megelőlegezésére hivatalból vagy a foganatosító – akár több alkalommal előterjesztett – kérelmére a biztosítási intézkedést elrendelő jegyző vagy közjegyző végzéssel költségelőleg fizetését rendelheti el. A megfizetett költségelőleget a jegyző vagy a közjegyző letétbe veszi.

21. §  (1) 
  A biztosítási intézkedés költségét a foganatosítója által benyújtott tételes kimutatás és mellékelt számlák alapján az állapítja meg, aki a biztosítási intézkedést megszünteti.

(2) 
  Ha a biztosítási intézkedés foganatosítója költségátalányt nem kért és a jegyző vagy a közjegyző által megszabott határidőn belül készkiadásait sem részletezi és igazolja, a készkiadások a rendelkezésre álló adatok alapján kerülnek megállapításra.

5. A zárgondnok, az ügygondnok és az eseti gondnok, valamint az eseti gyám díjazása és költségei
1
 

22. §  (1) 
2
 
  A hagyatéki eljárásban kirendelt zárgondnok, ügygondnok és eseti gondnok (a továbbiakban: gondnok), valamint eseti gyám költségtérítésként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a készkiadásainak megtérítését indítványozhatja.

(2) 
3
 
  A gondnok és az eseti gyám kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.

(3) 
4
 
  A gondnokot és az eseti gyámot a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért munkadíj illeti meg, amely nem lehet magasabb, mint a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj.

(4) 
  A költségtérítés és munkadíj megelőlegezése és viselése e rendeletnek a biztosítási intézkedés költségeire vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával történik.

6. Az iratmásolat díja

23. §  (1) 
A hagyatéki eljárás jegyzőnél található iratainak nem hiteles másolatáért járó díj mértéke oldalanként 100 Ft.

(2) 
  Ha az iratmásolat nagy mennyisége azt indokolja, a másolást a közjegyző vagy a jegyző az (1) bekezdés alapján számított összeg megelőlegezéséhez kötheti.

6/A.
5
  A hagyatéki eljárás ügyvitelére vonatkozó értelmező rendelkezések

23/A. § 
6
 
A Törvény vonatkozó szabályainak alkalmazása során cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek kell tekinteni a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes kiskorút is.

7. Záró rendelkezések

24. §  (1) 
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

  (1a)
7
  E rendeletnek a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 23/A. §¬át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) 
  Hatályát veszti a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet.

Melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki leltár nyomtatványának adattartalma

1. 
A leltár-nyomtatvány fajtája:

1. 
  eredeti

1. 
  a leltár tartalma teljes

2. 
  a leltár tartalma hiányos (megjegyzésben a kiegészítendő adat és a kiegészítés várható határideje)

2. 
  kiegészítés (megjegyzésben a kiegészítés oka)

3. 
  kijavítás

2. 
  A leltárkészítés oka:

1. 
  hivatalbóli eljárás

1. 
  a hagyatékban található vagyontárgy jellege (pl. a hagyatékban ingatlan, gazdasági társasági / szövetkezeti részesedés, lajstromozott tárgy van)

2. 
  az örökösként érdekelt személye (pl. nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel / méhmagzat / Magyar Állam stb.)

3. 
  végintézkedéssel történt alapítványrendelés

2. 
  kérelem [megjegyzésben a kérelmező neve (megnevezése)]

1. 
  hagyatéki eljárásban érdekelt kéri

2. 
  hagyatéki eljárásban való érintettséget megalapozó vagyontárgy leltározását kérik

3. 
  öröklési bizonyítvány kiállítását kérik

3. 
  A leltár megküldésre kerül:

1. 
  a közjegyzőnek (megjegyzésben az illetékességét megállapító ok)

2. 
8
 
  a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnak (a továbbiakban: gyámhivatal) (megjegyzésben ennek oka)

4. 
  Az örökhagyóra vonatkozó adatok:

1. 
  a Törvényben felsorolt személyes adatok

2. 
  a Törvényben felsorolt foglalkozás, amely esetében az örökhagyó halálával kapcsolatban értesítési kötelezettség áll fenn (megjegyzésben annak ténye, ha a szakmai kamara vagy gyámhivatal részére jegyzőkönyv került megküldésre)

3. 
  végintézkedésre vonatkozó adatok [ténye, illetve bejelentés létezéséről, helyéről (őrzőjéről) vagy tanúiról stb.]

5. 
  A hagyatékra vonatkozó adatok (vagyontárgyak megnevezése és helye; közhiteles nyilvántartásban szereplése esetén a 6.1. pontban felsoroltaktól független adatai):

1. 
  ingatlan

1. 
  tulajdonjog [az egyes ingatlanoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs neve (megnevezése)]

2. 
  lakásszövetkezeti tagot megillető lakáshasználati jog

2. 
  ingó dolog

1. 
  tulajdon / egyéb jog [az egyes ingó dolgoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs neve (megnevezése)]

2. 
  kötelezettség

3. 
  egyéb meglévő vagyon, vagy követelés értékmegjelöléssel [pl. fizetési, nyugdíj-előtakarékossági, tartós befektetési, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla (a számlavezető cégneve, a számla számának, egyenlegének, névértékének és esetleges kedvezményezettjének megjelölésével), gazdasági társasági / szövetkezeti részesedés stb.]

6. 
  Az 5.1.–5.3. pontban felsoroltakra vonatkozó egyéb adatok:

1. 
  a hagyatékba való tartozás nem egyértelmű

1. 
  örökösként érdekelt vitatja (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)

2. 
  házastársi / élettársi közös szerzeményi igényt jelentenek be (megjegyzésben: ki vitatja)

3. 
  egyéb ok miatt (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)

4. 
  a vagyon másik hagyatéki eljárás tárgya és még nem adták át (megjegyzésben: az abban eljáró közjegyző elérhetősége)

5. 
  a jog vagy kötelezettség nyilvántartáson kívüli (megjegyzésben: ki a nyilvántartott)

2. 
  érték

1. 
  hivatalos (megjegyzésben: értékbizonyítvány / szakértő stb.)

2. 
  becsléssel megállapított (megjegyzésben: nyilatkozati joggal a jogosultak éltek-e)

7. 
  A hagyatéki terhekre vonatkozó adatok

1. 
  bejelentő neve

2. 
  jogosult neve és a jogosultság keletkezési ideje

3. 
  érték

4. 
  bizonyíték [hogyan (ki által, mivel) igazolható a fennállása]

8. 
  A hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők adatai:

1. 
  a Törvényben felsorolt személyes adatok [megjegyzésben: érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok (törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.), rokonsági fok és van-e képviselője; végintézkedés esetében is feltüntetendő a leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosul lehet]

2. 
  képviselőnek a Törvényben felsorolt adatai [megjegyzésben: meghatalmazással, hivatalból (törvényes / társaság) vagy kirendelés útján keletkezett és kinek a képviselője]

9. 
  Kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó adatok:

1. 
  helyszíni leltározás [megjegyzésben: oka (hivatalból / kinek a kérelmére)]

2. 
  meghallgatás

1. 
  oka (hivatalból / kinek a kérelmére)

2. 
  meghallgatott személyek adatai

3. 
  feltüntetésre kért nyilatkozatok

3. 
  biztosítási intézkedés

1. 
  elrendelésének oka (hivatalból / kinek a kérelmére)

2. 
  biztosított vagyontárgy

3. 
  célja (őrzés / értékesítés stb.)

4. 
  foganatosítója

5. 
  felmerült költsége

4. 
  megkeresés

1. 
  a megkeresett megnevezése és elérhetősége

2. 
  felmerült költsége

10. 
  A leltár készítőjének adatai:

1. 
  név

2. 
  beosztás

3. 
  elérhetőség

4. 
  aláírás helye

11. 
  A leltár mellékleteinek felsorolása

Megállapította: 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 25. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.
Megállapította: 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 25. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
Megállapította: 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 25. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
Megállapította: 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 25. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
Beiktatta: 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2014. IV. 25-től.
Beiktatta: 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2014. IV. 25-től.
Beiktatta: 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2014. IV. 25-től.