Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2007/181. XII. 22.
Szociális Közlöny
2008/1. I. 31.
Időállapot
keresés dátuma:2014.09.02.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A0700036SMM_20120101_000
WKHU-QJ-XML-00000A0700036SMM
0
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének
  m)
pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §¬ának
  b)
pontjában
megállapított feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § 
  Ezt a rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.)

a) 
65. §¬ának (6) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális rászorultság igazolására,

b) 
1
 
63. §¬ának (4)–(7) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás, valamint 68/A. §¬a szerint az idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására kell alkalmazni.

2. §  (1) 
  Az Szt. 65. § (4) bekezdésének
  b)–c)
pontja
szerinti esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával kell igazolni.

(2) 
2
 
Az Szt. 65. § (4) bekezdésének
  c)
pontja
szerinti esetben a szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást tölti ki.

(3) 
3
 
  Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat időpontjáig használható fel a szociális rászorultság igazolására.

3. § 
4
 (1) 
  Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.

(2) 
5
 
  A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.

4. §  (1) 
Az Szt. 68/A. §¬ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

a) 
6
 
a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;

b) 
az ellátást igénylő egyedül él, és

    a) 
nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

    b) 
hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

    c) 
hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy

    d) 
  a
  bc)
pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,

    e) 
  I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy

    f) 
  munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.

(2) 
7
 
  Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés
  bb)
alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(3) 
8
 
  Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek.

(4) 
9
 
Az (1) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, a gondozási szükséglet fennállását a 4. számú melléklet szerinti igazolás 3.1. pontjának kitöltésével kell igazolni.

5. § 
10
 
A gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell az igazolás, valamint a kitöltött értékelő adatlap másolatát.

6. §  (1) 
Ez a rendelet 2008. január l-jén lép hatályba.

(2) 
11
 

(3)-(4) 
12
 

1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
13
 

2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
14
 

 
 
  Vizsgálandó funkciók
 
 
  Tevékenységek
 
 
  Szempontok
 
 
  Fokozatok
 
 
 
  1. Önkiszolgálás
 
 
  Táplálkozás
 
 
  étel, ital elkészítése, elfogyasztása
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  kisebb segítségre szorul
 
 
  1
 
 
  ételkészítéshez időnként segítséget igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége
 
 
  2
 
 
  állandó segítséget igényel az elkészítéséhez, ételeit önállóan elfogyasztja
 
 
  3
 
 
  teljes segítséget igényel ételei elkészítéséhez, segítségre lehet szüksége étkezésében, speciális diétára van szüksége
 
 
  4
 
 
  teljes segítséget igényel ételkészítéshez, állandó vagy teljes segítséget az elfogyasztáshoz
 
 
  5
   
 
  Testápolás, tisztálkodás
 
 
  test vagy testrészek megmosása; hajápolás, körömápolás, borotválkozás, szájhigiéne (képesség, hajlandóság, ill. észrevevés hiánya)
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  minimális segítségre szorul
 
 
  1
 
 
  kisebb segítséget igényel, segédeszközzel biztonságosan ellátja magát
 
 
  2
 
 
  időnként személyi segítségre és segédeszközök rendszeres használatára szorul
 
 
  3
 
 
  segítségre szorul több területen
 
 
  4
 
 
  állandó, teljes segítségre szorul
 
 
  5
   
 
  Öltözködés
 
 
  ruházat rendbentartása, ruházat fel- és levétele, önmagán történő megigazítása
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  minimális segítségre szorul
 
 
  1
 
 
  kisebb segítséget igényel, nem képes az időjárásnak megfelelő ruházat kiválasztására
 
 
  2
 
 
  segítségre szorul, vagy irányítást igényel
 
 
  3
 
 
  jelentős segítséget vagy felügyeletet igényel
 
 
  4
 
 
  teljes segítségre, felügyeletre szorul
 
 
  5
   
 
  WC használat, kontinencia
 
 
  vizelet és széklet tartásának képessége, hajlandósága, WC használat képessége (előkészület, eljutás, visszatérés, higiénés teendők elvégzése)
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  minimális segítséget igényel
 
 
  1
 
 
  kisebb segítséget igényel, gyakran kontrollálni kell
 
 
  2
 
 
  segítséget igényel, nem képes a higiénés szabályok betartására
 
 
  3
 
 
  jelentős segítségre van szüksége, közepes fokú inkontinenciája van, vagy a WC-t nem hajlandó használni
 
 
  4
 
 
  ágytál és vizelőedény használatára szorul, vagy pelenkázni kell
 
 
  5
 
 
 
  2. Önellátás
 
 
  Eszközök/ anyagok használata
 
 
  háztartás eszközei, pénzzel való bánás,
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  háztartási eszközeit eseti segítséggel használja, pénzkezelése megfelelő
 
 
  1
 
 
  háztartási eszközeit folyamatos segítséggel használja, pénzkezelése megfelelő
 
 
  2
 
 
  háztartási eszközeit segítséggel sem képes használni, pénzkezelése bizonytalan
 
 
  3
 
 
  pénz- használathoz állandó segítséget igényel
 
 
  4
 
 
  eszközökkel, pénzzel nem tud bánni, teljes segítséget igényel
 
 
  5
   
 
  Terápia-követés
 
 
  gyógyszer helyes alkalmazása, orvos által előírt teendők követése
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  gyógyszereit szedi, orvosi utasításokra figyelmeztetni kell
 
 
  1
 
 
  gyógyszereit szedi, a terápiát felügyelet mellett alkalmazza
 
 
  2
 
 
  gyógyszerelésben és terápiában gyakori segítséget igényel
 
 
  3
 
 
  gyógyszerelésben és terápiában állandó segítséget igényel
 
 
  4
 
 
  nem tudja, vagy nem akarja beszedni a gyógyszereket és alkalmazni a terápiát
 
 
  5
 
 
 
  3. Mozgás-funkciók
 
 
  Helyváltoztatás, testhelyzet változtatás
 
 
  mozgásfunkciók lakásban, lakáson kívül, (járás, ülés, állás, eszközök szükségessége)
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  önállóan mozog, folyamatos, de a hosszabb távú mozgáshoz segítséget igényel
 
 
  1
 
 
  minimális segítséget igényel
 
 
  2
 
 
  segítséget igényel, bottal jár
 
 
  3
 
 
  jelentős segítségre van szüksége, segédeszköz használata szükséges (járókeret, mankó)
 
 
  4
 
 
  kerekesszék használatára szorul, vagy ágyban fekvő
 
 
  5
 
 
 
  4. Mentális funkciók
 
 
  Térbeli-, időbeni tájékozódás
 
 
  tájékozódási képesség, tevékenységek összehangolása, ismeretek alkalmazása, napi rutin feladatok intézése
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  tájékozódási képessége jó, szerzett ismereteit alkalmazza, tevékenysége időnként koordinálatlan, napi feladatait kis segítséggel elvégzi
 
 
  1
 
 
  tájékozódási képessége kissé megromlott, tevékenységek összehangolása időnként rosszabb, napi feladatai ellátásában segítségre szorul
 
 
  2
 
 
  szerzett ismereteit nehezebben alkalmazza, tájékozódó képessége megromlott, tevékenységek összehangolása rosszabb, napi feladatai ellátásában rendszeres segítségre szorul
 
 
  3
 
 
  szerzett ismeretei nagyrészt elvesztek/ hiányoznak, tájékozódási képessége csökkent
 
 
  4
 
 
  kapcsolatteremtésre, tevékenységei összehangolására képtelen, állandó segítségre szorul
 
 
  5
   
 
  Kommunikáció, beszédkészség, beszédértés
 
 
  helyzetnek megfelelő kommunikáció, viselkedés, beszéd
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  kommunikációja megtartott, néha akadozik
 
 
  1
 
 
  kommunikációban segítségre szorul
 
 
  2
 
 
  beszédértése, beszédének érthetősége megromlott, kommunikációhoz segédeszköz szükséges
 
 
  3
 
 
  metakommunikációra képes
 
 
  4
 
 
  kommunikációra képtelen
 
 
  5
 
 
 
  5. Érzékszervi funkciók
 
 
  Látás
 
 
  önellátást, önkiszolgálást akadályozza, nehezíti
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  átlagos fényviszonyok mellett még jól tájékozódik, személyeket, tárgyakat már nehezen ismer fel
 
 
  1
 
 
  átlagos fényviszonyok mellett már rosszul tájékozódik, személyeket, tárgyakat nehezen ismer fel, olvasni nehezen tud
 
 
  2
 
 
  segítséggel képes tájékozódni, személyeket főleg csak hangról ismer fel
 
 
  3
 
 
  látáscsökkenése önellátását korrekciós szemüveg használatával is jelentősen akadályozza
 
 
  4
 
 
  látáscsökkenése miatt önellátásra nem képes
 
 
  5
   
 
  Hallás
 
 
  kapcsolattartást, ügyintézést, önellátást nehezíti
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  átlagközeli hangerő mellett időnként rosszul hall
 
 
  1
 
 
  átlagközeli hangerő mellett kommunikációja nehezített
 
 
  2
 
 
  hallókészülék használatára szorul
 
 
  3
 
 
  halláscsökke- nése nagyfokú, hallókészülék- kel is nehéz számára a kommunikáció
 
 
  4
 
 
  halláscsökke- nése nagyfokú, hallókészüléket nem tud vagy nem hajlandó használni
 
 
  5
 
 
 
  6. Egészségügyi ellátási igény
   
 
  orvosi ellenőrzés, gondozás, rehabilitáció, valamint ápolási feladatok szükségessége
 
 
  nincs
 
 
  0
 
 
  időnként orvosi ellenőrzésre, vér-, széklet-, vizelet-mintavételre szorul
 
 
  1
 
 
  életfunkciók időszakos ellenőrzésére, esetenként injekciózásra, fájdalomcsillapításra szorul
 
 
  2
 
 
  időszakosan folyamatos egészségügyi ellátásra, gondozásra, rehabilitációra, életfunkciók ellenőrzésére szorul
 
 
  3
 
 
  rendszeres egészségügyi ellátásra, időszakosan folyamatos kezelésre, megfigyelésre szorul
 
 
  4
 
 
  állandó egészségügyi ellátásra, folyamatos kezelésre és megfigyelésre szorul
 
 
  5
 
 
 
  7. Felügyeleti igény
   
 
  személyi segítő jelenlétének szükségessége
 
 
  nincs
 
 
  0
 
 
  időnként rövid időtartamú felügyeletre szorul
 
 
  1
 
 
  esetenként hosszabb időtartamú felügyeletre szorul
 
 
  2
 
 
  gyakran szorul felügyeletre
 
 
  3
 
 
  rendszeres felügyeletre szorul
 
 
  4
 
 
  állandó folyamatos felügyeletre szorul
 
 
  5
 
 
 
  8. Szociális körülmények
 
 
  Kapcsolatok
 
 
  társas, családi kapcsolatok minősége, rendszeressége, egyéb emberi/közösségi kapcsolatok, támaszok
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  családban él, de napközben segítség és felügyelet nélkül van
 
 
  1
 
 
  kétszemélyes háztartásban él, hasonló helyzetű személlyel, családi segítséget rendszertelenül kap
 
 
  2
 
 
  egyedül él, eseti segítséget kap családjától, szociális alapszolgálta- tásban részesül
 
 
  3
 
 
  egyedül él, támasz és családi kapcsolatok nélkül, szociális alapszolgálta- tásban részesül
 
 
  4
 
 
  egyedül él, támasz és családi kapcsolatok nélkül, szociális alapszolgáltatás nem hozzáférhető
 
 
  5
         
 
  0
   
 
  14
   
 
  28
   
 
  42
   
 
  56
   
 
  70
   
 
  Lakás, lakhatás*
 
 
  jogcím, komfortosság (vezetékes víz, villany, fűtés, telefon); lakókörnyezeti infrastruktúra, lakás és lakókörnyezet akadálymen- tesítettsége (lift, lépcső), lakókörnyezet szolgáltatásai
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  lakás megfelelő, de nem akadálymente- sített, lépcsők nehezítik a közlekedést; a napi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérhetők
 
 
  1
 
 
  a lakás komfort nélküli, egyedi fűtésű, a környék infrastruktúrája hiányos, a napi életvitelt nehezíti
 
 
  2
 
 
  a lakásban nincs vezetékes víz vagy villany, a lakás állaga, állapota rossz, fűtés egyedi, a tüzelő behordását rendszeresen nem tudja elvégezni, a környék szolgáltatások- kal való ellátása rossz, hiányos
 
 
  3
 
 
  albérletben/ társbérletben lakik, vagy a lakás komfort nélküli, vizes, nem fűthető; a környék szolgáltatások- kal való ellátása rossz, hiányos
 
 
  4
 
 
  szívességi lakáshasználó vagy nincs megoldva a lakhatása, „hajléktalan-közeli” állapotban van; bántalmazzák, fenyegetik
 
 
  5
   
 
  Anyagi helyzet*
 
 
  lakhatását, rendszeres étkezését, ruházkodását havi jövedelme biztosítja
 
 
  megfelelő
 
 
  0
 
 
  élelmezése és lakhatása biztosított, ruházata elhasználódott
 
 
  1
 
 
  lakhatása, étkezése eseti segélyekkel együtt biztosított
 
 
  2
 
 
  folyamatos pénzbeli támogatásokkal tudja biztosítani lakhatását, étkezését, ruházata hiányos
 
 
  3
 
 
  esetenként lakhatásával és élelmezésével összefüggő adóssága van, segélykeretét kimerítette
 
 
  4
 
 
  felhalmozott adósságát jövedelméből nem tudja rendezni, a segélyek a létfenntartását nem biztosítják, éhezik
 
 
  5
         
 
  0
   
 
  16
   
 
  32
   
 
  48
   
 
  64
   
 
  80
 
 
  * A megjelölt szociális körülményeket idősotthoni elhelyezés esetén kell vizsgálni.

  Az irányadó gondozási szükséglet:

21–30 pont: 2 óra

  31–35 pont: 3 óra

  36–40 pont: 4 óra

  40 pont felett: 4 órát meghaladó

  Bentlakásos intézményben élők gondozási szükségletének – az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §¬ának (6) bekezdése szerinti – vizsgálata során a 8. pont szerinti szempontok vizsgálatára irányadó szempontokat figyelmen kívül kell hagyni. Az irányadó gondozási szükséglet 35 pont felett 4 órát meghaladó.

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
16
 

Igazolás gondozási szükséglet vizsgálatáról

1. 
Személyes adatok

  A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve): ...............................................................

  Születési helye, ideje: ........................................................................................................................

  Társadalombiztosítási Azonosító Jel: □□□ □□□ □□□

  Lakóhelye vagy tartózkodási helye: ..................................................................................................

  Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: ..................................................................................

2. 
  Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetője vagy a jegyző által felkért szakértő tölti ki):

  A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete:

 
  nincs □
 
  1 óra □
 
  2 óra □
 
  3 óra □
 
  4 óra □
 
  4 órát meghaladó □

  .................................................

  intézmény (szolgáltató) vezetője/

  jegyző által felkért szakértő

  A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a jegyzőnél lehet kérni.

3. 
  Idősotthoni ellátás (az intézményvezető tölti ki):

1. 
17
 
Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn □

2. 
  Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete:

  A napi 4 órát meghaladja □

  A napi 4 órát nem haladja meg □ A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra

  ...........................

  intézményvezető

  A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni.

4. 
  Felülvizsgálat

1. 
Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyző által kijelölt szakértő tölti ki):

  A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete:

 
  nincs □
 
  1 óra □
 
  2 óra □
 
  3 óra □
 
  4 óra □
 
  4 órát meghaladó □

2. 
  Idősotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki):

1. 
18
 
Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn.

2. 
  Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete:

  A napi 4 órát meghaladja □

  A napi 4 órát nem haladja meg □ A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra

  ...........................................

  fenntartó képviselője

Megállapította: 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 1. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
Megállapította: 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 5. §. Hatályos: 2010. IX. 3-tól.
Megállapította: 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 2. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
Megállapította: 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 6. §. Hatályos: 2010. IX. 3-tól.
11 Hatályon kívül helyezte: ugyane bekezdés. Hatálytalan: 2008. I. 2-től.
12 Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 9. § a). Hatálytalan: 2010. IX. 3-tól.
13 Hatályon kívül helyezte: 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 4. § c). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
14 Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 9. § b). Hatálytalan: 2010. IX. 3-tól.
16 Megállapította: 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 7. §, 2. számú melléklet. Hatályos: 2010. IX. 3-tól.