Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2007/16. II. 13.
Egészségügyi Közlöny
2007/5. III. 10.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.23.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A0700008EUM_20080516_000
WKHU-QJ-XML-00000A0700008EUM
0
8/2007. (II. 13.) EüM rendelet

az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (6) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdése
  d)
pontjának
  da)
alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
  a)
pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva — a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §  (1) 
  E rendelet előírásait kell alkalmazni az egészségügyi miniszter által szabályozott szakmai tevékenységek körében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) 53/A. §-a szerinti, mérgező termék, anyag, illetve irtószer (a továbbiakban együtt: mérgező termék) felhasználását is magában foglaló — különösen az egészségügyi és a készletkártevők elleni védekezésre, a fertőtlenítés-sterilizálásra irányuló — szakmai tevékenységek (a továbbiakban: szakmai tevékenység) szakmai gyakorlaton alapuló elismerése során.

(2) 
  Az (1) bekezdés szerinti szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerését, illetve az ilyen tevékenység tekintetében a szakmai gyakorlatról, továbbá a tevékenység végzésére való jogosultságról szóló igazolás kiállítását az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EKH) végzi.

2. § 
  Az Elismerési tv. 53/A. §-ának alkalmazásában szabályozott szakmai tevékenységnek minősül az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerezhető

a) 
  egészségügyi kártevőirtó szakmunkás (OKJ-szám: 31500204),

b) 
  egészségőr, fertőtlenítő (OKJ-szám: 33500202), illetve az 1995. évi OKJ szerint ennek megfelelő egészségőr, fertőtlenítő (OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03),

c) 
  egészségügyi gázmester (kártevőirtó) (OKJ-szám: 51500201), illetve az 1995. évi OKJ szerint ennek megfelelő egészségügyi gázmester (rágcsáló és féregirtó) (OKJ-szám: 60 5 5353 14 9 0 04)

szakképesítésekkel végezhető, az
  1. számú melléklet
szerinti szakmai tevékenység.

3. §  (1) 
Az Elismerési tv. 53/A. §-a szerinti feltételek teljesülése esetén az EKH — kérelemre — az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában mérgező termék felhasználását igénylő, jogszerűen folytatott szakmai tevékenységet elismeri. Az elismerés a Magyarországon külön jogszabály szerint a 2. § szerinti szakképesítéssel végezhető valamennyi tevékenység, illetve — az elismerés tartalmától függően — kizárólag egyes résztevékenységek végzésére jogosít.

(2) 
  Ha külön jogszabály mérgező termék felhasználását igénylő, szabályozott szakmai tevékenység végzésére szakképesítés (bizonyítvány) megszerzése alapján jogosultak számára továbbképzési kötelezettséget ír elő, e továbbképzési kötelezettségnek a szakmai gyakorlat (1) bekezdés szerinti elismerése alapján tevékenységvégzésre jogosultak is kötelesek eleget tenni.

4. §  (1) 
  Az EKH részére a
  2. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon benyújtott, a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) 
  a kérelmező személyazonosságát igazoló okirat — 3 hónapnál nem régebbi — hiteles másolatát;

b) 
  az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában arra kijelölt hatóság, illetve szerv — 2 évnél nem régebbi — igazolását vagy annak hiteles másolatát arról, hogy az adott államban a kérelmező mérgező termék felhasználását igénylő szakmai tevékenységet jogszerűen végzett az igazolásban feltüntetett időtartamban, továbbá az igazolás magyar nyelvű hiteles fordítását;

c) 
  az Elismerési tv. 64. §-a szerinti eljárási díj, valamint — a kérelmező által előlegezett — egyéb eljárási költség megfizetéséről szóló igazolást.

  Az
  a)—c)
pontban foglaltakon túlmenően a kérelmező mindazon iratokat csatolhatja kérelméhez, amelyek megítélése szerint a határozat kiadásához szükséges további tényeket, adatokat igazolnak.

(2) 
  Az (1) bekezdés
  b)
pontja szerinti tevékenységvégzési igazolás másolatát az azt kiállító hatóság, illetve szerv is hitelesítheti.

(3) 
  Amennyiben a szakmai gyakorlat alapján elismertetni kívánt tevékenység külön jogszabály
1
  szerinti, nagyon mérgező termékek felhasználását is igényli, az (1) bekezdés
  b)
pontja szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kérelmező által a más tagállamban korábban végzett szakmai tevékenységek megnevezését, és az azok során jogszerűen felhasznált mérgező termékek körét.

5. §  (1) 
  Amennyiben a kérelmező által benyújtott, a 4. § szerinti okiratok, illetve igazolások valódisága, hitelessége tekintetében kétség merül fel, az EKH megkeresi az okirat, igazolás kiállítására jogosult hatóságot vagy intézményt, amelyről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti.

(2) 
  Az Elismerési tv. 9. §-a szerinti eljárási határidőbe az (1) bekezdés szerinti időtartam — legfeljebb azonban három hónap — nem számít be.

(3) 
  Amennyiben a megkeresett hatóság, illetve intézmény a megkeresésnek három hónapon belül nem tesz eleget, az EKH a rendelkezésre álló iratok alapján dönt.

6. §  (1) 
  Az EKH a szakmai gyakorlaton alapuló elismerési eljárás során az elismerhetőség, illetve annak feltételei kérdésében — szükség szerint — szakértő igénybevételével határoz. A szakértő kirendeléséről szóló végzésében az EKH megjelöli az elismerés feltételeivel összefüggő konkrét szakkérdést, valamint a szakvélemény elkészítésére határidőt tűz, és — amennyiben a szakvélemény elkészítése hosszabb időt vesz igénybe — az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggeszti.

(2) 
  Az EKH az (1) bekezdésben foglaltak szerinti szakértőként

a) 
  az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,

b) 
  az egészségügyi miniszter által kiadott Országos Szakmai Szakértői Jegyzéken szereplő szakértőt,

c) 
  a 2. § szerinti szakképesítés tekintetében képzésre jogosult, felnőttképzésre akkreditált oktatási intézményt,

d) 
  a mérgező termékekkel Magyarországon a 2. § szerinti szakképesítés alapján szakmai tevékenységet végzők szakmai szervezetét

rendelheti ki.

(3) 
A szakértő — az Elismerési tv. szerinti feltételek fennállása tekintetében, az (1) bekezdés szerinti kirendelés keretei között — megvizsgálja a szakmai tevékenységgel, a tevékenység végzésének idejével, a betöltött munkakörrel, valamint a szakmai tevékenységhez felhasznált mérgező termékekkel összefüggő körülményeket, továbbá a szakmai gyakorlattal összefüggő minden egyéb ismert, az elismerés szempontjából lényeges körülményt.

(4) 
  Az EKH a szakértő részére a szakvélemény elkészítéséért — szakvéleményenként — az annak megrendelésekor irányadó köztisztviselői illetményalap 15%-ának megfelelő összegű szakértői díjat fizet.

7. §  (1) 
  Az EKH a tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére irányuló kérelemről határozattal dönt.

(2) 
  Az EKH az elismerés tárgyában hozott határozatot öt példányban, magyar nyelven állítja ki, és egy-egy példányát megküldi

a) 
  az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak;

b) 
  a 6. § (1) bekezdése szerint kirendelt szakértőnek;

c) 
  az adott szakma tekintetében az országos működési nyilvántartást vezető szervnek.

(3) 
  Az EKH kérelemre az elismerés tárgyában hozott határozatot — a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon túl — bármely ügyfél számára az általa kért nyelven is kiállíthatja; ebben az esetben a fordítás díja a kérelmezőt terheli.

(4) 
  A szakmai gyakorlaton alapuló elismerésre irányuló eljárásért a kérelmező — az Elismerési tv. 64. §-ában foglaltaknak megfelelő összegű — eljárási díjat köteles fizetni, amelyet az EKH 10032000—00285788 számú számlájára kell megfizetni.

8. §  (1) 
  Az EKH megkeresi a külföldi szakmai tevékenység végzési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát annak megállapítása érdekében, hogy az érintett személy nem áll a tevékenység végzésével összefüggésben bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott büntetés hatálya alatt, amennyiben az elismerési eljárás során, illetve azt követően az EKH tudomására jut ilyen büntetés(ek) fennállta, ha az ezt valószínűsítő információ az előzetes iratbeszerzéskor még nem állt rendelkezésre.

(2) 
  Az Elismerési tv. 9. §-a szerinti elintézési határidőbe az (1) bekezdés szerinti megkeresés időtartama nem számít be. Amennyiben a megkeresett, a küldő vagy származási állam illetékes hatósága három hónapon belül nem tájékoztatja az EKH-t a megkeresésében foglaltakról, az EKH az eljárást folytatja.

(3) 
  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a külföldi oklevelek és bizonyítványok elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, illetve a Ket. rendelkezései az irányadók.

9. §  (1) 
  Az EKH az Elismerési tv. XI. fejezete szerint mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vonatkozó szakmai gyakorlatról vagy jogosultságról szóló igazolást állít ki a kérelmező Magyarországon folytatott szakmai tevékenységéről, illetve arról, hogy a kérelmező nem áll bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenység végzését kizáró vagy korlátozó büntetés, intézkedés hatálya alatt.

(2) 
  Az EKH az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt — szükség szerint — a 6. § (2) bekezdése szerinti szakértő véleményének figyelembevételével állítja ki, a szakértő tekintetében az eljárásra a 6. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3) 
  Az EKH az (1) bekezdés alapján a hatósági bizonyítványt a
  3. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem beérkezését követő 30 napon belül állítja ki.

(4) 
  Az EKH a feladatkörében igazolja az általa ismert és külön jogszabály szerint kiadható adatok alapján mindazon tényeket, amelyeket a szakmai tevékenységét külföldön elismertetni kívánó személy magyarországi tevékenységével összefüggésben az ügyfél kérelmében vagy az eljáró külföldi hatóság a megkeresésében kér.

(5) 
  Amennyiben az (1) bekezdés szerint igazolt szakmai tevékenység külön jogszabály szerinti, nagyon mérgező termék felhasználását is igényli, az (1) bekezdés szerinti igazolásban a tevékenységgel együtt meg kell nevezni azt a terméket, illetve azokat a termékeket, amelyek használatára a kérelmező Magyarországon jogosult.

10. §  (1) 
  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) 
  Ez a rendelet a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelethez

Szabályozott szakmai tevékenységek

1. 
Egészségügyi gázmesteri szakképesítéssel végezhető tevékenységek:

a) 
  a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM—FVM—KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: biocid rendelet) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószereknek

    a) 
  a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-ának (2) bekezdésében felsorolt kártevők irtására történő felhasználása, ideértve a társas vállalkozás keretében végzett egészségügyi kártevőirtó tevékenység szakmai irányítását is,

    b) 
  külön jogszabályokban meghatározottak szerinti beszerzése, szállítása és tárolása;

b) 
  lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása;

c) 
  a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

    a) 
  16. §-ának (5) bekezdése szerint növényvédő szerek beszerzése és külön jogszabály szerinti felhasználása,

    b) 
  30. §-ának (2) bekezdése alapján növényvédő szerrel történő gázosítás végrehajtása;

d) 
  etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével).

2. 
  A II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek vásárlása, forgalmazása, felhasználása a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM—FVM—KvVM együttes rendelet szerint.

3. 
  Állati kártevők, rágcsálók és rovarok irtása élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyeken az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM—ESzCsM együttes rendelet szerint.

2. számú melléklet a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelethez

  Kérem, hogy mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai gyakorlatom ezen kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján elismerésre kerüljön.

 
 
  Családi név
 
 
 
  Utónév
 
 
 
  Születési név
 
 
 
  Nem
 
 
 
  Állampolgárság
 
 
 
  Születési hely
 
 
 
  Születési idő
 
 
 
  Anyja születési neve
 
 
 
  Személyi igazolvány vagy útlevél száma
 
 
 
  Lakóhely
 
 
 
  Tartózkodási hely
 
 
 
  Levelezési cím
 
 
 
  Munkahelyi vagy otthoni telefonszám
 
 
 
  Mobiltelefon-szám
 
 
 
  E-mail cím
 
 
 
  Munkáltató neve (amennyiben önfoglalkoztató, ezt kérjük feltüntetni)
 
 
 
  Munkáltató címe, vagy az önfoglalkoztató kérelmező székhelye
 
 
 
  Jelenlegi munkahelyi beosztása
 
 
 
  Munkáltató/munkáltató szerv vezetőjének neve, beosztása és elérhetősége
 
   
 
 
  Az elismertetni kívánt szakmai tevékenység
 
 
 
  1. megnevezése
 
 
  1. .........................................................................................
 
 
 
  a)
eredeti nyelven
 
 
 
  a)
.........................................................................................
 
 
 
  b)
magyarul
 
 
 
  b)
.........................................................................................
 
 
  2. végzésének helye (intézmény, munkáltató megnevezése, címe)
 
 
  2. .........................................................................................
 
 
  3. időtartama (év)
 
 
  3. .........................................................................................
 
 
  Nyelvismeret
 
 
  1. .........................................................................................
   
 
  2. .........................................................................................
   
 
  3. .........................................................................................
   
 
  4. .........................................................................................
 
 
  Előző munkahelye(i) az elmúlt 6 év során
 
 
  1. .........................................................................................
   
 
  2. .........................................................................................
   
 
  3. .........................................................................................
   
 
  4. .........................................................................................
 
 
  Előző tartózkodási helye(i) (országok) az elmúlt 6 év során
 
 
  1. .........................................................................................
   
 
  2. .........................................................................................
   
 
  3. .........................................................................................
   
 
  4. .........................................................................................
 
 
  A kérelemhez csatolt okiratok felsorolása
 
 
  1. .........................................................................................
   
 
  2. .........................................................................................
   
 
  3. .........................................................................................
   
 
  4. .........................................................................................
   
 
  5. .........................................................................................
   
 
  6. .........................................................................................
   
 
  7. .........................................................................................
   
 
  8. .........................................................................................
   
 
  9. .........................................................................................
   
 
  10. .......................................................................................
 
 
  Egyéb megjegyzés (pl. továbbképzések)
 
 
  .............................................................................................
   
 
  .............................................................................................
   
 
  .............................................................................................

  Az eljárás során keletkezett okiratokat az alábbi módon kívánom átvenni:

a) 
személyesen

b) 
  postai úton

c) 
  meghatalmazott útján

  Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

  Kelt: ................................................

  ................................................

  aláírás

3. számú melléklet a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelethez

Alulírott .......................................................................................................................... (név) kérem, hogy mérgező termékek, anyagok, irtószerek felhasználását igénylő, illetve kártevőirtásra irányuló szakmai gyakorlatom .................,...........-i (ország neve) elismertetése céljából részemre a következő hatósági bizonyítványokat kiállítani szíveskedjék. (Kérjük, hogy X-szel jelölje a kért hatósági bizonyítványokat!)

  □ Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány

  □ Jó hírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány

  □ Tevékenységvégzési jogosultságot tanúsító hatósági bizonyítvány

  □ Egyéb:

 
  Kérelmező személyes adatai (Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!):

Név: ..............................................................................................................................................

Születési név: ...............................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, idő: .......................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér): .............................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Működési nyilvántartási szám: .....................................................................................................

 
  Kérelmemhez az alábbi dokumentumokat csatolom (Kérjük X-szel jelölni!):

□ Útlevél/személyi igazolvány másolata

□ Bizonyítvány/oklevél másolata

□ Bizonyítvány/oklevél hiteles másolata

□ Eljárási díj megfizetését igazoló csekkszelvény/átutalási bizonylat

□ Eredeti, 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás

□ Hatósági erkölcsi bizonyítvány

□ Egyéb:

 
  A hatósági bizonyítványokat a következő módon szeretném megkapni (Kérjük X-szel jelölni!):

□ Személyesen

□ Postai úton

□ Meghatalmazott veszi át helyettem (meghatalmazás külön csatolandó)

  Egyéb kérés, megjegyzés: ............................................................................................................

  Kelt: ................................................

  ................................................

  kérelmező aláírása

Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 27. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.