Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2004/168. XI. 13.
Időállapot
keresés dátuma:2014.09.01.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A0400308KOR_20120101_000
WKHU-QJ-XML-00000A0400308KOR
0
308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet

az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 139. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §  (1) 
  A Tv. 139. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület) az azon kitűzött nemzeti zászlóval azonos szélességű, szövetből készült európai zászlót minden olyan esetben ki kell tűzni, amikor

a) 
  ennek tárgyi feltételei a középület és környezete építészeti sajátosságaira tekintettel biztosítottak, és

b) 
  az azzal járó kiadások a középület fenntartásáért felelős költségvetési szerv elemi költségvetésében a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül biztosíthatóak.

(2) 
  A helyi vagy országos örökségi védelem alatt álló épületek esetében az európai zászló kitűzéséhez az illetékes hatóság előzetes hozzájárulását ki kell kérni.

(3) 
  Az európai zászlót a középületen úgy kell kitűzni, hogy szemből nézve a nemzeti zászlóhoz képest bal kéz felől legyen. A zászlórúd hossza a nemzeti zászló rúdjáéval megegyezik.

(4) 
  Az európai zászlót rendszeresen — legalább háromhavonta — tisztítani, elhasználódása esetén pedig cserélni kell.

(5) 
1
 
  Szélsőséges időjárási viszonyok között — azok időtartamára — a szerv vezetője elrendelheti a zászló bevonását. Ez a rendelkezés az Alkotmánybíróság és a Kúria épületére, valamint a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatali épületére, továbbá nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

(6) 
  Az európai zászló kitűzésére irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem működik, a jegyző gondoskodik.

2. § 
  Az európai lobogóra az európai zászlóra vonatkozó rendelkezéseket, az európai lobogó árbocára pedig az európai zászló zászlórúdjára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

3. § 
  Az európai zászlót és az európai lobogót az e kormányrendelet
  mellékletében
szereplő leírásnak megfelelően kell elkészíteni.

4. §  (1) 
  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) 
2
 

Melléklet a 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelethez

Az európai zászló és az európai lobogó leírása

Az európai zászló és az európai lobogó (a továbbiakban együtt: a zászló) téglalap alakú, hossza a szélesség másfélszerese, a mező kék színű. A zászlón 12, egymástól azonos távolságra elhelyezkedő, aranyszínű csillag alkot kört, amelynek középpontja a téglalap átlóinak metszéspontja, sugara pedig a zászló szélességének harmada. A szabályos ötágú csillagok köré írható kör sugara a zászló szélességének 18-ad része. A csillagok oldalai a szemközti csúcsokat összekötő átlókra illeszkednek. Minden csillag egy csúcsa a felső lengőrész felé mutat. A 12 csillag az óra számlapján szereplő számokkal azonos módon helyezkedik el.

  A mező színe Pantone Reflex Blue szín, RGB skála esetén 0/0/153 elnevezésű színárnyalat, hexadecimál 000099.

  A csillagok színe Pantone Yellow szín, RGB skála esetén 255/204/0 elnevezésű színárnyalat, hexadecimál FFCC00.


1. 
 
  ábra
Az európai zászló rajza


2. 
 
  ábra
Az európai zászló szerkezeti rajza

Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 618. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.