Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2013/205. XII. 10.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.23.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-000000A1300113VM_20140316_000
WKHU-QJ-XML-000000A1300113VM
0

113/2013. (XII. 10.) VM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés
  a)
pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
  a)
és
  b)
pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. 
 
  fenntartó:
az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés
  b)
pontjában
említett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, a köznevelési intézmény fenntartására jogosult személy;

2. 
1
 
 
  szállító:
a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés
  c)
pontja
szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. Kedvezményezetti kör, kérelmezők

2. §  (1) 
Az óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) vehetnek részt.

(2) 
  Az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig – az e rendeletben meghatározott tejtermékek után – támogatás igényelhető.

3. §  (1) 
  Az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el.

(2) 
  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője minden év november 30-áig – a november 15-ei állapot szerint – megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekű adatait (az intézmény neve, OM azonosítója, feladatellátási hely azonosítója, a fenntartó neve, az intézmény székhelye, székhelyének címe, telephelyének neve és címe) az MVH, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

4. §  (1) 
  A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. § szerint létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak (a továbbiakban: szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.

(2) 
  A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

3. A kérelmezők jóváhagyása

5. §  (1) 
A jóváhagyással nem rendelkező kérelmezőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon legkésőbb a szerződésnek a 8. § (1) bekezdés szerinti első alkalommal történő benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania személyesen vagy postai úton a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztő.

(2) 
  Az a kérelmező jogosult jóváhagyás iránti kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta.

(3) 
  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati törvény) alapján alakított önkormányzati társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez önkormányzati társulások esetében mellékelni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás másolati példányát.

(4) 
  Amennyiben a jóváhagyást követően a kérelmező adataiban változás következik be, a kérelmező az adatváltozást tizenöt napon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei

6. §  (1) 
E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító olyan szerződést kötött egymással, amely szerződésben meghatározott termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak, így különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket engedélyezett üzemben állították elő, továbbá a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak.

(2) 
  A fenntartónak a szerződés megkötése szempontjából előnyben kell részesítenie azt az alábbi feltételeknek megfelelő szállítót, amely

a) 
  a megkötött szerződéssel a teljes tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal és összességében tejegyenértékre vetített ár tekintetében a legolcsóbb (10 pont);

b) 
  tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejelő szarvasmarha állománnyal rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét, vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejelő szarvasmarha állománnyal rendelkező gazdasági szervezet, vagy magánszemély birtokolja (9 pont);

c) 
  a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §¬a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont);

d) 
  a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont);

e) 
  nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (7 pont);

f) 
  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyagot alkalmaz (7 pont);

g) 
  a gyártástól számított legalább nyolc napos szavatosságot vállal a termékeire (5 pont).

(3) 
  A 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedés egy tanítási félév során történő vállalása esetén a szállító részére 5 pont adandó, minden további vállalás esetén 0,5 pont adandó.

(4) 
  A (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti pontok alapján rangsorolni kell a szállítókat. Pont csak vállalt feltétel után adható, a (2)–(3) bekezdésben meghatározott pontszámot csökkenteni nem lehet. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szerződést megkötnie. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és elektronikus úton meg kell küldenie a Vidékfejlesztési Minisztérium részére (iskolatejvm.gov.hu).

(5) 
  Amennyiben a (2)–(3) bekezdésben vállalt intézkedés nem teljesül, akkor a támogatás jogosulatlannak minősül, és a felmerülő összes jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.

(6) 
  Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy az (1) bekezdés szerinti szerződés az intézmény fenntartójának jóváhagyásával megköthető a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 1. § 3. pontja szerinti intézmény működtetését végző jogi személlyel vagy települési önkormányzattal.

(7) 
  Támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha a fenntartó a szállítóval és a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) egyidejűleg köt szerződést. A gazdálkodó szervezettel kötött szerződés legfeljebb fél éves időszakra köthető, amely időszak alatt a szerződés nem módosítható. A gazdálkodó szervezettel a szállítási időszak hatályánál hosszabb időszakot felölelő, további szerződés nem köthető, valamint a fenntartó hűségnyilatkozatot nem tehet. A szállítással összefüggésbe hozható összes feltételt egy keretszerződésben kell rögzíteni. Gazdálkodó szervezet javára árrés, haszonrés, egyéb jogcímen szedett értékkülönbözet nem állapítható meg.

(8) 
  A (7) bekezdés szerinti esetben a támogatás előfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, akkor a támogatás jogosulatlannak minősül, és a felmerülő összes jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.

(9) 
  Amennyiben a tej, és tejtermékek kiszállítása a (7) bekezdésben meghatározott feltételrendszer szerint valósul meg, úgy a szerződés jóváhagyására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy teljesülnek a (7) és (8) bekezdésben foglalt feltételek.

(10) 
  A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) 
  a kérelmező megnevezése,

b) 
  nevelési-oktatási intézményenként – a bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően –

    a) 
az OM azonosító,

    b) 
  a teljesítés helyszíne,

    c) 
  a tanítási, nevelési napok száma a 8. § (3) bekezdésben meghatározott időszakokra vonatkozóan,

    d) 
  a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult kedvezményezettek száma a támogatási kérelemmel érintett, a 8. § (3) bekezdésben meghatározott időszakokban,

    e) 
  a támogatott termék átvételének módja,

    f) 
  a termékek kiszerelési módja, és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,

    g) 
  az adott termékre vonatkozó egységár,

    h) 
  a fizetés feltételei,

    i) 
  a szállítási időszak,

    j) 
  a szállítások ütemezése,

    k) 
  a szerződésmódosítás lehetősége a szeptemberi gyermek- vagy tanulólétszám ismeretében.

(11) 
A kötelező tartalmi elemeket magában foglaló szerződésmintát a 3. melléklet tartalmazza.

(12) 
  Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, és a szerződést az állami intézményfenntartó szerv által fenntartott intézmény vonatkozásában az intézmény működtetését végző jogi személy vagy települési önkormányzat köti, úgy a szerződéskötés intézményfenntartó általi jóváhagyásról szóló dokumentumot a szerződéssel együtt – a 8. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidők szerint – kell a szállítónak megküldenie az MVH részére.

(13) 
  Ha a szállító nem rendelkezik saját tejfeldolgozó üzemmel, akkor a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy másik gazdálkodó szervezettel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, az (1) bekezdés szerinti szerződéssel együtt – a 8. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidők szerint – be kell nyújtania.

(14) 
  Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy a fenntartó részére a leszállított termékekről számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdés szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 13. §¬ban meghatározott maximális összeget.

(15) 
  A fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltétel – fenntartó hibájából fakadó – nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

(16) 
  A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó elemét a felek a már megkezdett – a 8. § (3) bekezdésben meghatározott – időszak vonatkozásában ne módosítsák, ugyanakkor a kérelmező személye a 8. § (3) bekezdés szerinti időszakokra vonatkozóan eltérően is meghatározható.

(17) 
  Ha a fenntartó a 8. § (3) bekezdés szerinti valamely időszakra szerződést kötött, az e rendelet szerinti támogatásra akkor jogosult, ha ugyanazon időszakra ugyanazon nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában nem köt újabb szerződést.

(18) 
  A (17) bekezdés alól kivételt képez az az eset, amikor a nevelési-oktatási intézmény a székhelyén kívüli más településen működő tagintézménnyel köt szerződést. Ebben az esetben lehetőség van az adott időszakra vonatkozóan egynél több szerződés megkötésére is.

5. A támogatható termékek köre

7. §  (1) 
Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) 
  a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. melléklet III. pontja szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/a. teljes/félzsíros tej”);

b) 
  a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti zsírszegény (1,5–1,8% m/m%) tej (a továbbiakban: „I/a. zsírszegény tej”);

c) 
  a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: ) 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória
  b)
pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”);

d) 
  a MÉ 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória
  b)
pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiakban: „I/b. zsírszegény ízesített tej”);

e) 
  a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont
  a)
és
  b)
alpontjában
meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória
  c)
pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. natúr joghurt és natúr kefir”);

f) 
  a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont
  a)
alpontjában
meghatározott gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített élőflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória
  c)
pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”);

g) 
  a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont
  a)
alpontjában
meghatározott gyümölccsel ízesített, élőflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelően 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „II. gyümölcsdarabos joghurt”);

h) 
  a MÉ 13. melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelően legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: „III. ömlesztett sajt”).

(2) 
  Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.

(3) 
  A kiszállított termék kizárólag közvetlenül a kedvezményezett részére kerülhet kiosztásra, azt a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.

(4) 
  Amennyiben a kedvezményezett az adott tanítási vagy nevelési napon már részesült az e rendelet szerint őt megillető és maximálisan kiosztható 0,25 liter, vagy ennek megfelelő tejegyenértékű tejtermékből, az ezt meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem vehető igénybe.

(5) 
  A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:

a) 
  1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírszegény, az e rendelet előírásainak megfelelő hőkezelt fogyasztói tejféleség vagy hőkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt és kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória
  c)
pontjának megfelelő ízesített joghurt 1 liter,

b) 
  1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő ömlesztett sajt 2,912 liter,

c) 
  1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő natúr joghurt, kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória
  c)
pontjának megfelelő ízesített joghurt 0,971 liter,

d) 
  1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelő ízesített joghurt 0,9 liter

tejegyenértéknek felel meg.

6. A szerződés és a támogatási kérelem benyújtása

a) 
  a 2014. január 1. és július 31. közötti, a (3) bekezdés szerinti szállítási időszakok vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés szerinti szerződés másolati példányát és a szállítási szerződés bejelentésére vonatkozó – az MVH által a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett – nyomtatványt 2014. január 31-ig,

b) 
  a 2014. január 31. után kötött szállítási szerződések másolati példányát a szállítás kezdőnapját követő tizenöt napon belül,

c) 
  a szerződésmódosítás másolati példányát a szerződésmódosítás létrejöttétől számított tizenöt napon belül

a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton benyújtani.

(2) 
A 2014/2015. tanévtől kezdődően a kérelmező köteles

a) 
  az adott tanév augusztus 1-je után kezdődő, a (3) bekezdés szerinti szállítási időszakok vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés szerinti szerződés másolati példányát és a szállítási szerződés bejelentésére vonatkozó – az MVH által a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett –, kitöltött nyomtatványt az első szállítási napot megelőző negyedik hónap végéig,

b) 
  a szerződésmódosítás másolati példányát a szerződésmódosítás hatálybalépését megelőző tizedik napig

a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton benyújtani. Állami intézményfenntartó szerv által előfinanszírozott szerződések esetében a személyes vagy postai úton történő benyújtás helye az MVH központi szerve.

(3) 
A kérelmező az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon

a) 
  az adott tanév augusztus 1. és október 31. közötti időszakában,

b) 
  az adott tanév november 1. és december 31. közötti időszakában,

c) 
  az adott tanév január 1. és február 28. közötti időszakában,

d) 
  az adott tanév március 1. és április 30. közötti időszakában, és

e) 
  az adott tanév május 1. és július 31. közötti időszakában

kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, személyesen vagy postai úton nyújthatja be az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig, az MVH kérelmező székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. Állami intézményfenntartó szerv által igényelt támogatás esetében a személyes vagy postai úton történő benyújtás helye az MVH központi szerve.

(4) 
Az önkormányzati törvény alapján alakított önkormányzati társulás esetében a (2) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a társulás nyújthatja be.

(5) 
  A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott időszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló számlák másolati példányait és azok összesítőjét, amely összesítőnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia kell a számlákon szereplő leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és kedvezményezett csoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakiskola, középfokú iskolai tanuló) bontásban. A számlaösszesítő elektronikusan kitöltött példányát elektronikusan is meg kell küldeni az MVH részére (iskolatejmvh.gov.hu).

(6) 
  Az MVH a hiánytalan és jogszerű támogatási kérelmekről a beérkezést követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.

7. Támogatási rendszer

9. §  (1) 
A középfokú iskolai tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása közösségi forrásból kerül finanszírozásra.

(2) 
  Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(3) 
  A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően az adott támogatási időszakban annak az időszaknak a kezdő napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik.

(4) 
  Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 7–9. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás az adott költségvetési évet megelőző év költségvetési törvényének a települések jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozícióját tartalmazó melléklete, valamint a települések önhibáján kívüli hátrányos helyzetének figyelembevételével történik.

8. Általános iskolai tanulók ellátásának támogatása

10. §  (1) 
Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.

(2) 
  Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 8. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §¬ban megjelölt támogatási alap-felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.

(3) 
  Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 9. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §¬ban megjelölt támogatási alap-felsőhatár – különbözetének húsz százaléka.

(4) 
  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.

(5) 
  A nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívül más településen működő intézményegység esetén a 7–9. melléklet szerinti besorolás alapját – az (1)–(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az a település képezi, ahol a tagintézmény működik.

9. Óvodások ellátásának támogatása

11. §  (1) 
Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §¬ban megjelölt támogatási alap-felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.

(2) 
  Sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy az óvodás gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi óvodással együtt, azonos óvodai csoportban részesül nevelésben.

10. Középfokú iskolai tanulók ellátásának támogatása

12. § 
A középfokú iskolai tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.

13. § 
E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) 
  az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. teljes/félzsíros ízesített tej” esetében 32,5 Ft/dl,

b) 
  az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 13,2 Ft/dl,

c) 
  az „I/c. natúr joghurt és kefir” esetében 395 Ft/kg,

d) 
2
 
  az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 460 Ft/kg,

e) 
  a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 485 Ft/kg,

f) 
  a „III. ömlesztett sajt” esetében 1400 Ft/kg.

12. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés

14. §  (1) 
Ha a kérelmező a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az MVH a támogatási kérelmet az érintett szerződések vonatkozásában elutasítja.

(2) 
  A nevelési-oktatási intézmény köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett kedvezményezettek, valamint az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő kedvezményezettek számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről a 7. § (1) bekezdésben meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény igazgatója által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig megőrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

(3) 
  Ha a támogatás igénylője a szállító, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

(4) 
  Az MVH a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenőrzést végezhet.

(5) 
  Ha megállapítást nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére, akkor az érintett támogatás összege a fenntartónál a 2007. évi XVII. törvény 69. §¬a szerinti jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(6) 
  Ha a támogatás igénylője a fenntartó, és a támogatás átutalását megelőző ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelmező nem jogosult az érintett nevelési-oktatási intézmény esetében igényelhető támogatás igénybevételére.

13. Az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakát

15. § 
A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, az óvoda-, és iskolatej programban résztvevő intézménynek – a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő –, az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.

14. Záró rendelkezések

16. §  (1) 
Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 
  A 18. § 2014. március 15-én lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § 
Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

16. Módosító rendelkezések

19. § 
4
 

1. melléklet a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. 
Kérelmező ügyfél-azonosító száma.

2. 
  Kérelmező azonosító adatai.

3. 
  Kérelmező kapcsolattartási adatai.

4. 
  A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás (ez esetben kérjük a társulás tagjainak nevét megadni)/országos nemzetiségi önkormányzat/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).

5. 
  Nyilatkozatok:

1. 
  Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.

2. 
  Kijelenti, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskolai tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.

3. 
  Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra.

4. 
  Kijelenti, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló, szak-, vagy középfokú iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók, óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét.

5. 
  Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.

6. 
  Kijelenti, hogy az MVH tudomására hoz mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.

7. 
  Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

8. 
  Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jóváhagyási kérelem főlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

6. 
  Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

7. 
  Kérelmező aláírása.

2. melléklet a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelethez

Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minőségi előírásai

1. 
A termék meghatározása

  Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, tehéntejből készített termékek, amelyeket az óvodákban ellátott gyermekek, a köznevelésben résztvevő iskolák I–VIII. évfolyamában ellátott vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak osztanak ki.

2. 
  Minőségi követelmények

1. 
  A termékek minőségi, élelmiszer-biztonsági jellemzőinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai előírásoknak.

2. 
  A tejtermékek a hőkezelésének módjától függően:

1. 
  Pasztőrözöttek

2. 
  Ultramagas hőmérsékleten hőkezeltek (UHT) lehetnek.

3. 
  Speciális szállítási és tárolási követelmények

1. 
  Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez.

2. 
  A hűtést igénylő termékeket úgy kell szállítani, hogy hőmérsékletük a szállítás teljes időtartama alatt ne haladja meg az előállító által a terméken feltüntetett tárolási hőmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hőmérséklet lehet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelő kapacitásuk a beérkező, hűtve tárolást igénylő termékek hűtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követő két órán belül a tanulók, a középfokú iskolai tanulók, az óvodások elfogyaszthassák.

3. 
  Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem fogyasztott termékek hűtve tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű megsemmisítéséről. A fel nem használt tej-, és tejtermék gyártó üzembe történő visszaszállítása nem engedélyezett.

4. 
  Azokban az intézményekben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt termékek szobahőmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési határidőig tárolhatók.

5. 
  Nagyobb kiszerelési egységű termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minőségi romlás ne következzék be.

3. melléklet a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelethez

A szállítási szerződés mintája

 
  Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a ..........................................................................................................

székhelye: ....................................................................................................................................

adószáma: ......................................................... ügyfél-azonosító (ha van): .................................

képviseli: ..................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),

másrészről a .................................................................................................................................

székhelye: ....................................................................................................................................

adószáma: ........................................................... ügyfél-azonosító (ha van): ...............................

képviseli: ................................................................................... (a továbbiakban mint fenntartó/

működtető), között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény (a továbbiakban:

átvevő) vonatkozásában:

neve: ............................................................................................................................................

székhelye: ....................................................................................................................................

OM azonosító száma: ...............................................

képviseli: ................................................... az alábbi feltételek mellett:

  Előfinanszírozó (kérelmező) megnevezése:

1. 
  A szerződés tárgya

  A szállító vállalja, hogy ..... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ..... napjáig (szállítás vége dátum)
  a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló
  1234/2007/EK tanácsi rendelet
(az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók) részére kiosztja.

2. 
 
  A szállítandó termék

A szállítandó terméknek meg kell felelnie az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet) 7. §¬a szerinti minőségi feltételeknek.

  Szállítandó termék:

□ I/a. teljes/félzsíros tej (zsírtartalom 2,8% vagy e feletti)

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

□ I/a. zsírszegény tej (zsírtartalom 1,5–1,8%)

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej (zsírtartalom 2,8%vagy e feletti)

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

□ I/b. zsírszegény ízesített tej (zsírtartalom 1,5–1,8%)

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

□ I/c. natúr joghurt és natúr kefir

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

□ II. gyümölcsdarabos joghurt

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

Egységár: □ III. ömlesztett sajt

Kiszerelés:

  Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):

  Egységár:

3. 
 
  A teljesítés helyszíne, helyszínei

Az átvevő köznevelési intézmény székhelye:

  ..........................................................................

  □□□□ ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)

  OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely azonosító: □□□

  Ellátott óvodások/tanulók száma:

  Sajátos nevelési igényű óvodások/tanulók száma:

  Tagintézmény esetében az átvevő tagintézmény neve:

  ...........................................................................................

  □□□□ ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)

  OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely azonosító: □□□

  Ellátott óvodások/tanulók száma:

  Sajátos nevelési igényű óvodások/tanulók száma:

  (további helyszínek szükség esetén beszúrhatók)

4. 
 
  A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A jelen szerződés alapján történő szállítások időszaka:

  I. időszak – a □□/□□ tanévben: □□□□ – □□□□ Ellátási napok száma: □□

  II. időszak – a □□/□□ tanévben: □□□□ – □□□□ Ellátási napok száma: □□

  III. időszak – a □□/□□ tanévben: □□□□ – □□□□ Ellátási napok száma: □□

  IV. időszak – a □□/□□ tanévben: □□□□ – □□□□ Ellátási napok száma: □□

  V. időszak – a □□/□□ tanévben: □□□□ – □□□□ Ellátási napok száma: □□

  A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): naponta, hetente (hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek). (a megfelelő napokat kérjük aláhúzni)

5. 
 
  Az áru megrendelése:

Az intézmények létszámváltozás esetén a napi/heti megrendelést a tárgynapot/tárgyhetet megelőző napon/héten .... (nap) .... óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax)/szóban (telefon) .... telefonszámon történhet.

  A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.

6. 
 
  A megrendelés teljesítése:

A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról.

  Minden szállítást... példányos szállítólevél kísér, melyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával és bélyegzővel igazol. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni.

7. 
 
  A termék kiosztásának időpontja:

 
  □ első tanóra előtt;
 
  □ tanórán;
 
  □ tanórák közti szünetben;
 
  □ tízórai szünetben;
 
  □ napköziben;
 
  □ egyéb: .....................................

8. 
 
  Számlázás és fizetési feltételek

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente/havonta/szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az átvevő nevét, címét és OM azonosítóját, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.

  A Kormány által rendeletben a köznevelési intézmények fenntartására kijelölt szerv által kötött szerződések esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.

  Szerződő feleknek tudomásuk van arról, hogy amennyiben a Szállító a támogatás előfinanszírozója, a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet alapján a leszállított termékmennyiség bruttó vételárának 100%-a értékére támogatást igényelhet az MVH-n keresztül, a rendeletben meghatározott maximum támogatási mértékig. Amennyiben a termékek bruttó vételára meghaladja a maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak. A szállítónak tudomása van arról, hogy a termékekre járó támogatási összeget az MVH a 113/2013. (XII. 10.) VM rendeletben szabályozott módon, a Szállító, mint előfinanszírozó és kérelmező számlájára közvetlenül, elszámolást követően, utólag téríti meg. Fenntartót erre tekintettel fizetési kötelezettség nem terheli.

  Amennyiben a Fenntartó tanulói létszámra vonatkozó hibás adatszolgáltatása miatt Szállító nem tudja a leszállított teljes mennyiségre nézve a támogatási összeget lehívni, Fenntartó megtéríti Szállító számára a tanulói létszámra vonatkozó hibás adatszolgáltatás miatt keletkezett el nem számolható, leszállított termék árát.

9. 
 
  Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv és a szállító a kérelmező

a) 
A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele

T 41231, 41331 Tőkeváltozások

  K 4414 Belföldi egyéb szállító

b) 
A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként

    a) 
költségvetési kiadásként

T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése

  K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

    b) 
költségvetési bevételként

T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

  K 4642 Működési célú támogatás bevétel

  Kapcsolódó tételek:

  Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint

    c) 
szállítói kötelezettség állományának kivezetése

T 4414 Belföldi egyéb szállító

  K 4122, 4132 Tőkeváltozás.

10. 
 
  Kísérő intézkedések

A jelen szerződés 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:

  □ szállító;      □ fenntartó;      □ közösen.

  A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:

  □ Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.

  □ A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak.

  □ A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

  □ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek kóstoltatása.

  □ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

  A kísérő intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft

  A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:

  □ helyi;      □ régiós;      □ országos.

  A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............... fő

11. 
 
  Az átvevő és a szállító kötelezettségei

Az átvevő köteles:

1. 
  a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2. 
  a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. 
  a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;

4. 
  a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

5. 
  selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;

6. 
  a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;

7. 
  az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

  Amennyiben a szállító a kérelmező, úgy köteles a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót/működtetőt tájékoztatni.

12. 
 
  Iratmegőrzési helyek

A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása a szerződés mellékletét képezi.

13. 
 
  Záró rendelkezések

A jelen szállítási szerződést a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a szállítási szerződés az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és szállítási időszakra vonatkozik, valamint a szállítási szerződés teljesítése során a 113/2013. (XII. 10.) VM rendeletben foglaltak szerint járnak el.

  Jelen szállítási szerződés ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót, ................ példány a fenntartót, ................ példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.

Megállapította: ugyane rendelet 18. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. III. 16-tól.
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. XII. 12-től.