Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-000000A1300039BM_20130801_000
WKHU-QJ-XML-000000A1300039BM
0

39/2013. (VII. 31.) BM rendelet

  a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés
  j)
pont
  jb)
alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
  p)
pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
  b)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § 
A megyei önkormányzati tartalékból támogatás (a továbbiakban: megyei támogatás)

a) 
  a megyei önkormányzat működését súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2013. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére vagy

b) 
  egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére

igényelhető.

2. §  (1) 
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető.

(2) 
  A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor:

a) 
  egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot,

b) 
  adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján és

c) 
  egyéb vonatkozású egyedi szempontok.

(3) 
  A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe

a) 
  a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,

b) 
  különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke.

3. § 
  A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet.

2. A támogatási igényre és a támogatási döntésre vonatkozó közös szabályok

4. §  (1) 
A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt 2013. szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható.

(2) 
  A támogatási igény tartalmazza

a) 
  a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét,

b) 
  a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot,

c) 
  az ebr42 információs rendszerben lezárt

    a) 
  megyei önkormányzat esetében a 2–4. melléklet szerinti,

    b) 
  települési önkormányzat esetében az 1–6. melléklet szerinti

  adatlapokat,

d) 
  a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. § (2) bekezdésében meghatározott körülményeket igazoló dokumentumokat.

5. §  (1) 
  A helyi önkormányzat a támogatási igényt az ebr42 információs rendszerben lezárja, és papír alapon két eredeti aláírt és egy másolati példányban a Magyar Államkincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) 
  A felülvizsgált támogatási igények egy-egy eredeti példányát az Igazgatóság a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére továbbítja, legfeljebb a támogatási igény, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 10 napon belül. Ha a miniszterek a támogatási igények vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket a pályázó – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

3. A támogatás döntési rendszere

6. §  (1) 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti bíráló bizottság tagjaként

a) 
  az általa vezetett minisztérium állományába tartozó két személyt és

b) 
  az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt két személyt

kér fel.

(2) 
A bíráló bizottság a megyei támogatásra vonatkozó támogatási igények tekintetében is javaslatot tesz.

(3) 
  A megyei támogatásra vonatkozó támogatási igényről a miniszterek – a bíráló bizottság javaslata alapján – 2013. december 20-áig, a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényről a Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontjában foglaltak szerint együttesen döntenek.

(4) 
  A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás biztosítására támogatói okirattal kerül sor.

7. § 
  A megyei támogatást és a működőképességet szolgáló támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. A megyei támogatás folyósítása a támogatási döntést követően soron kívül történik.

4. A felhasználás és az elszámolás szabályai, a felhasználás ellenőrzése

8. §  (1) 
A kedvezményezett a megyei támogatást, illetve a működőképességet szolgáló támogatást annak folyósítását követő 3 hónapon belül használhatja fel, az ezt követően felhasznált támogatás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57/A. § (1) bekezdés
  d)
pontja
szerint jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) 
  A kedvezményezett a megyei támogatással, illetve a működőképességet szolgáló támogatással a 7. melléklet szerinti adatlapon számol el, amelyet az Igazgatóságnak legkésőbb 2014. április 11-éig papír alapon küld meg.

9. § 
  A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

5. Záró rendelkezések

10. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

 
 
  Igénylésazonosító:
 
 
 
  Önkormányzat neve:
 
 
 
  Megye:
 
   
   
  adatok eFt
 
  No.
 
  Megnevezés
 
  2012. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok
 
  2013. évi eredeti előirányzat
 
  2013. évi módosított előirányzat
 
  2013. évi I. félévi tényadatok
     
  1
 
  2
 
  3
 
  4
   
 
  BEVÉTELEK
       
 
  1.
 
  Intézményi működési bevételek
       
 
  2.
 
  Saját folyó bevételek és átengedett bevételek/Közhatalmi bevételek
       
 
  2.a)
 
 
  ebből helyi adóbevétel
       
 
  3.
 
  Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása
       
 
  4.
 
 
  ebből: 2012-ben ÖNHIKI támogatás/2013-ban Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
       
 
  5.
 
 
  Szerkezetátalakítási tartalék
       
 
  6.
 
  Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
       
 
  7.
 
  Működési célú támogatásértékű bevételek
       
 
  8.
 
  Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
       
 
  9.
 
  Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
   
  __________
 
  __________
 
  __________
 
  10.
 
  Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről
       
 
  11.
 
  Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről
       
 
  12.
 
  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (áht.-on belülről és kívülről)
       
 
  13.
 
 
  Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+6.+7.+...+12.)
       
 
  14.
 
  Felhalmozási (saját) bevételek összesen
       
 
  15.
 
  Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása
       
 
  16.
 
  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
       
 
  17.
 
  Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
   
  __________
 
  __________
 
  __________
 
  18.
 
  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
       
 
  19.
 
  Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről
       
 
  20.
 
  Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről
       
 
  21.
 
  Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (áht.-on belülről és kívülről)
       
 
  22.
 
 
  Felhalmozási bevételek összesen (14.+15.+16.+...+21.)
       
 
  23.
 
 
  Költségvetési bevételek (13.+22.)
       
 
  24.
 
  Maradvány működési célú igénybevétele
       
 
  25.
 
  Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
       
 
  26.
 
  Rövid lejáratú hitelek, köcsönök felvétele
       
 
  27.
 
  Likvid hitelek, kölcsönök felvétele
       
 
  28.
 
  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
       
 
  29.
 
  Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
       
 
  30.
 
  Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése
       
 
  31.
 
  Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
       
 
  32.
 
  Befektetési célú értékpapírok értékesítése
       
 
  33.
 
  Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
       
 
  34.
 
  Hitelfelvétel külföldről
       
 
  35.
 
  Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
       
 
  36.
 
 
  Finanszírozási bevételek (24.+25.+ ... +34.+35.)
       
 
  37
 
  ebből működési célú
       
 
  38.
 
  ebből felhalmozási célú
       
 
  39.
 
 
  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
       
 
  40.
 
 
  Tárgyévi bevételek (23.+36.+39.)
       
           
   
 
  KIADÁSOK
       
 
  41.
 
 
  Személyi juttatások
       
 
  42.
 
 
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
       
 
  43.
 
 
  Dologi kiadások
       
 
  44.
 
  Működési célú támogatásértékű kiadások
       
 
  45.
 
  Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
   
  __________
 
  __________
 
  __________
 
  46.
 
  Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
       
 
  47.
 
  Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
       
 
  48.
 
  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása (áht.-on belülre és kívülre)
       
 
  49.
 
  Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
       
 
  50.
 
  Tartalékok (működési célú)
       
 
  51.
 
 
  Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (44.+45.+...+50.)
       
 
  52.
 
 
  Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai
       
 
  53.
 
 
  Működési kiadások összesen (41.+42.+43.+51.+52.)
       
 
  54.
 
 
  Felújítások (ÁFA-val)
       
 
  55.
 
 
  Beruházások (ÁFA-val)
       
 
  56.
 
  Befektetési célú részesedések vásárlása és meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása
       
 
  57.
 
  Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
       
 
  58.
 
  Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
   
  __________
 
  __________
 
  __________
 
  59.
 
  Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
       
 
  60.
 
  Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
       
 
  61.
 
  Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása (áht.-on belülre és kívülre)
       
 
  62.
 
  Lakástámogatás
       
 
  63.
 
  Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
       
 
  64.
 
  Felhalmozási célú céltartalék
       
 
  65.
 
 
  Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56.+57.+...+64.)
       
 
  66.
 
 
  Felhalmozási kiadások összesen (54.+55.+65.)
       
 
  67.
 
 
  Költségvetési kiadások (53.+66.)
       
 
  68.
 
  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
       
 
  69.
 
  Likvid hitelek, kölcsönök törlesztése
       
 
  70.
 
  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
       
 
  71.
 
  Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
       
 
  72.
 
  Forgatási célú értékpapírok vásárlása
       
 
  73.
 
  Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
       
 
  74.
 
  Befektetési célú értékpapírok vásárlása
       
 
  75.
 
  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
       
 
  76.
 
  Hiteltörlesztés külföldre
       
 
  77.
 
  Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
       
 
  78.
 
 
  Finanszírozási kiadások (68.+69.+...+76.+77.)
       
 
  79.
 
  ebből működési célú
       
 
  80.
 
  ebből felhalmozási célú
       
 
  81.
 
 
  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
       
 
  82.
 
 
  Tárgyévi kiadások (67.+78.+81.)
       
 
  83.
 
 
  Működési hiány (13.–53.) (+/-)
       
 
  84.
 
 
  Felhalmozási hiány (22.–66.) (+/-)
       
 
  85.
 
 
  Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23.–67.) (+/-)
       
 
  86.
 
 
  Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (40.–82.) (+/-)
       
     
     
  adatok eFt
 
  Kiegészítő adatok
 
  2012. I. féléves beszámoló adat
 
  2013. I. féléves beszámoló adat
 
  Iparűzési adóalap
   
     
   
   
 
  ..................................... polgármester/elnök
 
  ..................................... (fő)jegyző
   
   
 
  A táblázat kitöltését végezte:
 
 
  Telefonszáma:
 
 
  Faxszáma:
 
 
  E-mail címe:
 

2. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Intézményrendszer, feladatellátási struktúra

                                           
 
  ezer Ft
     
 
  2012. évi teljesítés
     
 
  Költségvetési Bevételek
 
 
  Költségvetési Kiadások
 
  Ebből:
 
  Engedé- lyezett
 
  Köz- foglal-
 
 
  No.
 
 
  Intézmény megnevezése
 
  Saját
 
  Költ- ség- vetési Támo- gatás
 
  Egyéb forrás
 
 
  Be-
  vételek ösz-
  szesen
 
  Sze- mélyi juttatá- sok
 
  Munka- ad. terh. jár. és szoc. hozzá- jár. adó
 
  Dologi ki- adások
 
  Egyéb műkö- dési célú kiadá- sok
 
  El- látottak pénz- beli jutta- tása
 
 
  Műkö-
  dési ki-
  adások ösz-
  szesen
 
  Felújí- tások
 
  Beruhá- zások
 
  Ebből: felhalm- célú pc. átadás
 
 
  Felhal-
  mozási ki-
  adások ösz-
  szesen
 
 
  Ki-
  adások ösz-
  szesen
 
  Köte- lező
 
  Önként vállalt
 
  Állam- igaz- gatási
 
  lét- szám- keret 2012. 01.01. (fő)
 
  kozta- tottak lét- száma (fő)
     
  1
 
  2
 
  3
 
  4
 
  5
 
  6
 
  7
 
  8
 
  9
 
  10
 
  11
 
  12
 
  13
 
  14
 
  15
 
  16
 
  17
 
  18
 
  19
 
  20
 
  1.
                                         
 
  2.
                                         
 
  3.
                                         
 
  I.
 
  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (POLGÁRMESTERI HIVATAL NÉLKÜL):
                                       
 
  II.
 
  POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL):
                                       
 
  III.
 
  ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNYEK ÉS HIVATAL NÉLKÜL):
                                       
 
 
  IV.
 
 
  ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.+III):
                                       
                                           
     
 
  2013. évi előirányzatok
     
 
  Költségvetési Bevételek
 
 
  Költségvetési Kiadások
 
  Ebből:
 
  Engedé- lyezett
 
  Köz- foglal-
 
 
  No.
 
 
  Intézmény megnevezése
 
  Saját
 
  Költ- ség- vetési Támo- gatás
 
  Egyéb forrás
 
 
  Be-
  vételek ösz-
  szesen
 
  Sze- mélyi juttatá- sok
 
  Munka- ad. terh. jár. és szoc. hozzá- jár. adó
 
  Dologi ki- adások
 
  Egyéb műkö- dési célú kiadá- sok
 
  El- látottak pénz- beli jutta- tása
 
 
  Műkö-
  dési ki-
  adások ösz-
  szesen
 
  Felújí- tások
 
  Beruhá- zások
 
  Ebből: felhalm- célú pc. átadás
 
 
  Felhal-
  mozási ki-
  adások ösz-
  szesen
 
 
  Ki-
  adások ösz-
  szesen
 
  Köte- lező
 
  Önként vállalt
 
  Állam- igaz- gatási
 
  lét- szám- keret 2012. 01.01. (fő)
 
  kozta- tottak lét- száma (fő)
     
  1
 
  2
 
  3
 
  4
 
  5
 
  6
 
  7
 
  8
 
  9
 
  10
 
  11
 
  12
 
  13
 
  14
 
  15
 
  16
 
  17
 
  18
 
  19
 
  20
 
  1.
                                         
 
  2.
                                         
 
  3.
                                         
 
  I.
 
  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (POLGÁRMESTERI HIVATAL NÉLKÜL):
                                       
 
  II.
 
  POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL):
                                       
 
  III.
 
  ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNYEK ÉS HIVATAL NÉLKÜL):
                                       
 
 
  IV.
 
 
  ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.+III):
                                       

  Dátum:

  P. H.

   
   
 
  ..................................... polgármester/elnök
 
  ..................................... (fő)jegyző

3. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Gazdasági társaságok adatai

               
 
  ezer Ft
   
 
  Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve önkormányzat
 
 
  2012. évi adatok
 
 
  2013. évi adatok
 
 
  No.
 
 
  többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság többségi tulajdonába tartozó gazdasági társaság megnevezése
 
 
  Ellátott önkormányzati feladat megnevezése
  (több feladat választható)
 
 
  Önkormányzat által a gazdasági társaság részére történő pénzeszközátadás
 
 
  Gazdasági társaságnál foglalkoztatottak létszáma (2012.01.01.)
 
 
  Ellátott önkormányzati feladat megnevezése
  (több feladat választható)
 
 
  Önkormányzat által a gazdasági társaság részére történő
  pénzeszközátadás
 
 
  Gazdasági társaságnál
  foglalkoztatottak létszáma
  (2013.01.01.)
   
 
  1
 
 
  2
 
 
  3
 
 
  4
 
 
  5
 
 
  6
 
 
  7
 
  1.
             
 
  2.
             
 
  3.
             
 
 
  Összesen
           

  Dátum:

  P. H.