Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2006/59. V. 18.
Igazságügyi Közlöny
2006/6. VI. 30.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.31.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-000000A0600021IM_20140316_000
WKHU-QJ-XML-000000A0600021IM
0

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §
  ¬
ának
  a)
pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §  (1) 
1
 
  A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (elektronikus nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelemhez a mellékleteket egy példányban kell benyújtani. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

(2) 
  A nyomtatványok mintáját az
  1. számú melléklet
tartalmazza.

(3) 
  A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám jelöli.

1/A. § 
2
 (1) 
  A létesítő okirat a 4–10. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető

a) 
  a közkereseti társaság,

b) 
  a betéti társaság,

c) 
  a korlátolt felelősségű társaság,

d) 
  a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint

e) 
az egyéni cég

alapítása során.

(2) 
A kitöltés során a szerződésmintából rendelkezéseket, szerződéses pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a cég esetén nem szükséges.

(3) 
  A szerződésminta csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a szerződésminta kifejezetten lehetővé tesz. A szerződésminta egyebekben nem bővíthető.

2. §  (1) 
3
 
  A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány első – általános – részében a Ctv. 24–25. §¬ában, valamint 30–31. §¬ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A bejegyzési nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült.

(2) 
  A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérőnek a választott cégformától függő adatokat kell a megfelelő rovatokban feltüntetnie ( Ctv. 27—29.
   
§
),

(3) 
4
 
  Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következő alszámmal megjelölve a kiegészítő lapon kell folytatólagosan feltüntetni. Amennyiben a cégbejegyzési kérelem kitöltését segítő számítógépes program ezt lehetővé teszi, a rovat kiegészítése – a bejegyzést kérő választása szerint – kiegészítő lapon vagy a rovat további alszámmal történő megnyitásával történhet.

(4) 
  A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.

(5) 
5
 
  Székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely megjelölése esetén utca, illetve házszám hiányában a nyomtatványon a házszám helyén a helyrajzi számot kell feltüntetni.

(6) 
6
 
  Magyarországi székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely esetén a közterület elnevezését rövidítés használata nélkül, a közterület jellegét a lakcímnyilvántartás szerint kell megjelölni, rövidítés használata nélkül. Helyrajzi számot tartalmazó címet a „hrsz.” megjelölés valamint ezt követően a helyrajzi szám alfanumerikus feltüntetésével kell megadni.

(7) 
7
 
  A nyomtatványban a céginformációs szolgálat honlapján közzétett karakterkészlet használható.

3. § 
  A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselőjére [ Ctv. 25. §
  k)
pont
], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [ Ctv. 25. §
  l)
pont
] vonatkozó adatokat a nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.

4. §  (1) 
  A cég jogi képviselőjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített rész tartalmazza.

(2) 
  A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül.

5. §  (1) 
  A cég jegyzett tőkéjét [ Ctv. 24. § (1) bekezdés
  f)
pont
] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.

(2) 
8
 
  A Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH által kiadott mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell felsorolni, a szám után feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérő a nyomtatványon több tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.

(3) 
9
 
  Ha a cég képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő vagy a cég cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagja külföldi személy vagy külföldi szervezet, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetnie. Az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, erre a kérelemben utalni kell.

  (3a)
10
  Amennyiben a cég tagja, tulajdonosa a Magyar Állam, a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tag adóazonosító száma helyett a tulajdonosi joggyakorló adóazonosító számát kell feltüntetni.

6. §  (1) 
11
 
  A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [ Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelően igazolta.
12
 

(2) 
  A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.

7. § 
  A Ctv. 25. §¬ának
  j)
pontjával
összefüggésben a nyomtatványon az illetékes kamara megnevezését, valamint a bejegyzést kérő kamarai azonosító számát kell feltüntetni.

7/A. § 
13
 (1) 
  A cég az elektronikus kézbesítési címét [ Ctv. 24. § (1) bekezdés
  m)
pont
] a cég elektronikus elérhetőségére vonatkozó rovatban adja meg, jelölve egyben azt a tényt, hogy a megadott e-mail címen biztosítja az elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét.

(2) 
  A cég az elektronikus kézbesítési címén túl egy további e-mail címet [ Ctv. 25. § (1) bekezdés
  e)
pont
] is megadhat.

8. §  (1) 
14
 
  A korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [ Ctv. 27. § (3) bekezdés
  a)
pont
, (4) bekezdés
  bc)
pont
, 28. § (2) bekezdés
  bc)
pont
] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.

  (1a)
15
  Ha a korlátolt felelősségű társaság törzsbetétének több tulajdonosa van [ Ctv. 27. § (3) bekezdés
  e)
pont
], a közös tulajdonú üzletrész esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a tulajdonosokat közös képviselő képviseli. A tulajdonosok adatait külön rovatban kell kitölteni.

(2) 
16
 
  A cégbíróság a cég közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a cég a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit szabályozó jogszabályban foglalt követelményeket teljesíti.

(3) 
  Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját is.

(4) 
  Ha vállalat cégbejegyzését kérik, az adott cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a vállalat irányítási formáját.

(5) 
  Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv. 29. §¬ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítő okirat keltét a 8. rovatban, a telephely főtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint feltüntetendő rövidített elnevezését és idegen nyelvű elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját a telephely külön adatlapján kell bejelenteni.

(6) 
17
 
  Ha az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a vállalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működés tényét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött cég) cégjegyzékébe.

8/A. § 
18
 
  Amennyiben a cégbejegyzési kérelemhez csatolják a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a melléklet elnevezése „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta” lehet azzal, hogy a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.

9. §  (1) 
  A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [ Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyű. Az első két szám a cégbíróság helyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e rendelet
  2. számú melléklete
tartalmazza.

(2) 
19
 

(3) 
20
 

10. §  (1) 
  Ha e rendelet eltérő szabályozást nem állapít meg, a cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása esetén is.

(2) 
21
 
  A változásbejegyzési kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon nem tüntethető fel az a tény, hogy a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a szerződésminta alkalmazása ebben az esetben eljárási jogkövetkezménnyel nem bír.

  (2a)
22
  A szerződésminta szövege változásbejegyzési eljárásban is használható a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítése során. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratra vonatkozó szabályoknak megfelelően a létesítő okirat tartalmában történt változást ebben az esetben is egyértelmű módon kell jelölni, akkor is, ha az e rendelet szerinti szerződésminta szövegének cégjegyzékadatot nem érintő részére vonatkozik.

(3) 
  A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.

(4) 
  Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelentésére kiegészítő lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (alszámával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg kell jelölni.

(5) 
23
 
  A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helyét is. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől. Minden esetben ilyen szerkesztési módnak minősül a szövegkiemelő szövegszerkesztő eszközök, illetve lábjegyzet alkalmazása.

(6) 
  Ha a változás cégjegyzékbe történő bejegyzésére elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság — a 6. §¬ban foglalt eset kivételével — a cégbizonyítvány megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének tényéről.

11. §  (1) 
  A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén [ Ctv. 26. § (1) bekezdés
  i)
pont
] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a végrehajtást elrendelő bíróságot, a bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint a bírósági végrehajtás elrendelésének időpontját.

(2) 
  Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §¬án alapul, illetve annak is, ha az a Vht. 202. §¬a szerinti bűnügyi zárlat. Bűnügyi zárlat elrendelése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a büntetőeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni, amelyben a bíróság a zárlatot jogerősen elrendelte.

(3) 
  Ha a cég ellen az ügyész vagy a nyomozó hatóság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény ( Be.) 160. §¬a szerinti biztosítási intézkedést alkalmazott, a cégjegyzékben a biztosítási intézkedést alkalmazó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a biztosítási intézkedésről szóló határozat keltét kell feltüntetni [ Ctv. 26. § (1) bekezdés
  i)
pont
].

(4) 
  Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek el, a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv megnevezését, a végrehajtást elrendelő határozat számát és a végrehajtás elrendelésének időpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.

(5) 
24
 
  Ha a cég tagja vagyoni részesedésének bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történő lefoglalására kerül sor [ Ctv. 26. § (1) bekezdés
  j)
pont
] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját.

(6) 
25
 
  Ha a cég tagja vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárás során biztosítási intézkedést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [ Ctv. 26. § (1) bekezdés
  j)
pont
], a (2)—(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

12. § 
  A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén ( Ctv. 54.
   
§
) az új székhely bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot, amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelőzően nyilvántartotta.

13. §  (1) 
  A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszűnésével fejeződött be.

(2) 
  Ha a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [ Ctv. 114. § (3)—(5) bekezdés] az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel kell tüntetni.

(3) 
  Ha a cég az átalakulása során az átalakulás időpontját meghatározza [ Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az időpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás időpontjaként szerepel.

(4) 
  Ha az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakul át, a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését követően erről — a szükséges intézkedések megtétele céljából — elektronikus levélben értesíti az egyéni vállalkozás nyilvántartását vezető hatóságot.

14. §  (1) 
  A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkező változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. § (1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni.

(2) 
  Ha a cégbíróság a közjegyzői irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékből törölte, erről elektronikus úton értesíti a közjegyzői kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a kamarai nyilvántartásból való törlés céljából.

14/A. § 
26
 (1) 
  A céginformációs szolgálat a Ctv. 38. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben – az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg – az alábbi adatok ellenőrzését végzi el:

a) 
  székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),

b) 
  a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,

c) 
  a tagok cégjegyzékbe bejegyzendő adatai, továbbá adóazonosító száma,

d) 
  főtevékenység és további tevékenységi kör(ök), valamint

e) 
27
 
  az áfa-alanyiságra, illetve az áfa-adózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.

(2) 
  A céginformációs szolgálat megvizsgálja

a) 
  a bejegyzési és változásbejegyzési kérelemben (a továbbiakban: kérelem) az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi kötelezően kitöltendő adat hiánytalan kitöltését,

b) 
  a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi székhely és a kérelemben feltüntetésre kerülő magyarországi lakcím 2. § (6) bekezdésben, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő kitöltését,

c) 
  a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló 2006. december 13-i 1833/2006/EK rendelet szerinti országkódok feltüntetését,

d) 
  a képviseletre jogosult és a cégjegyzékbe bejegyzendő tagok tekintetében az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,

e) 
  a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről ( TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő megjelölését, valamint

f) 
28
 
  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §¬a szerinti bejelentés kitöltésének konzisztenciáját, valamint a kisadózóként bejelentett személy adatai és a cég tagja adatainak egyezőségét.

(3) 
  Amennyiben a kérelem nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat az iratokat a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek.

(4) 
  A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.

15. §  (1) 
29
 
  A névfoglalás iránti elektronikus kérelem ( Ctv. 6. §) esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §¬ának (3b) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §¬ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) 
  A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név (rövidített név) tüntethető fel. A cégbíróság ezek közül azt a nevet foglalja le, amelyik a kérelmező által felállított sorrendben elsőként felel meg a Ctv. 6. §¬ának (2) bekezdésében foglalt követelménynek.

(3) 
  A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben szereplő székhelytől eltérő székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a
  3. számú melléklet
tartalmazza.

(4) 
  A Ctv. 6. §¬ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül el a cégnyilvántartási rendszertől, ezért a lefoglalt cégnév bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév mellett feltünteti a névfoglalás tényét.

(5) 
  A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről hozott jogerős határozatával egyidejűleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellől törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén — a Ctv. 45. §¬ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel — a lefoglalt cégnév törlésére is sor kerül.

(6) 
  A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétől számított 60 napon belül nem történt meg.

(7) 
30
 
  A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatározott 60 napos határidő lejárt, a bejegyzési kérelmet elutasították, de a bejegyzést kérő a bejegyzés iránti kérelmet ismételten benyújtja.

16. §  (1) 
  A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [ Ctv. 26. § (1) bekezdés
  f)—h)
pont
] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.

(2) 
  A Ctv. 26. §¬a (1) bekezdésének
  h)
pontjában
meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.

16/A. § 
31
 
  A Ctv. 9/D. § (4) bekezdés szerinti automatikus végzést a cégbíróság az érintett cég elektronikus kézbesítési címére kézbesíti.

17. § 
32
 
  Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §¬ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv. VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre indult. A kérelmező felmerült költségeinek viseléséről a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelő határozatában dönt.

18. § 
  A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:

a) 
  a kezdő irat megnevezését, érkezésének időpontját,

b) 
  az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját,

c) 
  az
  a)
és
  b)
pontban szereplő iratokkal kapcsolatban hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve a határozat jogerőre emelkedésének időpontját, utalva arra az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghozatalára sor került,

d) 
  az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok (beadványok, határozatok) megnevezését.

19. §  (1) 
  Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2) 
33
 
  E rendelet 16/A. §¬a alkalmazásában ameddig a cég a Ctv. 131/E. § (2) bekezdésére figyelemmel még elektronikus kézbesítési címet nem jelentett be, a végzéseket a cégbíróság postai úton küldi meg.

20. §  (1) 
34
 

(2) 
35
 

21. § 
36
 

   
   
 
  Cégbejegyzési kérelem
   
   
   
     
 
  Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát:
     
  –
     
  –
           
                               
     
 
  A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri:
  1
                         
                               
     
 
  Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát:
  2
     
  –
     
  –
           
                             
     
 
  Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni:
  3
   
   
     
  A cég elnevezése:
 
       
   
     
 
  A cég székhelye:
                város, község    
  kerület
       
  közterület neve
     
  közterület jellege (út, utca, tér stb.)
         
  házszám, helyrajzi szám
     
  épület
     
  lépcsőház
     
  emelet
     
  ajtó
 
  azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.
   
  A befizetett költségtérítés:    
  Ft
 
 
 
  Az illeték összege:
   
  Ft
 
   
 
 
  1
  Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság a zártkörűen működő részvénytársaság vagy az egyéni cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült és a
  2006. évi V. törvény 48. §-a
  alapján egyszerűsített cégeljárás lefolytatását kéri.
 
 
  2
  Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követően ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt elő.
 
 
  3
  Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16. rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.
   
   
 
  Cégbejegyzési kérelem
   
   
 
 
  A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve
  1
 
  A mellékletek száma összesen:    
  db
 
 
 
  A melléklet megnevezése
   
  nyelv
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
  folytatás:
  2
 
 
 
  A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
 
 
   
 
 
  1
  Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!
 
 
  A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
 
 
  Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
 
 
  Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszővel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.
 
 
  Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
 
 
  2
  Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
 
 
   
   
 
  Cégbejegyzési kérelem
   
 
 
  1. számú melléklet
 
 
  Nyilatkozat a NAV számára
 
 
  a) Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló
 
  2007. évi CXXVII. törvény
  (a továbbiakban:
  áfa tv.
  )
  5. §-a
  szerint (jelölje X-szel)
   
 
 
  b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja
  1
 
      Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.   (1)  
         
      Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk.   (G)  
         
      Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének   (H)  
      rendelkezéseit.    
         
      Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.   (I)  
         
      Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében,   (J)  
      illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében    
      a termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 217. §-a alapján állapítjuk meg.    
         
      Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok szerint  
  (K)
 
      állapítjuk meg.    
         
      Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson   (L)  

Megállapította: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 1. §. Hatályos: 2008. VII. 1-től. Ezt követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.
Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.
Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.
A második mondatot beiktatta: 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2007. IX. 1-től.
Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 2. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.
Megállapította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.
Beiktatta: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.
Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.
Megállapította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.
10 Beiktatta: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 4. §. Hatályos: 2012. III. 1-től. Módosította: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 5. § a).
11 Megállapította: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 2. §. Hatályos: 2008. VII. 1-től. Ezt követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.
13 Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
15 Beiktatta: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 5. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.
18 Beiktatta: 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VII. 2-án 20 órától.
19 Hatályon kívül helyezte: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 9. § b). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.
20 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. VII. 1-től.
21 Megállapította: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 6. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.
22 Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. III. 15-től.
23 Megállapította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2014. III. 15-től.
26 Beiktatta: 33/2012. (VII. 13.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 16-tól.
27 Megállapította: 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2012. XII. 1-től.
28 Megállapította: 49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. XII. 1-től.
30 Beiktatta: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2008. VII. 1-től. Ezt követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.
31 Beiktatta: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2014. III. 15-től.
33 Megállapította: 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 5. § (6). Hatályos: 2014. III. 15-től.
34 Hatályon kívül helyezte: 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet 9. § d). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.
35 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. VII. 1-től.
36 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 5. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.