Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2004/41. IV. 5.
Pénzügyi Közlöny
2004/7. V. 7.
Időállapot
keresés dátuma:2014.09.03.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
  I.
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-000000A0400015PM_20140101_003
WKHU-QJ-XML-000000A0400015PM
3

 
  Sor- szám
 
  Módosítás típusa
 
  Eredeti és mód. adat
 
  Határozat, bevallás száma
 
  Számla szám
 
  Dátum
 
  Összeg
 
  Jelleg
 
  1.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  2.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  3.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  4.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  5.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  6.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  7.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  8.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  9.
   
  Eredeti Módosított
         
 
  10.
   
  Eredeti Módosított
         
 
 
  Kiállító cégszerű aláírása
   
 
  ....................................................
 
  Hatóság hivatalos feljegyzései!
 
 
  Kiállítás kelte:
 
  Iktatószám: ...................................
 
  Kelte: ............................................
 
  ....................................................
 
  .......................................................
 
  .......................................................
   
  Lekönyvelte
 
  Ellenőrizte
     

  A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.

 
  Eredeti adat:
 
  a folyószámlán szereplő adatok
 
 
  Módosított adat:
 
  az eredeti adat hogyan szerepeljen
 
 
  Módosítás típusai:
 
  előírás módosítása
 
  EM
   
  előírás törlése
 
  ET
   
  új felvitel
 
  U
   
  jóváírás pótlása
 
  EJ
   
  banki adat módosítása
 
  BM
   
  visszautalás pótlása
 
  BV
   
  számlák között átvezetés
 
  BÁ
 
 
  Dátum:
 
  eredeti adat:
 
  ami a folyószámlán található ami okmányokkal igazolt helyes adat
   
  módosított adat:
 
 
  Jelleg:
 
  fizetési kötelezettség
 
  pénzforgalom
   
  előírás: T
 
  befizetés: K
   
  jóváírás: K
 
  visszautalás: T
 
 
  A módosítás típusainak értelmezése
 
  EM
 
  terhelés módosítása (pl. határidő – vámhatóság intézkedés esetén, összeg –, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
 
  ET
 
  terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
 
  U
 
  folyószámláról hiányzó határozatok előírása
 
  EJ
 
  folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
 
  BM
 
  befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
 
  BV
 
  a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
 
  BÁ
 
  a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
 
  A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni. A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok). A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot 1 példányban kell kitölteni.

 
 
  1.
 
 
  .................................................................... Alsó fokú vámszerv
 
 
  Szemlekérelem száma:
     
   
 
  Adóigazgatási szám: 15746155-2-01
 
   
 
  Sztj: 151 000
 
 
 
  2.
 
 
  Szemlét kérő:
                       
   
 
  VPID száma:
                       
 
 
  3.
 
 
  Bejelentő neve:
                       
   
 
  Telefonszáma:
 
 
  VPID száma:
                       
 
 
  4.
 
 
  Szemle helye: ....................................... helység, ....................................................... út, utca, tér ............ szám
 
 
  5.
 
 
  Szemle kért időpontja: ..................................................... hó ......................................... nap ....................... óra
 
 
  6.
 
 
  Áru megnevezése:
                     
   
 
  TGK              db
 
 
  KRK             db
 
 
  Konténer          db
 
 
  Colli              db
 
 
  Egyéb             db
 
 
  7.
 
 
  Továbbítási tételszám(ok): ................................................................................................................................
   
 
  ......................................................................................................................................................................
 
 
  8.
 
 
  Feladási ország:
 
 
  Rendeltetési ország:
 
 
  9.
 
 
  Vámkezelés módjai:
     
 
  0
 
 
  1
 
 
  2
 
 
  3
 
 
  4
 
 
  5
 
 
  6
 
 
  7
 
 
  Egyéb
   
 
  Árny. db
                 
 
 
  10.
 
 
  Szemlefelvétel napja: ................................................ nap ........................................................................ aláírás
 
 
  11.
 
 
  ELINTÉZÉS:
 
 
  Szolg. Parancs száma:
 
 
  12.
 
 
  Vámvizsgálat kezdete: ............................................................... nap .......................... óra ........................... perc
 
 
  13.
 
 
  Vámvizsgálat befejezése: ........................................................... nap .......................... óra ........................... perc
 
 
  14.
 
 
  Felhasznált azonosítószámok:
 
 
  15.
 
 
  Szemledíj (1):
 
 
  Ft
 
 
  kód
   
 
 
  16.
 
 
  Szemledíj (2):
 
 
  Ft
 
 
  órák száma/kód
       
 
 
  17.
 
 
  Költségtérítés:
 
 
  Ft
 
 
  órák száma/kód
       
 
 
 
  Határozatom ...........................................................................................................
  ............................................................................................. foglaltakon alapul.
E határozat ellen a közlésétől számított .......... napon belül az alsó fokú vámszerv felügyeletét ellátó területi középfokú vámszervhez címzett, de az alsó fokú vámszervnél benyújtandó fellebbezéssel élhet.
   
 
  Indokolás, megegyezés: ..................................................................................................................................................
   
 
  .........................................................................................................................................................................................
   
 
  .........................................................................................................................................................................................
   
 
  Kelt, ........................................................ 20......... év .......................................... hó ............................. nap
 
 
  19.
 
 
  Eredeti példányt átvettem:
 
 
  20.
 
 
  Vámvizsgálatot végző aláírása
       
 
  P. H.
   
 
  .......................................................... aláírás
   
 
  ............................................................ pénzügyőr aláírása

5. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
2
 

Export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának bejelentése

 
  Fejadatok:
 
  Első bejelentés □
 
  bejelentett adat módosítása □ fejadat esetén a hívószám:
 
  bejelentés visszavonása □ hívószám:
 
  1.
 
  Kiviteli eljárást végző vámszerv kódja vagy neve:
 
  2.
 
  Exportőr VPID száma:
 
  megnevezése:
 
  3.
 
  Az exportőr a termék előállítója □ forgalmazója □
 
  4.
 
  Berakodás
 
  megkezdésének időpontja
 
  (év/hónap/nap óra/perc):
     
  helyszíne: várható időtartama (óra/perc):
     
  távolság a vámszervhez (óra/perc):
 
  5.
 
  Mérés
 
  helyszíne:
   
     
  megkezdésének időpontja (év/hónap/nap óra/perc): várható időtartama (óra/perc):
 
  6.
 
  Kiviteli eljárás □
 
  újrakivitel □
 
  Rendeltetési ország:
   
  Normál eljárás □
 
  egyszerűsített eljárás □
   
  hiányos vámárunyilatkozat □
 
  kereskedelmi okmány □
 
  helyi vámkezelési eljárás □
 
  8.
 
  Becsült tömeg alkalmazása:
 
  igen □
 
  nem □
 
  9.
 
  Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:
 
 
  Árunyilatkozat tételsori adatok:
     
       
  Nettó tömeg (kg)
 
  Export- visszatérítés összege
 
  Hivatkozott azonosító
 
  Té- tel- szám
 
  KN kód/export- visszatérítési nómenklatúra kód
 
  Áru leírása kereskedelmi megnevezéssel
 
  Támogatás alapja
 
  (EUR)
 
  (EVT MRN)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
  Dátum, valamint a bejelentést tevő aláírása:

 
  Megjegyzések:

A bejelentőlap felhasználásával kell az export-visszatérítéssel érintett áru berakodását jelezni, valamint e lap szolgál a korábban megküldött bejelentés módosítására vagy a bejelentés visszavonására is.

Nem módosítható a fejadatok 1. és 2. sora, továbbá együttesen a KN kód/export-visszatérítési nómenklatúra kód és az áruleírás. Az említett adatok megváltozásánál vissza kell vonni az eredeti bejelentést.

  A fejadatok 3–9. sorainak vagy a tételsori adatok módosításánál kötelező kitölteni a fejadatok 1. és 2. sorát, valamint hivatkozni kell a vámszerv által megküldött azonosítószámra (fejadatnál hívószámra, tételsori adat módosításnál EVT MRN számra).

A fejadatok 5. sorában a mérés helyszínével, idejével kapcsolatos adatokat abban az esetben kell megadni, ha a mérés helyszíne nem azonos a berakodás helyszínével.

  Becsült tömeg a 612/2009/EK rendelet 5. cikk (6) bekezdése felhatalmazásán alapuló vámhatósági engedély birtokában alkalmazható.

Az azonos export-visszatérítési nómenklatúra kód alá tartozó áruk egy tételsort képeznek. Az export-visszatérítési nómenklatúra kóddal nem rendelkező termékek, ha azok azonos Kombinált Nómenklatúra kód alá tartoznak, egy tételsort képeznek.

  Az árunyilatkozat tételsori adatoknál a nettó tömeg (kg) feltüntetése kötelező. Ha az export-visszatérítés alapját nem a nettó tömeg képezi, akkor a nettó tömeg mellett a támogatás alapját képező mennyiséget és a hozzá tartozó mértékegységet is fel kell tüntetni (pl. darab, liter).

  Az „Áru leírása kereskedelmi megnevezéssel” rovatban élő szarvasmarha és sertés esetében a darabszámot is fel kell tüntetni.

6. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
4
 

 
  Tőszelvény:
 
  Sorszám: AA
 
  Név: .....................................................................................................................................................................................................
 
  Befizetett összeg: ............................................................................................................................................................................ Ft
 
 
 
  Alsó fokú vámszerv:
 
  Sorszám: AA
 
  Nyilvántartási szám:
 
  A
       
 
  VÁMJEGY
 
  1. Név: .................................................................................................................................................................................................
 
  [2. Azonosító szám (VPID): ................................................................................................................................................................
 
  3. ........................... ir.szám ..................................................... helység, .................................................................... út .......... szám] részére a szóbeli árunyilatkozatával bejelentett és vámeljárás alá vont alábbi árukról.
 
  4. Az áru:
   
  Nem közösségi adók és díjak
 
 
 
  Megnevezés
 
  Mennyiség
 
  ME
 
  Érték
 
  VÁM Ft
 
  Áfaalap Ft
 
  Áfa Ft
 
  Jövedéki adóalap Ft
 
  Jövedéki adó Ft
 
                   
                   
                   
                   
   
  Összesen:
             
 
  5. A befizetett vám és a nem közösségi adók és díjak összege: ........................ Ft, azaz ............................................................... Ft
 
  6. Az elszámolt vámletét összege: .......................................... Ft, azaz .......................................................................................... Ft
 
  B
   
  C
     
   
  A vámeljárás lefolytatását elfogadom. A vám és a nem közösségi adók és díjak befizetésével egyidejűleg a fellebbezési jogomról lemondok.
   
  A vámeljárás lefolytatását és a megállapított vám és a nem közösségi adók és díjak befizetését igazolom.
           
           
   
  Kelt:.........................................................................
   
  ...........................................................................
       
  könyvelő
       
   
  ................................................................
   
  P. H.
   
  aláírás
   
       
  Kelt: .................. 200.. ....................... hó .......... nap

7. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
5
 

Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

 
 
  Ere-
 
 
  1. Kérelmező neve, címe, adóigazgatási száma
 
 
  Iktatószám:
 
 
 
  deti
   
 
  Érkezés kelte:
 
     
 
  Átvevő:
 
     
 
  Szignáló:
 
   
 
  1A
 
 
  VPID szám:
 
 
  Előadó:
 
   
 
  2. Vámeljárás(ok)
 
 
  3. A kérelem típusa
 
 
  4. Folytatólagos űrlapok
     
 
  3A
 
 
  Előzetes vh. engedély:
 
   
 
  5. A számviteli nyilvántartások helye és fajtái
   
 
  6. Az engedély érvényességének időtartama
   
 
  a
   
 
  B
   
   
 
  7. A vámeljárás alá helyezendő áruk
   
 
  KN kód
 
 
  Megnevezés
 
 
  Mennyiség
 
 
  Érték
         
   
 
  8. Aktív feldolgozás vagy vámfelügyelet melletti feldolgozás végtermékei
   
 
  KN kód
 
 
  Megnevezés
 
 
  Elszámolási kulcs
         
   
 
  9. A tervezett tevékenységek részletezése
   
 
  10. Gazdasági feltételek
   
 
  11. Alsó fokú vámszerv(ek)
   
 
  a
 
 
  Eljárás alá vonást végző alsó fokú vámszerv
   
 
  b
 
 
  A lezáró alsó fokú vámszerv
   
 
  c
 
 
  Felügyelő alsó fokú vámszerv(ek)
   
 
  12. Azonosítás
 
 
  13. A lezárás időtartama (hónapokban)
 
 
  14. Egyszerűsített eljárások
 
 
  15. Átszállítás
       
 
  a
   
 
  b
   
   
 
  16. További információ
   
 
  16A
 
 
  Vámbiztosíték összege
 
 
  Vámbiztosíték formája
 
 
  Bank-kezes adatai
         
   
  16B Megbízható vámadós
 
  Erk. biz./munk. igazolás kelte: □ Büntetett előéletre vonatkozó személyes adatának átadására a bűnügyi nyilvántartó szervet felhatalmazta.
   
 
  17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá fenti kérelmező csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll.
     
 
  Aláírás: .......................................................................
 
 
  Dátum: ..............................................................
     
 
  Név: .................................................................................................................................................................

Engedélykérelem vámraktár működtetésére vagy a vámeljárások E-típusú raktárban történő alkalmazására

formanyomtatvány

 
 
  Ere-
 
 
  18. A vámraktár típusa
   
 
 
  deti
 
 
  19. Vámraktár vagy tárolási létesítmények (E-típus)
   
 
  19A Használat jogcíme
   
 
  20. Készletnyilvántartás benyújtási határideje
   
       
   
 
  21. Veszteség ráta
 
 
  III.
 
 
  22. A vámraktározási vámeljárások keretén kívül tárolt áruk
   
 
  KN kód
 
 
  Megnevezés
 
 
  Kategória/vámeljárás
         
   
 
  23. A szokásos kezelés formái
   
 
  24. Ideiglenes kitárolás. Célja:
   
 
  25. További információ
   
 
  25A
   
     
 
  Szakhatósági engedélyek
 
       
       
   
 
  26.
   
 
  Aláírás
 
 
  Dátum
   
 
  Név
 

Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

   
 
  ..................................................... Engedélyszám
 
 
  Ere-
 
 
  1. Engedély jogosultjának neve, címe, adóigazgatási száma
 
 
  Iktatószám:
 
 
 
  deti
   
 
  Érkezés kelte:
 
     
 
  Előadó: